Yıl: 2006 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 78 - 97 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, problem çözme becerisi, cinsiyet, sınıf düzeyi ve fakülte değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin kullandıkları kararsızlık stratejileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2005-2006 öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören ve oranlı küme örneklemesi yöntemi ile belirlenen 992 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin kullandıkları kararsızlık stratejileri Bacanlı (2000) tarafından geliştirilen “Kararsızlık Ölçeği” ile problem çözme becerileri ise Heppner ve Petersen tarafından 1982 yılında geliştirilen ve Türkiye uyarlaması Taylan (1990) ve Şahin, Şahin ve Heppner tarafından 1993 yılında (Akt: Savaşır ve Şahin, 1997) ayrı ayrı yapılan “Problem Çözme Envanteri“ ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; problem çözme becerisinin, sınıf düzeyinin ve fakülte türünün aceleci ve araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı ortak etkisinin bulunduğunu, cinsiyetin ise aceleci ve araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, araştırıcı ve aceleci kararsızlık stratejilerini daha çok kullanan ve problem çözme beceri düzeyleri düşük olan öğrencilerin bireysel başarı, kişisel ve sosyal uyum açısından psiko-sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duydukları ileri sürülebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri

An Investigation of University Students' Indecisiveness Strategies in Level of the Problem Solving Skill, Gender, Level of Class, and Kind of the Faculty

Öz:
In this study, differentiation of the indecisiveness strategies of university students was investigated according to the levels of problem solving skills, gender, level of class and kind of the faculty. The sample was consisted of 992 university students who were at the different faculties in 2005-2006 education year with the methods of proportional pile sampling. Indecisiveness levels of students with “Indecisiveness Scale” which was developed by Bacanlı (2000), problem solving skills with “Problem Solving Scale” which was adapted to Turkey Taylan (1990) and Şahin, Şahin, Heppner (1993) (Cited in, Savaşır, Şahin, 1997) were measured. Two-way ANOVA for independent samples technique was used to analyzing data. The results gained from the study indicate that problem solving skill, the level of class and kind of the faculty have significant effect on the strategies of investigator indecisiveness and impatient indecisiveness. However, sex does not have any significant affect on the strategies of investigator indecisiveness and impatient indecisiveness. As a result, it was considered that students who were using investigator and impatient indecisiveness strategies and in low levels of problem solving are in need of psycho-social support which are in individual success, personal adjustment, and social adjustment.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alver, B. (2003). Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların empatik becerileri, karar stratejileri ve psikolojik belirtileri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Arenofsky, J. (2001). Developing your problem-solving skills. Career World, 29(4), 18-21.
 • Bacanlı, F. (2000). Kararsızlık ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 7-16.
 • Baker, R.W., McNeil, O., ve Siryk, B. (1985), Expectations and reality in freshman adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 32, 94–103.
 • Baker, R.W., Siryk, B. (1989). SACQ student adaptation to college questionnaire manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Berry, J.W., Kim, U., Minde, T., ve Mok, D. (1987), comparative studies of acculturative stress. International Migration Review, 21, 491-511.
 • Blustein, D.L. ve Phillips, S.D. (1990). Relation between ego identity statuses and decision making styles. Journal of Counseling Psychology, 37, 160-168.
 • Bowman, S.Y. (1992). Decision making styles of a medical center’s management group: A case study. Hospital Topics, 70(3), 25-30.
 • Chang, E.C. (1998). Hope, problem-solving ability, and coping in a college student population: Some implications for theory and practice. Journal of Clinical Psychology, 54(7), 953-962.
 • Creed, P., Prideaux, L., ve Patton, W. (2005). Antecedents and consequences of career decisional states in adolescence. Journal of Vocational Behavior, 67, 397-412.
 • Çam, S. (1997). İletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme becerisi algılarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Davidson, J.E., Deuser, R., ve Sternberg, R.J. (1994). The role of metacognition in problem solving. In Metcalfe, J. & Shimamura, A.P. (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 207-226). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Ersever, Ö.H. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin, üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ferrari, J.R. ve Dovidio, J.F. (2001). Behavioral information search by indecisives. Personality and Individual Differences, 30, 1113-1123.
 • Gelatt, H.B. (1989). Positive uncertainty: A new decision-making framework for counseling. Journal of Counseling Psychology, 36, 252-256.
 • Gerdes, H., Mallinckrodt, B. (1994), Emotional, social and academic adjustment of college students: A longitudinal study of retention. Journal of Counseling and Development, 72, 281–286.
 • Germeijs, V. ve Boeck, P. (2003). Career indecision: Three factors from decision theory. Journal of Vocational Behavior, 62, 11-25.
 • Heppner, P.P. ve Anderson, W.P. (1985). The relationship between problem solving self-appraisal and psychological adjustment. Cognitive Therapy and Research, 4, 415-427.
 • Ittenbach, R.F. ve Harrison, P.L. (1990). Predicting ego-strength from problem-solving ability of college student. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 23(3), 128-137.
 • Karasar, N. (1986). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Ltd. Şti.
 • Kesici, Ş. (2002). Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerinin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kivlighan, D.M. (1990). Career group therapy. The Counseling Psychologist, 18, 64-79.
 • Klayman, J. (1985). Children’s decision strategies and their adaptation to task characteristics. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 179-201.
 • Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Leong, S.L., Leong, F.T.L., ve Hoffman, M.A. (1987). Counseling expectations of rational, intuitive, and dependent decision makers. Journal of Counseling Psychology, 34(3), 261-265.
 • Lucas, M. ve Epperson, D. (1988). Personality types in vocationally undecided students. Journal of College Student Development, 29, 460-466.
 • Mann, L., Harmony, R. ve Powers, P. (1989). Adolescent decision-making: The development of competence. Journal of Adolescence, 12, 265-278.
 • Marco, C.D., Hartung, P.J., Newman, I., ve Parr, P. (2003). Validity of the decisional process inventory. Journal of Vocational Behavior, 63, 1-19.
 • O’Hare, M. M. ve Beutell, N. J. (1987). Sex differences in coping with career decision making. Journal of Vocational Behavior, 31, 174-181.
 • Osipov, S.H. (1999). Assessing career indecision. Journal of Vocational Behavior, 55, 147-154.
 • Özen, G. (2004). Dağcılık eğitiminin problem çözme becerisi üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Özlek, S. (2003). Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini yordayan bazı değişkenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Reis, S.D. ve Heppner, P.P. (1993). Examination of coping resources and family adaptation in mothers and daughters of incestuous versus nonclinical families. Journal of Counseling Psychology, 40(1), 100-108.
 • Sandler, I N., Tein, J., Mehta, P., Wolchik, S., ve Ayers, T. (2000). Coping efficacy and psychological problems of children of divorce. Child Development, 71(4), 1099-1118.
 • Savaşır, I., ve Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Saygılı, H. (2000). Problem çözme becerisi ile sosyal ve kişisel uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanteri’nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Türkmen, M. (2004). Erbaş ve erlerde intihar olasılığı ile ruhsal durum, sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünüvar, A. (2003). Çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15-18 yaş arası lise öğrencilerinin problem çözme becerisine ve benlik saygısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldız, S. A. (2003). Ebeveynin problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik deneysel bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zadnik, M.G. ve Loss, R.D. (1995).Developing numerical problem-solving skills through estimations of quantities in familiar contexts. Australian Science Teachers Journal, 41(1), 15-19.
 • Zakay, D. (1990). The role of personal tendencies in the selection of decision-making strategies. Psychological Record, 40(2), 1-6.
APA SARDOĞAN M, KARAHAN T, KAYGUSUZ C (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. , 78 - 97.
Chicago SARDOĞAN Mehmet E.,KARAHAN T. Fikret,KAYGUSUZ Canani Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. (2006): 78 - 97.
MLA SARDOĞAN Mehmet E.,KARAHAN T. Fikret,KAYGUSUZ Canani Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. , 2006, ss.78 - 97.
AMA SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. . 2006; 78 - 97.
Vancouver SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. . 2006; 78 - 97.
IEEE SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C "Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi." , ss.78 - 97, 2006.
ISNAD SARDOĞAN, Mehmet E. vd. "Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi". (2006), 78-97.
APA SARDOĞAN M, KARAHAN T, KAYGUSUZ C (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 78 - 97.
Chicago SARDOĞAN Mehmet E.,KARAHAN T. Fikret,KAYGUSUZ Canani Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no.1 (2006): 78 - 97.
MLA SARDOĞAN Mehmet E.,KARAHAN T. Fikret,KAYGUSUZ Canani Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2006, ss.78 - 97.
AMA SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 78 - 97.
Vancouver SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 78 - 97.
IEEE SARDOĞAN M,KARAHAN T,KAYGUSUZ C "Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.78 - 97, 2006.
ISNAD SARDOĞAN, Mehmet E. vd. "Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/1 (2006), 78-97.