Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 41 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları

Öz:
MEB Öğretmen Mesleği Genel Yeterliliği kriterleri içerisinde öğretmenlerin, teknoloji kullanabilen ve bu konuda öğrencilere model olabilen kişiler olması beklenmektedir. Bu çalışma; öğretmenlerin BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) uygulamaları konusunda ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesi ve BİT’e yönelik tutumlarının incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelli araştırmanın çalışma grubunu 163 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği ve uygulama sınavı kullanılarak öğretmenlerin BİT’e yönelik tutumları ve BİT uygulama başarıları belirlenmiş daha sonra öğretmenlerin bu konudaki tutumları ile uygulama başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları ile öğretmenlerin BİT uygulamaları konusunda önemli eksiklerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin BİT’in eğitimde kullanımına yönelik genel tutumlarının olumlu olduğu, ancak kalabalık sınıflarda BİT’ten yararlanmanın sorumluluklarını artırdığını düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin BİT uygulama başarıları ile BİT’e yönelik yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde, pozitif ilişki bulunmuştur. Araştırma bulguları; eğitim fakülteleri ve MEB hizmet-içi eğitimlerde uygulanan bilgisayar dersi öğretim programlarının gerek içerik gerekse kullanılan yöntem açısından yeniden düzenlenmesi gerekliliğini vurgular niteliktedir.
Anahtar Kelime: bilgi ve iletişim teknolojileri bilgisayar tutum ölçeği bilgisayar kullanımı öğretmen tutumları bilgisayar destekli eğitim bilgisayar tutumları öğretmenler

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Psikoloji

Teachers' Information and Communication Technologies (ICT) Using Achievements and Attitudes Towards ICT

Öz:
Within MEB’s criteria on General Competencies for Teaching Profession, teachers are expected to be individuals, who are able to use technology and be a model for students in that respect. This study was conducted to determine level of teachers’ success in using Information and Communication Technologies (ICT) and to examine their attitudes towards ICT. The study was conducted using survey method and research population consisted of 163 teachers. Firstly, teachers’ ICT using achievements and attitude towards ICT were determined using Attitude Towards ICT Scale and an examination on ICT use. Then relations between teachers’ relevant attitudes and using achievements were studied. Study findings suggest there are considerable deficiencies in teachers’ use of ICT. It was found that teachers’ general attitude towards use of ICT in education was positive; but they thought using ICT in crowded classrooms would increase their responsibilities. A high level of positive relation was found between teachers’ ICT using achievements and attitudes towards ICT. Findings of the study also emphasize requirement of re-arrangement of computer course curriculum used at faculties of education and MEB’s in-service training programs regarding both contents and methods used.
Anahtar Kelime: teacher attitudes computer aided education computer attitudes teachers information and communication technologies computer attitude scale computer usage

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoyunlu, B. (1996). Öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları. Eğitim ve Bilim, 20(100), 15-29.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi: İstanbul Okulları Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2).
 • Akpınar, Y. (2004). Eğitim Teknolojisiyle İlgili Öğrenmeyi Etkileyebilecek Bazı Etmenlere Karşı Öğretmen Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3).
 • Burgan, O. (1994). Training the Trainers in Technology. Annual Conference of the Australian Teacher Education Association, Queensland, Australia.
 • Coffland, D. A. (2000). Factors related to teacher use of technology in secondary geometry instruction. Proceedings of Information Technology and Teacher Education International Conference, 1(3), 1048-1053.
 • Cope, C. ve Ward, P. (2002). Integrating learning technology into classrooms: The importance of teachers’ perceptions. Educational Technology & Society, 5(1), 67-70.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay,N., Çakıroğlu, E.(2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 21.
 • Demiraslan, Y., Usluel, Y. K. (2005). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonunda Öğretmenlerin Durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 15.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf ve Alan Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 22.
 • Erçelik, S.(2004). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanımı ile ilgili tutumlarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Galanouli, D., Murphy, C., ve Gardner, J. (2004). Teachers’ perceptions of the effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education, 43(1-2), 63-79.
 • Gilmore, A. M. (1995). Turning teachers on to computers: Evaluation of a teacher development program. Journal of Research on Computing in Education, 27(3), 251-270.
 • Hawkridge, D. (1983). New information technology in education. Londra: Croom Helm.
 • Hazzan, O. (2000). Attitudes of prospective high school mathematics teacher towards integrating information technologies in their future teaching. Proceedings of Information Technology and Teacher Education International Conference, 1(3), 1582-1587.
 • International Society for English in Education. (2000). NETS-standards for teachers. Washington DC: ISTE.
 • Jedeskog, G. & Nissen,J. (2004). ICT in the classroom: Is doing more important than knowing? Education and Information Technologies, 9(1), 37-45.
 • Jung, I. (2005). ICT-pedagogy integration in teacher training: Application cases worldwide. Educational Technology & Society, 8(2), 94-101.
 • KMEC. (1998). Educational informatization evaluation report: Inservice teacher training evaluation. Internal Report: Korea Multimedia Education Center.
 • Knupfer, N. N. (1993). Teachers and Educational Computing: Changing roles and changing pedagogy. In R. Muffoletto ve N. N. Knupfer (Eds.), Computers in education: Social, political, and historical perspectives (pp. 163-179). Cresskill, NJ: Hampton Press Inc.
 • Koç, M.(2005). Öğrenme teorilerinin etkili entegrasyonuna ve hizmet öncesi öğretmen eğitimine etkileri:Eleştirel literatür taraması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt 2 sayı 1.
 • Levine, T., ve Donitsa-Schmidt, S. (1998). Computer use, confidence, attitudes, and knowledge: A causal analysis. Computers in Human Behavior, 14(1), 125-146.
 • Manoucherhri, A. (1999). Computers and school mathematics reform: Implications for mathematics teacher education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 18(1), 31–48.
 • MEB. (2006). Temel eğitime destek projesi “öğretmen eğitimi bileşeni” öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Tebliğler Dergisi, S.2590, 1491-1540.
 • Özdener, N. ve İmamoğlu, C. (2005). MEB Hizmet-içi Eğitim Kurslarının Eğitsel Yazılım Kullanım Becerisi Kazandırma Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Slough, S. W. ve Chamblee, G. E. (2000). Implementing technology in secondary science and mathematics classrooms. Proceedings of Information Technology and Teacher Education International Conference, 1(3), 1021-1026.
 • Potosky, D., ve Bobko, Ph. (2001). A model for predicting computer experience from attitudes toward computers. Journal of Business and Psychology, 15(3), 391-404.
 • Rozell, E. J. ve Gardner, W. L. (1999). Computer-related success and failure: Alongitudinal field study of the factors influencing computer-related performance. Computers in Human Behavior, 15(1), 1-10.
 • Tan, S. C, Hu, C., Wong, S.K. ve Wettasinghe, C.M. (2003). Teacher training on technology-enhanced instruction – A holistic approach. Educational Technology & Society 6(1), 96-104.
 • Üngan,T.N.(2001) Bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen tutumlarının değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A. ve Tuson, J. (2000). Teachers and ICT: Current use and future needs. British Journal of Educational Technology, 31(4), 307-320.
 • Yeaman, A. R. J. (1993). The mythical anxieties of computerization: A Barthesian analysis of a technological myth. In R. Muffi-letto ve N. N. Knupfer (Eds.), Computers in education: Social, polotical, and historical perspectives (pp. 105-128). Cresskill, NJ: Hampton Press Inc.
 • Yumuşak, A., ve Kıyıcı G. (2004). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi; Demirci Örneği. IV. International Educational Technologies Conference, 24-25-26 Kasım 2004, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Zeitz, L. E. (1995). Developing a technology workshop series for your faculty and staff. The Computing Teacher, 22(7), 62-64.
APA CÜRE F, ÖZDENER DÖNMEZ N (2008). Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. , 41 - 53.
Chicago CÜRE Fatma,ÖZDENER DÖNMEZ NESRİN Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. (2008): 41 - 53.
MLA CÜRE Fatma,ÖZDENER DÖNMEZ NESRİN Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. , 2008, ss.41 - 53.
AMA CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. . 2008; 41 - 53.
Vancouver CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. . 2008; 41 - 53.
IEEE CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N "Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları." , ss.41 - 53, 2008.
ISNAD CÜRE, Fatma - ÖZDENER DÖNMEZ, NESRİN. "Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları". (2008), 41-53.
APA CÜRE F, ÖZDENER DÖNMEZ N (2008). Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(34), 41 - 53.
Chicago CÜRE Fatma,ÖZDENER DÖNMEZ NESRİN Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.34 (2008): 41 - 53.
MLA CÜRE Fatma,ÖZDENER DÖNMEZ NESRİN Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, 2008, ss.41 - 53.
AMA CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 41 - 53.
Vancouver CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 41 - 53.
IEEE CÜRE F,ÖZDENER DÖNMEZ N "Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.41 - 53, 2008.
ISNAD CÜRE, Fatma - ÖZDENER DÖNMEZ, NESRİN. "Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulama Başarıları ve BİT'e Yönelik Tutumları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/34 (2008), 41-53.