Yıl: 2007 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMUTF) son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyini ve etkileyen faktörleri araştırmak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, 1-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında, OMUTF’de eğitim alan son sınıf öğrencilerinde yapılmıştır. Araştırmaya 198 öğrenciden 168’i (% 84.8) katılmayı kabul etmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul edenlere sosyodemografik özellikleri ve Beck Anksiyete Ölçeği’ni içeren anket formu uygulanmıştır. Veriler ortalama ± standart sapma ve yüzdelikler olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde çoklu logistik regresyon, Student’ın t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların 67’sinin (% 39.9) kız ve 101’inin (% 60.1) erkek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 122’si (% 72.6) tıp fakültesi eğitimini 6 yılda bitirirken, 46’sının (% 27.4) eğitim süresi uzamıştır. Katılımcıların 129’u (% 76.8) tıp fakültesini kendi isteğiyle tercih ederken, sadece 9’u (% 5.4) ilk sırada tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 87’si (% 51.8) mesleki gelecek kaygısı taşımaktadır. Bu kaygılarının büyük kısmını (% 49.4) uzmanlığa ilişkin kaygılar oluşturmaktadır. Gelecek kaygısı taşıyan ve taşımayan öğrencilerin Beck Anksiyete puanı sırasıyla 37.0 ± 9.5 ve 29.4 ± 7.2 olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001, t= 5.88). Sonuç: Sonuçta, çalışmaya katılanların yarısı mesleki gelecek kaygısı taşıdığını, bunların da yarısı uzmanlığa ait kaygı taşıdığını belirtmişlerdir. Ülkemizde hekimliğin, özellikle de pratisyen hekimliğin içinde bulunduğu durumun, öğrencilerin gelecek kaygısını artırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle birinci basamakta çalışma koşullarının düzeltilmesine ve toplumdaki pratisyen hekim imajının iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Federation for Medical Education. Report of the World Conference on Medical Education, Edinburg, 7-12 August 1988.
 • 2. World Conference on Medical Education. The Edinburg Decleration. Edinburg,1998.
 • 3. www.yok.gov.tr
 • 4. Terzi C, Saçaklıoğlu F, Sayek İ. 2020 Yılında Türkiyede Tıp Eğitimi. url: www.ttb.org.tr/2020/cem_terzi.doc, 14.08.2005.
 • 5. "Tıp Eğitimi Kurultayı" yapıldı / 9 Mayıs 2005 url: http://www.ttb.org.tr/data/haber/mayis05/kurultay.php,33123 bayt,05.08.2005
 • 6. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı, 2003.
 • 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı. I. Ulusal Kongresi Genel Kurulu Kapanış Bildirgesi (26-28. Kasım.1999). Toplum ve Hekim 1999;14:456-7.
 • 8. Soyer A, Yazgan A, Kılıç B ve ark. Halkın sağlığına ve sağlık çalışanına karşı sermaye adına düzenleme. TTB, 2003.
 • 9. Özdemir GY, Özdemir AM. Türkiye’de devletin değişen rolü ve sosyal güvenlik reformu. Toplum ve Hekim 2005;20:134-42.
 • 10. Arcak R, Diken İ, Gürceğiz N. Eski SSK hastanelerinin sağlık bakanlığı’na devri sürecinde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının yeni sisteme uyumu, beklenti ve kaygıları. Toplum ve Hekim 2005;20:154-8.
 • 11. Küey L, Üstün B, Gülen C. Türkiye'de Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi. Toplum ve Hekim 1987;44:16-8.
 • 12. Stagis K. Sağlık hizmetinde psikososyal çalışma etkenlerinin önemi. sağlık çalışanlarının sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, 1999;78.
 • 13. Şahin A. Sağlık çalışanlarının psikolojik sağlığı ve etkileyen faktörler. sağlık çalışanlarının sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, 1999;80.
 • 14. Beck AT, Epstein N, Brown G, Ster RA An Inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Phychol 1988;56(6):893-7.
 • 15. Ulusoy M, Şahin N, Erkman H. Turkish version of the beck anxiety ınventory: psychometric properties. J Cognitive Psychotherapy: Int Quaterly, 1998;12:28-35.
 • 16. Gürpınar E, Musal B. Tıp Eğitiminin Gelişim Süreci. Toplum ve Hekim 2003;18:446-51.
 • 17. Kılıç B, Sayek İ. Türk tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2000 (TTB-MÖTER). Toplum ve Hekim 2001;16:230-40.
 • 18. Kılıç B, Sayek İ. Türkiye’de Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Varolan Durum. Toplum ve Hekim 1997;13:11-21.
 • 19. Terzi C, Saçaklıoğlu F, Sayek İ. 2020 yılında Türkiye’de tıp eğitimi. 2000-2020 sürecinde nasıl bir dünya, Türkiye, sağlık, tıp ortamı öngörülebilir, oluşturulabilir? TTB Yayını, 2002,157-94.
 • 20. Saçaklıoğlu F. Pazar Dinamikleri Tıp Eğitimini ve Hekimleri Nasıl Etkiliyor? “Gizli Müfredat”. Toplum ve Hekim 2005;20:242-6.
 • 21. Tayşi BN, Azizoğlu F, Perçinel S, Hasan HS. 1992-1993 Öğretim yılı intern doktorlarında beck depresyon envanterine göre depresyon prevalansı. Toplum ve Hekim 1994;9:68-74.
 • 22. Pala K, Türkkan A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin “tıpta uzmanlık sınavı” hakkındaki görüşlerini içeren bir anket çalışmasının düşündürdükleri. Toplum ve Hekim 1993;57:12-5.
 • 23. Yarış F, Topbaş M, Çan G. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi hakkındaki düşünceleri. OMU Tıp Dergisi 2001;18:223-31.
 • 24. Açık Y, Oğuzöncül F, Polat SA, Güngör Y, Güngör L. Fırat Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası hakkındaki düşünceleri. Toplum ve Hekim 2002;17:195-201.
 • 25. Lawlor MS. Academic Medicine Under Economic Stress: A case study of the ınstutional change transforming american health care. Review of Social Economy 2002;60:435-69.
 • 26. Fifth J. Levels and Sources of Stree in Medical Students. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;292:1177-80.
 • 27. Baltaş A, Baltaş Z. Stres ve Başa Çıkma Yolları. 18. Baskı. İstanbul. Remzi Kitabevi, 1998:47.
APA CANBAZ S, AKER S, PEKŞEN Y (2007). Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. , 15 - 19.
Chicago CANBAZ Sevgi,AKER Servet,PEKŞEN Yıldız Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. (2007): 15 - 19.
MLA CANBAZ Sevgi,AKER Servet,PEKŞEN Yıldız Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. , 2007, ss.15 - 19.
AMA CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. . 2007; 15 - 19.
Vancouver CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. . 2007; 15 - 19.
IEEE CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y "Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler." , ss.15 - 19, 2007.
ISNAD CANBAZ, Sevgi vd. "Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler". (2007), 15-19.
APA CANBAZ S, AKER S, PEKŞEN Y (2007). Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi, 17(1), 15 - 19.
Chicago CANBAZ Sevgi,AKER Servet,PEKŞEN Yıldız Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi 17, no.1 (2007): 15 - 19.
MLA CANBAZ Sevgi,AKER Servet,PEKŞEN Yıldız Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi, vol.17, no.1, 2007, ss.15 - 19.
AMA CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi. 2007; 17(1): 15 - 19.
Vancouver CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi. 2007; 17(1): 15 - 19.
IEEE CANBAZ S,AKER S,PEKŞEN Y "Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler." Genel Tıp Dergisi, 17, ss.15 - 19, 2007.
ISNAD CANBAZ, Sevgi vd. "Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler". Genel Tıp Dergisi 17/1 (2007), 15-19.