Yıl: 2006 Cilt: 39 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 151 - 175 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi

Öz:
Bu araştırmada fen bilgisi dersinde öğrenme-öğretme yöntemlerinin (öğrenci merkezli olaya dayalı öğrenme yöntemi, geleneksel öğretim yöntemi), bilişsel stilin (Alan Bağımlı, Alan Bağımsız) ve cinsiyetin tek ve ortak etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya Sakarya ilinde bir ilköğretim okulunda okuyan toplam 70 öğrenci dahil edilmiştir. Bu öğrencilerin bilişsel stilleri tespit edilerek yansız olarak 35 tanesine geleneksel öğretim yöntemi, geriye kalan 35 kişiye ise olaya dayalı öğrenme yöntemi konunun devam ettigi 3 hafta boyunca uygulanarak uygulama sonunda konu ile ilgili başarı testi uygulanmıştır. Başarı testi sonucunda bağımlı degişkenlerden öğrenme-öğretme yöntemleri ve bilişsel stilin anlamlı düzeyde etkisinin bulunduğu cinsiyetin etkisinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Ortak etkilere bakıldığında ise tek başına etkili olan bağımsız degişkenler olan öğrenme-öğretme yöntemleri ve bilişsel stilin ortak etkilerinin anlamlı düzeyde olduğu; diğer ortak etkilerin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, mevcut literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkan, C., Deryakulu, D. ve Şimsek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Sti.:
 • Allen D.E., Duch, B.J. ve Groh, S.E. (1996). Strategies for using groups. In L. Wilkerson ve W.H. Gijselaers (Eds). Bringing problem based learning to higher education: theory and practice, (pp. 43-52). San Francisco: Ca; Jossey-Bass Publisher.
 • Alper, A. (2003). Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aragon, S.R., Johnson, S.D., Shaik, N. (2000). The influence of learning style preferences on student success in online vs. face-to-face environments. Paper Presented at the WebNet 2000 World Conference on the WWW and Internet Proceedings. San Antonio, TX.
 • Arellano, E.L., Barcenal, T.L., Bilbao, P.P., Castelano, M.A., Nichols, S. ve Tippins, D.J. (2001). Case-based pedagogy as a context for collaborative inquiry in the Philippines. Journal of Research in science Teaching, 38(5), 502-528.
 • Asan, A. ve Güneş G. (2003). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ünite etkinliği. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:147, Sayı:147. http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/147/asan.htm adresinden 18 Nisan 2004 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Barrows, H.S. (1993). An overview of uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. Academic Medicine, 68, 443- 453.
 • Benner, P. (1984). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park, CA: Addison-Wesley. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Casebased teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22: 517–531.
 • Blake, R.L., Hosowa, M.C. ve Riley, S.L. (2000). Student performances on step1 and step2 of the United State medical licensing examination following implementation of a problem based learning curriculum. Academic Medicine, 75(1), 66-70.
 • Boshuizen, H.P.A, Schmidt, H.G. ve Wassamer, I. (1990). Curriculum style and integration of biomedical and clinical knowledge. Second international symposium on problem based learning, Yokyakarta, Indonesia.
 • Brenner, J. (1997). An analysis of students` Cognitive Styles in Asynchronous Distance Education Courses. Inquiry, 1(1), 37-44.
 • Brooks, J. ve Brooks, M. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms, ASCD. http://www.ndted.org/TeachingResources/ClassroomTips/classroomtips .htm adresinden 8 Agustos 2004 tarihinde erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, S. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi El Kitabı: 2. Baskı. Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Candela, L.L. (1999). Problem based learning versus lecture: effects on multiple choice test scores in associate degree nursing students. Dissertation abstract international, A (Humanistic and Social Sciences), 60 (5-A), 1419.
 • Carnevali, D. L. ve Thomas, M.D. (1993). Diagnostic reasoning and treatment decision making in nursing. Philadelphia J. B. Lippincott. In; Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Clark, J. A., & Mishler, E. G. (1992). Attending to patients' stories: Refraining the clinical task. Sociology of Health & Illness, 14(3), 344- 372. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Cornely, K. (1998). Use of case studies in an undergraduate biochemistry course. Journal of Chemical Education. 75(4), 475-478.
 • Cuningham, D.J. (1993). In defence of extremism. Educational Technology. 31(9) 26-27.
 • Çakır, Ö.S., Berberoğlu G., Alpsan D. ve Uysal, C. (2002). Örnek Olaya dayalı Öğrenme Yönteminin, Cinsiyetin Ve Öğrenme Stillerinin Öğrencilerin Performanslarına, Biyoloji Dersine Karşı Tutumlarına, Akademik Bilgilerine Ve Üst Düzey Düşünme Yeteneklerine Etkisi. V. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm adresinden 18 Nisan 2004 tarihinde erişilmiştir.
 • Çakır, Ö.S. (2002). The Development, Implementation and Evaluation of a Case-Based Method in Science Education. Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Drummond, R.J. ve Mcintire, W.G. (1996). The role of cognitive style in student evaluation of instruction. Higher Education, 31.
 • Dyke, P., Jamrozik, K. ve Plant, A.J. (2001). A randomized trial of problem based learning approach for teaching epidemiology. Academic Medicine. 76(4), 373-379.
 • Elshafei, D.L. (1999). A comparison of problem based and traditional learning in algebra. II. Dissertation abstract international, A (Humanistic and Social Sciences), 60 (1-A), 0085.
 • Ergün, M. ve Özdaş A. (1997). Özel öğretim metodları, Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde, İstanbul 1997. http://www.egitim.aku.edu.tr/metod03.htm adresinden 18 Nisan 2004 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Fowler, L.P. (1997). Clinical reasoning strategies used during care planning. Clinical Nursing Research, 6, 349-361. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Casebased teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Güney, N. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5-6 yaş grubu çocukların bilişsel üslupları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Hak, T. ve Maguire, P. (2000). Group process: The black box of studies on problem based learning. Academic medicine, 75(7), 769-772.
 • Hay, J.P. ve Katsikitis, M. (2001). The `expert' in problem-based and casebased learning: necessary or not? Medical Education. 35,22-26
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2000). Yapısalcılık Kuramı ve Fen Öğretimi. Çağdaş Eğitim, 265, 22-27.
 • Katsikitis, M. Hay, P.J, Barrett, R.J., ve Wade, T. (2002). Problem- Versus Case-based Approaches in Teaching Medical Students about Eating Disorders: a controlled comparison. Educational Psychology, 22(3).
 • Kaufman, D.M. ve Mann, K.V. (1996). Comparing students’ attitude in problem based and conventional curricula. Academic Medicine, 71(10), 1096-1999.
 • Kaufman, D.M. ve Mann, K.V. (1997). Basic sciences in problem based and conventional curricula: students’ attitude. Medical Education, 31, 177- 180.
 • Kidd, R.S., Johnson, M.S., Smith, D.L., Robinson, E.T, ve Newton, D.W. (2003). An Incremental Approach to Incorporating Case-based Learning into Pharmacy Curricula. Pharmacy Education, 3(1).
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193- 200.
 • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.). Ankara Nobel Yayın Dağıtım.:
 • Mandin, H., Jones, A., Woloschuk, W. ve Harasym, P. (1997). Helping students learn to think like experts when solving clinical problems. Academic Medicine, 72,173-179. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • National Research Council (Ed.) (1996). National science education standards. National Academy Press, Washington, DC. 107-108.
 • Peplow, P. (1996). Videoconferencing for small-group discussion sessions of a case-based learning programme in anatomy. Medical Teacher, 18(4).
 • Perkins, D.N. (1991). Technology meets constructivism: Do they make a mariage? Educational Technology. 31 (5), 18-23.
 • Radwin, L.E. (1998). Empirically generated attributes of experience in nursing. Journal of Advanced Nursing, 27,590-595. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Casebased teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Riesbeck, C.K. (1996). Case-Based Teaching and Constructivism: Carpenters and Tools. Ed: Wilson G. W. Constructivist Learning Environments Case Studies in Instructional Design. Educational Technology Publications Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
 • Schmidt, H.G., Norman, G.R., ve Boshuizen, H.P.A. (1990). A cognitive perspective on medical expertise: Theory and implications. Academe Medicine, 65,611-621. In Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt,P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22:517–531.
 • Sullivan, M. (1998). Analysis of student Field Dependent Status, Attitude toward the Technology Medium, and Perception of Interaction in a Distance Education Setting: Implications for Improving the Quality of Distance Education. Paper presented at the Conference for the Louisiana Educational Research Association, New Orleans.
 • Şimsek, A. (2004). Öğrenme Biçimi. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara Nobel Yayın Dağıtım.:
 • Thomas, M.D., O’Connor,F.W., Albert, M.L., Boutain, D., Brandt, P.A. (2001). Case-based teaching and learning experiences, Issues in Mental Health Nursing, 22, 517–531.
 • Waterman A. ve Stanley T. (1998.) Investigative Case Based Learning. a text module in the BioQUEST Library V, John Jungck and Virginia Vaughan (Eds) Academic Press, 1998. http://bioquest.org/case99.html adresinden 18 Nisan 2004 tarihinde erişilmiştir.
 • Winn, D.W. (1991). The assumption of constructivism and instructional design. Educational Technology. 31(9), 38-40.
 • Witkin, H.A. (1973). The role of Cogntive Style in Academic Performance and in Teacher-student relations. Princeton, New Jersey: Educational Testing Service.
 • YÖK, (2003). http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/sosbil/ogrt /unite4 .doc adresinden 18 Nisan 2004 tarihinde ulaşılmıştır.
APA HORZUM M, Alper A (2006). Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. , 151 - 175.
Chicago HORZUM Mehmet Barış,Alper Ayfer Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. (2006): 151 - 175.
MLA HORZUM Mehmet Barış,Alper Ayfer Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. , 2006, ss.151 - 175.
AMA HORZUM M,Alper A Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. . 2006; 151 - 175.
Vancouver HORZUM M,Alper A Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. . 2006; 151 - 175.
IEEE HORZUM M,Alper A "Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi." , ss.151 - 175, 2006.
ISNAD HORZUM, Mehmet Barış - Alper, Ayfer. "Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi". (2006), 151-175.
APA HORZUM M, Alper A (2006). Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 151 - 175.
Chicago HORZUM Mehmet Barış,Alper Ayfer Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39, no.2 (2006): 151 - 175.
MLA HORZUM Mehmet Barış,Alper Ayfer Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, 2006, ss.151 - 175.
AMA HORZUM M,Alper A Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2006; 39(2): 151 - 175.
Vancouver HORZUM M,Alper A Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2006; 39(2): 151 - 175.
IEEE HORZUM M,Alper A "Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39, ss.151 - 175, 2006.
ISNAD HORZUM, Mehmet Barış - Alper, Ayfer. "Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39/2 (2006), 151-175.