Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 188 - 202 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi

Öz:
Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurabilmek için fen öğretiminin gerekliliğinin farkına varılmış, fen öğretim programının içeriğinde ve felsefesinde değişimlere gidilmiştir. Fen ve Teknoloji öğretim programı yapılandırmacı yaklaşım temelinde düzenlenmiş ve içeriğinde öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamaya yönelik yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencilerin bilgiyi yapılandırma sürecinde aktif olmaları gerektiğinden öğrenme sürecinde öğrencileri derse katabilecek, tartışma ortamları yaratarak onların daha anlamlı öğrenmelerini sağlayabilecek görsel araçların kullanımı önem taşımaktadır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Araştırmada fen öğretiminde kullanılan kavram karikatürlerinin, öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu ile kontrol grubu arasında akademik başarı puanları bakımından anlamlı bir farklılık bulunamazken, sorgulayıcı öğrenme becerileri algı puanları bakımından deney grubu lehinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kavram karikatürlerinin öğrencilerin var olan deneyimleriyle, yeni karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarına yardımcı olarak, öğrencileri bu yöndeki algılarını etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgün, Ş. (2004). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nasa Yayıncılık.
 • Aydoğdu, C. (2003). Kimya Eğitiminde Yapılandırmacı Metoda Dayalı Labaratuar ile Doğrulama Metoduna Dayalı Labartuar Eğitiminin Öğrenci Başarısı Bakımından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25. 14-18.
 • Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 20(1). 45-73.
 • Bing K. W. ve Tam, C. H. (2003). A Fresh Look at Cartoons as a Media of Instruction in Teaching Mathematics and Science in Malaysian Schools: A Hands-on Experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Chee, Y. S. (1997). Toward Social Constructivism: Changing the Culture of Learning in Schools. Malaysia, Kuching: International Conference on Computers in Education. 81-88.
 • Christensen, L. B. (2004). Experimental Methodology. United States of America: Pearson Education
 • Coll, R. K. (2005). The Role of Models/and Analogies in Science Education: Implications from Research. International Journal of Science Education. 27(2). 183-198.
 • Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator's File- Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing.
 • Geelan, D. R. (1997). Epistemological Anarchy and the Many Forms of Constructivism. Science and Education. 6. 15-28.
 • Güçlü, N. (1998). Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yapısalcı Yöntem. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(3). 51-56.
 • Horstman, B. ve White, W. (2002). Best Practice Teaching in Collage Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal Teaching and Learning. 6(1). 6-16.
 • Hsu, L. (2004). Developing Concept Maps from Problem-Based Learning Scenario Discussions. Issues and Innovations in Nursing Education. 48(5). 510-518.
 • Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of Teaching Via Concept Cartoons From the Point of View of Constructivist Approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(1). 135- 146.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: a New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference.
 • Keogh, B., Naylor, S. ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: a New Perspective on Physics Education. Physics Education. 33(4). 219- 224.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: an Evaluation. International Journal of Science Education. 21(4). 431- 446.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (2000). Teacher and Learning in Science Using Concept Cartoons: Why Dennis Wants to Stay in at Playtime. Australian Primary and Junior Science Journal. 16(3).
 • Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M. ve Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in Science Education- Past, Present and Future, Formative Assesment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Keogh, B., Naylor, S. ve Downing, B. (2003). Children's Interactions in the Classroom: Argumentation in Primary Science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference.
 • Kinchin, I. M. (2004). Investigating Students' Beliefs about Their Preferred Role as Learners. Educational Research. 46(3). 301-312.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1). 139-148.
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H. ve Taşdelen, U. (2003). Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı için Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kroasbergen, E. H. ve Van Luit, J. E. (2005). Constructivist Mathematics Education for Students with Mental Reterdation. European Journal of Special Needs Education. 20(1). 107-116.
 • Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P. ve Enders, C. (2004). Professional Development in Inquiry-Based Science for Elementary Teachers of Diverse Student Groups. Journal of Research in Science Teaching. 41(10). 1021-1043.
 • Liang, L. L. ve Gabel, D. L. (2005). Effectiveness of a Constructivist Approach to Science Instruction for Prospective Elementary Teachers. International Journal of Science Education. 27(10). 11431162.
 • Long, S. ve Marson, K. (2003). Concept Cartoons. Hands on Science. 19(3).
 • Matson, J. O. (2006). Misconceptions about the Nature of Science, Inquiry-Based Instruction, and Constructivism: Creating Confusion in the Science Classroom. Electronic Journal of Literacy through Science. 5(6). 1-10.
 • Matthews, M. R. (1997). Introductory Comments on Philosophy and Constrcutivism in Science Education. Science and Education. 6. 5-14.
 • Matthews, M. R. (2002). Constructivism and Science Education: A Futher Appraisal. Journal of Science and Technology. 11(2). 121-134.
 • Naylor, S., ve Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education. 10(2). 93-106.
 • Naylor, S., Downing, B. ve Keogh, B. (2001). An Empirical Study of Argumentation in Primary Science, Using Concept Cartoons as The Stimulus. Greece, Thessaloniki: 3rd European Science Education Research Association Conference.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1).
 • Sönmez, V. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Yanlışlıklar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 18. 150-170.
 • Spigner-Littles, D. ve Anderson, C. E. (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners. Educational Gerontology. 25. 203-209.
 • Stephenson, P. ve Warwick, P. (2002). Using Concept Cartoons to Support Progression in Students' Understanding of Light. Physics Education. 37(2). 135-141.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Taşkoyan, N. S. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Tüzün, H. (2006). Eğitsel Bilgisayar Oyunları ve Bir Örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30. 220-229.
 • Valanides, N. (2002). Aspects of Constructivism. Journal of Baltic Science Education. 2. 50-58.
 • Watts, M. (1997). A Case for Critical Constructivism and Critical Thinking in Science Education. Research in Science Education. 27(2). 309-322.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2). 68-75.
 • Zion, M., Michalsky, T. ve Mevarech, Z. R. (2005). The Effects of Metacognitive Instruction Enbedded Within an Asynchronous Learning Network on Scientific Inquiry Skills. International Journal of Science Education. 27(8). 957-983.
APA BALIM A, İNEL D, EVREKLİ E (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. , 188 - 202.
Chicago BALIM Ali Günay,İNEL Didem,EVREKLİ Ertuğ Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. (2008): 188 - 202.
MLA BALIM Ali Günay,İNEL Didem,EVREKLİ Ertuğ Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. , 2008, ss.188 - 202.
AMA BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. . 2008; 188 - 202.
Vancouver BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. . 2008; 188 - 202.
IEEE BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi." , ss.188 - 202, 2008.
ISNAD BALIM, Ali Günay vd. "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi". (2008), 188-202.
APA BALIM A, İNEL D, EVREKLİ E (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 7(1), 188 - 202.
Chicago BALIM Ali Günay,İNEL Didem,EVREKLİ Ertuğ Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.1 (2008): 188 - 202.
MLA BALIM Ali Günay,İNEL Didem,EVREKLİ Ertuğ Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.1, 2008, ss.188 - 202.
AMA BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 188 - 202.
Vancouver BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 188 - 202.
IEEE BALIM A,İNEL D,EVREKLİ E "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.188 - 202, 2008.
ISNAD BALIM, Ali Günay vd. "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi". İlköğretim Online (elektronik) 7/1 (2008), 188-202.