Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 86 - 114 Metin Dili: Türkçe

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma

Öz:
Faaliyet alanı ne olursa olsun, herhangi bir örgütte çalısanların, çalıstıgı örgütün amaç ve hedeflerini benimsemesi ve örgüt içinde varlıgını sürdürmeye yönelik bir arzu hissetmesi süphesiz ki o çalısanın örgüte yönelik katkısını daha da artıracaktır. Esasında çalısanın böyle bir tutum içerisinde bulunması, örgüte karsı besledigi baglılık duygusuyla dogru orantılıdır. Bu çalısmada, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi’nde çalısan akademisyenlerin örgütsel baglılık düzeylerini Meyer ve Allen Modeli (duygusal, devamlılık ve normatif boyutlar) kapsamında belirleyebilme ve akademisyenlerin söz konusu bu her bir baglılık düzeylerinin bazı kisisel özelliklerine göre (cinsiyet, yas, medeni durum, unvan, meslegi sürdürme süresi, fakültede çalısma süresi) farklılık gösterip göstermedigi konusu incelenmistir. Bu amaç dogrultusunda yapılan istatistiksel analizlerde, akademisyenlerin gerek çalıstıkları fakülteye gerekse üniversitenin geneline yönelik söz konusu bu üç baglılıkla ilgili görüslerine göre, en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler duygusal baglılıkla ilgili ifadeler olurken; onu sırasıyla normatif ve devamlılık baglılıgı ile ilgili ifadeler izlemektedir. Yine akademisyenlerin bazı kisisel özellikleri ile örgütsel baglılık düzeylerine iliskin görüsleri arasında da istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar oldugu saptanmıstır.
Anahtar Kelime: turizm eğitimi öğretim elemanları örgütsel bağlılık devamlılık bağlılığı duygusal bağlılık gazi üniversitesi akademisyenler normatif bağlılık

A Study on the Level of the Organizational Commitment of the Academicians Gazi University Commerce and Toursim Education Faculty

Öz:
The approval of the purpose and targets of the organization by the worker and the will of continuing to be the part of the organization will promote the worker’s contribution to the organization whatever the subject area is. In fact the workers’ behavior is in direct proportion with the loyalty feelings of the worker to the organization. In this study organizational commitment level of the academicians (affective, continuance and normative perceptions) and whether these commitment levels are changing according to some personal qualities (gender, age, marital status, academic title, time of pursuing the vocation, working time in the faculty) has been measured by using Meyer and Allen models. Within this concept statistically it has been found that academicians are mostly approving the expressions concerning emotional commitment both to their faculty in which they work and to their university in general. Expressions concerning commitment in normative perceptions and continuity are following expressions of emotional commitment. It has also been understood that there is statistical differences between academicians’ certain personal qualities and the opinions of the academicians’ organizational commitment.
Anahtar Kelime: organizational commitment continuance commitment normative commitment tourism education academicians faculty members affective commitment gazi university

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALLEN, Natalie John ve MEYER, John P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational & Organizational Psychology, 63(1): 18-38.
 • ALLEN, Natalie John ve MEYER, John P. (1996). Affective, Continuance, And Normative Commitment To The Organization: An Examination Of Construct Validity, Journal of Vocational Behavior, 49, 252-276.
 • BALCI, Ali. (2003). Örgütsel Sosyallesme Kuram Strateji ve Taktikler. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • BALAY, Refik. (2000). Yönetici ve Ögretmenlerde Örgütsel Baglılık, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • BAYSAL, Ayse Can ve PAKSOY Mahmut. (1999). Meslege ve Örgüte Baglılıgın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:28, No:1: 7-15.
 • BROWN, Barbara B. (2003). Employees' Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors' Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Unpublished Dissertation, Falls Church, Virginia.
 • ÇETN, Münevver Ölçüm. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Baglılık, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • ÇÖL, Güner ve GÜL Hasan. (2005). Kisisel Özelliklerin Örgütsel Baglılık Üzerine Etkileri Ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İ:İ.B.F Dergisi. Cilt: 19. Sayı:1: 291-306.
 • DEMIRCAN, Nigar., ERGÜN, Ercan ve ÇÖL Güner. (2004). Üniversite Personelinin Kendilerini Güçlü Hissetme Algılarının Örgüte Baglılık Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi sletme Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı 1.
 • DUNHAM, Randall B., GRUBE, Jean A. ve CASTANEDA. Maria B. (1994). Organizational Commitment: The Utility Of An Integrative Definition, Journal of Applied Psychology, 79(3): 370-380.
 • GAUTAM, Thaneswor., Rolf Van DICK ve WAGNER Unrich. (2004). Organizational Identification and Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two Related Concepts. Asian Journal of Social Psychology 7, 301-315.
 • GÜL, Hasan. ve ÇÖL Güner. (2004). Personeli Güçlü Kılan Örgütsel Bir Yapı Olusturmada Sosyal-Yapısal Öncülerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Arastırma, Atatürk Üniversitesi İ:İ.B.F Dergisi. Cilt: 18. Sayı:3-4:249272.
 • HUSELID, Mark. (1991). Organizational Commitment, Job Involvement, and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis, Journal of Applied Psychology, 76(3): 380-391.
 • IRVING, P. Gregory., COLEMAN, Daniel F ve COOPER Christine L. (1997). Further Assessments of a Three-Component Model of Occupational Commitment: Generalizability and Differences Across Occupations, Journal of Applied Psychology, Vol: 82, No:3: 444-452.
 • KATZ, Daniel ve KAHN, Robert L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, (Çev: H.Can ve Y. Bayar) Ankara: TODAİE. Yayın No: 167.
 • KAUFMAN, Jennifer D., STAMPER, Christina.L. ve Paul.E. TESLUK (2001). Do Supportive Organizations Make for Good Corporate Citizens, Journal of Managerial Issues, 13(4):436-450.
 • KIRKMAN, Bradley L. ve SHAPIRO, Debra. L. (2001). The Impact Of Cultural Values On Job Satisfaction And Organizational Commitment In Self-Managing Work Teams: The Mediating Role Of Employee Resistance, Academy of Management Journal, 44(3): 557-569.
 • MATHIEU, Jaron E. ve ZAJAC, Dennis M. (1990). A Review And Meta-Analysis Of The Antecedents, Correlates, And Consequences Of Organizational Commitment, Psychological Bulletin, 108(2): 171-194.
 • MARCHIORI, Dennis M. ve ALAN B. Henkin. (2004). Organizational Commitment of Health Profession Faculty: Dimensions, Corelates and Conditions, Medical Teacher, Vol:26, No: 4: 353-358.
 • MEYER, John P. ve ALLEN, N. (1997). Commitment in The Workplace, Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.
 • MEYER, John P. ALLEN, Natalie J. (1984). Testing the Side Bet Theroy of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations, Journal of Applied Psychology, (69): 372-378.
 • MEYER, John P., ALLEN, Natalie J. ve GELLATLY, Ian R. (1990). Affective And Continuance Commitment To The Organization: Evaluation Of Measures And Analysis Of Concurrent And Time-Lagged Relations, Journal of Applied Psychology,(75): 710-720.
 • MEYER, John P., PAUNONEN, S.V., GELLATLY, Ian R., GOFFN, R.D. ve JACKSON, D.N. (1989). Organizational Commitment And Job Performance: It’s The Nature Of The Commitment That Counts, Journal of Applied Psychology, 74: 152-156.
 • MOWDAY, Richard., Porter, Lyman W. ve STEERS, Richard M. (1982). Employee Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, New York: Academic Press Inc.
 • MOWDAY, Richard, STEERS, Richard. ve PORTER, Lyman. (1979). The Measurement Of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, (14): 224-247.
 • OBENG, Kofi ve UGBORO, Isaiah. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study, Journal of The Transportation Research Forum, 57 (2): 83-98.
 • O’BRIEN, Terrance ve AKROYD Duane. (1994). Predicting the Organizational Commitment of Marketing Education and Health Occupations Education Teachers by Work Related Rewards, Journal of Industrial Teacher Education, Volume, 32, No:1: 5-10.
 • OLIVER, Nick. (1990). Work Rewards, Work Values and Organizational Commitment in Employee-owned Firm: Evidence From the U.K, Human Relations, Vol:43, No:6:513-526.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Baglılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İ:İ.B.F.Dergisi Cilt:18 Sayı:2, 113 -130.
 • ÖZSOY, Süheyla, ERGÜL, S. ve BAYIK, A. (2004). Bir Yüksekokul Çalısanlarının Kuruma Baglılık Durumlarının İncelenmesi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İliskileri Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 2. www. http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=221.
 • PORTER, Lyman W., CRAMPTON, W. J., ve SMITH, F. J. (1976). Organizational Commitment And Managerial Turnover: A Longitudinal Study, Organizational Behavior and Human Performance, 15: 87-98.
 • REICHERS, Arnon E. (1985). A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment, Academy of Management Review, Vol:10, No:3, 465-476.
 • SCHAPPE, Stephen. P. (1998). The İnfluence Of Job Satisfaction, Organisational Commitment, and Fairness Perceptions on Organizational Citizenship Behavior, The Journal of Psychology, 132 (3), 277-290.
 • SÖKMEN Alptekin. (2003). Yönetici Davranıslarının Sınır Birim İşgörenleri Tarafından Degerlendirilmesi: Ankarada’ki Dört ve Bes Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Arastırma. (Yayımlanmamıs Doktora Tezi). Ankara Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciligi Eğitimi Anabilim Dalı.
 • SEKERAN, Uma. (2003). Research Methods for Business, New York: John Wiley. STEERS, Richard. (1977). Antecedents And Outcomes Of Organizational Commitment, Administrative Science Quarterly, (22), 46-56.
 • TESTA, Mark R. (2001). Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Effort in The Service Environment. The Journal of Psychology, 135(2): 226-236.
 • TERZİ, Ali R. ve KURT Türker. (2005). İlkögretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Davranıslarının Ögretmenlerin Örgütsel Baglılıgına Etkisi, Milli Egitim Üç Aylık Egitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:33, Sayı:166. Bahar.
 • http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/166/index3-kurt.htm.
 • TOPALOĞLU, Melih. ve SÖKMEN Alptekin. (2001). Örgütsel Baglılık ile İşgören Performansı İliskisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Anatolia Turizm Arastırmaları Dergisi, Yıl:12 Bahar 2001:34-43.
 • ÜNER Mithat, KARATEPE Osman, ve HALICI Ali (1998). Bir Hizmet Kalitesi Modeli Yardımıyla Hizmet Kalitesi, İş Tatmini ve Örgütsel Baglılık Kavramlarının Yapılandırılmasına Yönelik Bir Deneme, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Yayını: 470-481.
 • WAHN, Judy C. (1998). Sex Differences in The Continuance Component Of Organizational Commitmen,. Group and Organization Management, 23(3): 256-266.
 • WASTI, Arzu (2002). Affective and Continuance Commitment To The Organization:Test of An Integrated Model in The Turkish Context, International Journal of Intercultural Relations, 26: 525-550.
 • WELSH, Harold P. ve LAVAN, H elen. (1981). Inter-Relationships Between Organizational Commitment And Job Characteristics, Job Satisfaction, Professional Behavior, And Organizational Climat,. Human Relations, (34): 1079-1089.
 • YALÇIN, Azmi ve İPLİK Fatma Nur (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalısanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Baglılıkları Arasındaki İliskiyi Belirlemeye Yönelik Bir Arastırma: Adana İli Örnegi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:1. 395-412.
APA PELİT E, GÜÇER E, BOYLU Y (2007). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(1), 86 - 114.
Chicago PELİT Elbeyi,GÜÇER EVREN,BOYLU YASİN Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.1 (2007): 86 - 114.
MLA PELİT Elbeyi,GÜÇER EVREN,BOYLU YASİN Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.1, 2007, ss.86 - 114.
AMA PELİT E,GÜÇER E,BOYLU Y Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(1): 86 - 114.
Vancouver PELİT E,GÜÇER E,BOYLU Y Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(1): 86 - 114.
IEEE PELİT E,GÜÇER E,BOYLU Y "Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma." Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.86 - 114, 2007.
ISNAD PELİT, Elbeyi vd. "Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Arastırma". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2007), 86-114.