Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 93 - 113 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors

Öz:
Problem Durumu: 1980’lerde beri klasik endüstriyel sendikacılık kavramında dikkate değer bir dönüşümün yaşandığı ileri sürülmektedir. Sendikacılık klavramının üzerine oturduğu temel algı, varsayım, ideoloji, ilkelerin ve sendikacıların kullandığı temel strateji ve taktiklerin köklü bir şekilde değiştiği genellikle kabul görmektedir. Öğretmen sendikalarının bu değişim ve dönüşümün dışında kalması düşünülemez. Bu gözlem ve varsayımlardan hareketle, bu araştırma Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde öğretmen sendikalarının okul reformu konusunda önderlik almalarını inceleyen bir çalışmaya dayanmaktadır. Makaleye kaynaklık eden araştırma “yeni sendikacılığın” yerel ve eyalet düzeyinde okul reform sürecindeki rolünü incelemeyi amaç edinen daha geniş kapsamlı bir araştırmanın parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı: Araştırma Minnesota eyaletinde eğitim politikaları konusunda önemli role sahip üç önemli paydaşın öğretmen sendikalarının dünü, bugünü ve geleceği hakkında sahip oldukları imajları elde etmek ve öğretmen sendikaları kavramı üzerindeki algılarını öğrenmektir. Sözü edilen üç önemli paydaş şunlardır: Eyalet düzeyinde eğitim kararları üzerinde söz sahibi olan bürokratlar veya eyelet hükümet görevlileri, öğretmen sendikalarının üye ve yöneticileri ve eğitim politikalarının şekillenmesini doğrudan veya dolaylı yollardan etkileyen iş çevreleri, eyelet meclis üyeleri ve eğitim bölgelerinin yöneticileri. Araştırma şu alt problemler çerçevesinde tasarlanmıştır: 1. Ulusal Eğitim Derneği (National Education Association-NEA) ve Amerikan Öğretmen Federasyonu (American Federation of Teachers-AFT) yöneticileri Minnesota eyaletinde geleneksel sendikacılık kavramında bir değişiklik olup olmadığı konusunda ne düşünmektedirler? 2. Hangi mecaz, imaj veya analoji 1990’lar öncesinin öğretmen sendikalarını en iyi tanımlayabilir? 3. Öğretmen sendikaları eylem ve çalışmalarında bir önceki alt problemde ifade edilen mecaz, imaj veya analojileri destekleyecek ne tür strateji ve taktikler kullanmışlardır? 4. Hangi mecaz, imaj veya analoji bugünün öğretmen sendikalarını en iyi tanımlayabilir? 5. Öğretmen sendikaları bugünki eylem ve çalışmalarında bir önceki alt problemde ifade edilen mecaj, imaj veya analojileri destekleyecek ne tür strateji ve taktikler kullanmaktadırlar? 6. Minnesota eyaletinde, ulusal veya eyalet düzeyindeki ne tür ektenler öğretmen sendikalarının okul reform çalışmalarına etkin katılımları konusunda etkili olmuştur? 7. Minnesota eyaletinde ne tür okul-içi etkenler öğretmen sendikalarının okul reform çalışmalarına etkin katılımları konusunda etkili olmuştur? 8. Geleceğin öğretmen sendikaları nasıl olmalıdır? 9. Öğretmen sendikalarını bir önceki alt problemde dile getirilen gelecek tanımına ne tür strateji, eylem veya girişimler götürebilir? Araştırmanın yöntemi: Yukarıdaki alt problemler çerçevesinde tasarlanan araştırma nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Temel veri toplama yöntemi olarak görüşme kullanılmıştır. Bu amaçla oniki adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunda ne tür soruların yer alacağına büyük ölçüde alt problemler yol göstermiştir. Her alt problem hakkında en az bir açık uçlu görüşme sorusu geliştirilmiş, yeri geldiğinde sonda sorularla alt problemler hakkında very toplanmıştır. Sözü edilen oniki soru içinde üç tanesi sadece mecaz elde etmek için sorulmuştur. Bu sorular yoluyla görüşülen kişilerden öğretmen sendikalarının dünü, bugünü ve geleceği hakkında mecazlar üretmeleri istenmiştir. Araştırmada “amaçlı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Görüşülen kişiler, öğretmen sendikaları ve eğitim/okul reform hakkında zengin bilgi ve deneyime sahip olduğu düşünülen üç paydaş gurubundan seçilmiştir: Minnesota eyalet meclisinde görev alan parlamenterler ve eğitim konusunda rol üstlenen bürokratlar, öğretmen sendikalarının üye ve yöneticileri ve eğitim politikalarının şekillenmesinde rol alan iş çevreleri ve eğitim bölgelerinin yöneticileri. Tipik bir görüşme 30-45 dakika arası sürmüş, görüşmeler katılımcıların izniyle kaydedilmiş ve sonra profesyonel kişiler tarafından bire bir yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen görüşme kayıtları içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi yapılırken araştırmaya yön veren oniki alt problemin her birisi bir ana kategori olarak alınmış, bu her bir ana kategori altında yeri geldikçe alt kategoriler oluşturulmuştur. Özellikle üçalt problem karşılık gelen mecaz ve imajlar ise benzerlikleri anlamında alt kategoriler halinde sınıflandırılmıştır. Bulgular ve sonuçlar: Araştırmanın temel bulguları ve sonuçları şunlardır: 1. Öğretmen sendikalarının üye ve yöneticileri, öğretmen sendikalarının genel felsefe, yaklaşım ve eylemlerinde önemli değişimler geçirdiğini iddia etmektedirler. Oysa, eyalet eğitim bürokrasisi ve iş çevreleri gibi eğitimin diğer bazı önemli paydaşları öğretmen sendikalarının duruşları, felsefeleri, kullandıkları temel strateji ve taktikler anlamında çok fazla değişmediklerini öne sürmektedirler. Bu paydaş gurupları öğretmen sendikalarını, Minnesota eyaletinde devlet okullarını iyileştireceği düşünülen ve standartlaşma akımının bir yansıması olan “Öğrenme Profili” (Profile of Learning) gibi çok önemli eğitim reformlarına direnç göstermekle suçlamaktadırlar. 2. 1990’lardan öncesinin öğretmen sendikalarını en iyi tanımladığını düşündükleri mecazlar geliştirmeleri istendiğinde katılımcıların çoğu güç, koruma, tehdit, mücadele ve cesaret sıfatlarını içeren mecazlar kullanmışlardır. Sendika üye ve yöneticileri de dahil en fazla tekrar edilen mecaz yalın güç, control ve katılığı ifade eden “çekiç” mecazıdır. “Çekiç” mecazını niçin kulandıkları sorulduğunda katılımcılar şu tür açıklamalar getirmişlerdir: Genellikle okul ve eğitim yöneticileri ile mücadelede çekiçin sonuç alıcı gücünü kullanmak, sanayi sendikacılığının bir yansıması olarak, istediğimiz bu ve bunu alıncaya kadar savaşacağız, vb. Çekiç mecazına ek olarak, koruma ve acımasız savunmayı ifade eden “anne ayı,
Anahtar Kelime: eğitim reformu sendikacılık yeni sendikacılık değişim etkenleri okul reformu öğretmen sendikaları metaforlar dönüşen kültürel metaforlar

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Öğretmen Sendikaları, Yeni Sendikacılık ve Dönüşen Kültürel Mecazlar

Öz:
Problem Statement: Since the 1980s, classical industrial unionism has been transforming itself in terms of redefining basic value system and strategies they use. Teacher unions are no exception. This paper draws on a study of a teachers union to initiate school-based change in a single state in the United States. The research was conducted as part of a broader initiative to examine the role of “new unionism” in local and state school reform. Purpose of the study: The purpose of this study is to portray the past, present and future images of teachers unions from the perspectives of three clusters of important educational policy agents in the state of Minnesota: Bureaucrats or state educational officials, teacher activists or union officials, and policy participants (business, legislature and school superintendents). Method: A qualitative research design was used to collect data.. As part of the study, representatives of involved union employees, internal and external stakeholders of education were interviewed on two occasions about the role of the union in promoting school reform. Findings and results: Analysis of data revealed an internal culture conflict within the union between the image (and practice) of union employees who were balancing traditional role obligations and efforts to become “new union” activists for school change. At a later point, other relevant policy actors from a number of sectors (elected and appointed officials, state education agency employees, district administrators and representatives of business groups) were also interviewed about the role of teacher unions in school reform at the state level. As part of the data collection, we elicited metaphors to reflect the cultural position of the union in the past, in the present, and as anticipated in the future. The data educational actors shift during periods of educational reform, and implications are drawn for the role of unions in influencing change. Conclusions and recommendations: Four topics emerge: Unions are “returning to their roots”; there is ambivalence about admitting unions to the playing field of change agents; reluctance to view unions as forces for positive change is most pronounced at the political level and least at the local level; and unions need to consider multiple strategies for evolving as leaders for change.
Anahtar Kelime: school reform teacher unions metaphors sifting cultural metaphors educational reform unionism new unionism change agents

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Beck, L.G. (1999). Metaphors of educational community: An analysis of the images that reflect and influence scholarship and practice. Educational Administration Quarterly, 35(1), 13-45.
 • Bredeson, P.V. (2001). Negotiated learning: Union contracts and teacher professional development. Education Policy Analysis Archives, 9(26). Retrieved May 10, 2006, from http://epaa.asu.edu/epaa/v9n26.html.
 • Chase, B. (2005). “United mind workers”: Our unions must organize around quality. Retrieved October 9, 2005, from http://www.nea.org/bt/6-association/052597.pdf.
 • Cobble, D.S. (1999). History, women’s work, and the new unionism. Thought & Action, 19-24. Retrieved January 21, 2000 from http://www.nea.org/he/heta99/f99p19.pdf.
 • Inbar, D. E. (1996, Spring). The free educational prison: Metaphors & images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Jenkins, K. (1988). Metaphor and mindset for educational leadership. The Educational Forum, 52(2), 43-151.
 • Kerchner, C. (1999). Knowledge workers: Trade unionism’s new frontier. Thought & Action, 11- 17. Retrieved January 27, 2000 from http://www.nea.org/he/heta99/f99p11.pdf
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
 • Louis, K.S., Seppanen, P., Smylie, M.A., & Jones, L.M. (2000). Unions as leaders for school change: An analysis of the “KEYS” programs. In K. Riley & K.S. Louis (Eds) Leadership for learning: International perspectives on leadership in school reform and change. London: Falmer.
 • May, S.K. (1993). A Communication course in organizational paradigms and metaphors. Communication Education, 42, 235-254.
 • Morgan, G. (1986). Images of organization. Newberry Park, CA: Sage Publications.
 • Morgan, G. (1993). Imaginization: The art of creative management. Newberry Park, CA: Sage Publications.
 • Rose, M. (1998). Redesigning low-performing schools: It’s union work. The American Teacher. Retrieved March 17, 2002, from www.aft.org/edissues/rsa/guide/redlps.htm
 • Schleghty, P.C. & Joslin, A.W. (1986). Images of schools. In A. Lieberman, (ed.), Rethinking School Improvement: Research, Craft and Concept, New York, NY: Teachers College Press.
 • Simsek, H. (1998). Metaphorical images of an organization: The power of symbolic constructs in reading change in higher education organizations. Higher Education, 33(3), 283-307.
 • Simsek, H. & Louis, K.S. (1994). Organizational change as paradigm shift: The case of a large, public university. Journal of Higher Education, 65(6), 670-95.
 • Steinhoff, C. R. & Owens, R. G. (1989). The organizational culture assessment inventory: A metaphorical analysis in educational settings. Journal of Educational Administration, 27(3), 17-23.
APA ŞİMŞEK H, SEASHORE K (2008). Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. , 93 - 113.
Chicago ŞİMŞEK Hasan,SEASHORE Karen Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. (2008): 93 - 113.
MLA ŞİMŞEK Hasan,SEASHORE Karen Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. , 2008, ss.93 - 113.
AMA ŞİMŞEK H,SEASHORE K Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. . 2008; 93 - 113.
Vancouver ŞİMŞEK H,SEASHORE K Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. . 2008; 93 - 113.
IEEE ŞİMŞEK H,SEASHORE K "Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors." , ss.93 - 113, 2008.
ISNAD ŞİMŞEK, Hasan - SEASHORE, Karen. "Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors". (2008), 93-113.
APA ŞİMŞEK H, SEASHORE K (2008). Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. Eurasian Journal of Educational Research, 0(31), 93 - 113.
Chicago ŞİMŞEK Hasan,SEASHORE Karen Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.31 (2008): 93 - 113.
MLA ŞİMŞEK Hasan,SEASHORE Karen Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.31, 2008, ss.93 - 113.
AMA ŞİMŞEK H,SEASHORE K Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. Eurasian Journal of Educational Research. 2008; 0(31): 93 - 113.
Vancouver ŞİMŞEK H,SEASHORE K Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors. Eurasian Journal of Educational Research. 2008; 0(31): 93 - 113.
IEEE ŞİMŞEK H,SEASHORE K "Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.93 - 113, 2008.
ISNAD ŞİMŞEK, Hasan - SEASHORE, Karen. "Teacher Unions, New Unionism and Shifting Cultural Metaphors". Eurasian Journal of Educational Research 31 (2008), 93-113.