Yıl: 2008 Cilt: 37 Sayı: 178 Sayfa Aralığı: 8 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri

Öz:
Topluma yön verecek bireylerin yetiştirilmesi görevini üstlenen eğitim sisteminin temel öğelerinden biri olan öğretmenler, öğrencilerin okumaya karşı geliştirdikleri tutum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerine örnek olmaları, bireysel ve meslekî yönden kendilerini geliştirmeleri için, öğretmenlerin okuma alışkanlığı kazanmış olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarını etkileyen etmenlerin araştırılması önem taşı- maktadır. Araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları nı etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma verileri 2005- 2006 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmenlik eğitimi programlarına devam eden 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını etkileyen etmenleri belirlemeye yönelik açık uçlu soruları kapsayan bir araçla toplanan veriler, betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının okuma alışkanlığının tanımı ve göstergeleri, üniversitede düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinlikler, fakültede uygulanan eğitim öğretim süreçleri ve öğretim elemanlarının tutumu, üniversitedeki kütüphane hizmetleri, arkadaşlarla iletişim ve etkileşim, kitle iletişim araçları ve sosyo-ekonomik düzey açısından okuma alışkanlıklarını olumlu ya da olumsuz etkileyen etmenlere ilişkin görüş ve önerileri ortaya konmaya çalı şılmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmen adaylarının görüşleri anadolu üniversitesi eğitim fakülteleri okuma alışkanlıkları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • DEVRİMCİ, H. K. (1993). “5. Sınıf Çocuklarında Okuma Alışkanlığının İncelenmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ESGİN, A. ve Ö. KARADAĞ. (2000). “Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı,” Popüler Bilim. ss. 19-23.
 • GARRETT, J. E. (2002). “Enhancing the Attitudes of Children Toward Reading: Implications for Teachers and Principals”, Reading Improvement. 39, 1: 21-24. (08.12.2004 tarihinde Wilson Select Plus Database’den alınmıştır.)
 • GÖMLEKSİZ, M. N. (2004). “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14: 2: 185–195.
 • LUMA, S. (2002). “7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Beceri ve Alışkanlıklarını Geliştirmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • NEYDİM, N. (2004). “Popüler Çocuk Kitapları ve Medyasının Çocuk Kültürüne Etkilerine Sosyolojik Gerçekler Açısından Bakış,” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik. 5, 57: 76–80.
 • ÖZDEMİR, E. (1983). Okuma Sanatı. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • SANACORE, J. (1997). “Promoting Lifetime Literacy: What Can be More Basic?”, (10.07.2005. ERIC Database’den alınmıştır. Eric Document Reproduction Service No. ED403 548.)
 • SARACALOĞLU, S., A., N. BOZKURT ve O. SERİN. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler,” Eğitim Araşştırmaları. 4, 12; 149-157.
 • SARDO-BROWN, D. and D. BEEGHLY. (1996). “The Reading and Television Viewing Habits of a Sample of Pre-Service Education Majors”, Collage Student Journal. 30; 37-44. (16.06.2005 tarihinde Wilson Select Plus Database’den alınmıştır.)
 • SUNA, Ç. (2006). “İlköğretim Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlerin Analitik Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TOMPKINS, G. E. (1997). Literacy for the 21th Century. A Balanced Approach. New Jersey:Prentice Hall Inc.
 • YAVUZER, H. (2000). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. 5. Basım. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • YILDIZ, C. (2003). Anadili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • YILMAZ, B. (1995). “Okuma Sosyolojisi: Ankara’da Oturanların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma,” Türk Kütüphaneciliği. 9, 3: 325–336.
 • YILMAZ, Z. A. (2006). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı,” İlköğretim Online.5,1: 1-6. (http://ilkögretim-online.org.tr sitesinden 06.03.2006 tarihinde alınmıştır.)
APA SAĞLAM M, SUNA Ç, ÇENGELCİ T (2008). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. , 8 - 23.
Chicago SAĞLAM Mustafa,SUNA Çiğdem,ÇENGELCİ Tuba Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. (2008): 8 - 23.
MLA SAĞLAM Mustafa,SUNA Çiğdem,ÇENGELCİ Tuba Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. , 2008, ss.8 - 23.
AMA SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. . 2008; 8 - 23.
Vancouver SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. . 2008; 8 - 23.
IEEE SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T "Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri." , ss.8 - 23, 2008.
ISNAD SAĞLAM, Mustafa vd. "Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri". (2008), 8-23.
APA SAĞLAM M, SUNA Ç, ÇENGELCİ T (2008). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. Milli Eğitim, 37(178), 8 - 23.
Chicago SAĞLAM Mustafa,SUNA Çiğdem,ÇENGELCİ Tuba Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. Milli Eğitim 37, no.178 (2008): 8 - 23.
MLA SAĞLAM Mustafa,SUNA Çiğdem,ÇENGELCİ Tuba Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. Milli Eğitim, vol.37, no.178, 2008, ss.8 - 23.
AMA SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. Milli Eğitim. 2008; 37(178): 8 - 23.
Vancouver SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri. Milli Eğitim. 2008; 37(178): 8 - 23.
IEEE SAĞLAM M,SUNA Ç,ÇENGELCİ T "Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri." Milli Eğitim, 37, ss.8 - 23, 2008.
ISNAD SAĞLAM, Mustafa vd. "Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri". Milli Eğitim 37/178 (2008), 8-23.