Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 376 - 383 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study

Öz:
Bu araştırmanın amacı 2004 yılında İngiltere'de yapılan uluslar arası izcilik kampına katılan Türk izciler ile diğer ülkelerden katılan izcilerin (İngiltere, Portekiz, Amerika, Hollanda, Norveç, İrlanda) duygusal zeka düzeyleri arasında yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Araştırma İngiltere'de yapılan uluslar arası izcilik kapına katılan toplam 215 izci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu oluşturan izcilerden 90'ı Türk, 125 ise diğer ülkelerden katılan izcilerdir. İzcilerin yaş ranjı 11-22 arasında değişmektedir. Araştırma sonucunda Türk izcilerin duygusal zeka düzeyleri diğer ülke öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0.001
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

İzcilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma

Öz:
The aim of this study was to investigate whether or not there were differences between the emotional levels of Turkish scouts and scouts from other countries (England, Portugal, America, Holland, Norway and Ireland) with regards to the age and gender variables. The participants were 215 scouts who attended to an international scout camp in England. 90 of the participants were Turkish and 125 were from other countries. The age range of the scouts was 11-20. Results demonstrated that Turkish scouts&#8217; emotional intelligence levels were significantly higher than the other countries&#8217; scouts (p<0.001).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arı, R. (1991). Üniversite Öğrencilerinin Atılganlıklarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5,163-173.
 • Aşan, Ö. & Özyer, K., (2003). Duygusal zekaya etki eden demografik faktörlerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1) 151-167.
 • Bar-On, R., Brown, J.M., Kirkcaldy, B.D. & Thome, E.P. (2000), "Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the emotional quotient inventory (EQ-i)", Personality and Individual Differences, 28, 1107-18.
 • Charbonneau, D. & Nicol, A.M. (2002), Emotional intelligence and leadership in adolescents. Personality and Individual Differences, 33, 1101-1113.
 • Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C. & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional construct.Personality and Individual Differences, 28 (3), 539-561.
 • Çakar, U., & Arbak, Y., (2004). Modern Yaklaşımlar Işığında Değişen Duygu- Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (3), 23-48.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yetenekleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur.6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E., (2006). Üniversite öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (25) 17-23.
 • Derksen, J., Kramer, I. & Katzko, M. (2002). Does a self-report measure for emotional intelligence assess something different than general intelligence. Journal of Personality and Individual Differences, 32 (1), 37-48.
 • Ergin, D. Y., İşmen, E., ve Özabacı, N. (1999). EQ of gifted youths: A comparative study.
 • Ergin, E. F. (1999). Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 Kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Furnham, A. (1979). Assertiveness in Three Cultures: Multidimensionality and Cultural Differences. Journal of Clinical Psychology, 35, 522-527.
 • Goleman D. (1998). Duygusal Zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D., Boyatsiz R., ve Mckee, A. (2002). Yenil Liderler. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D. (2000). İş Başında duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • İşmen, E. (2001) Duygusal zeka ve problem çözme. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, 5-7 Eylül 2001 tarihinde sunulan bildiri.
 • James, J., (1997). Gelecek Zamanda Düşünmek. İstanbul: Boyner Holding Yayınları.
 • Kaya, H., ve Keçeci, A. (2004). Bir hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi, 13 (52) 39-47.
 • Mayer, J. D.,. Caruso, D.R & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standarts for an intelligence. Intelligence, 27 (4) 267-298.
 • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Emotional intelligence as Zeitgeist, as personality, and as a standard intelligence. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.). Handbook of emotional intelligence (pp. 92-117). New York: Jossey-Bass.
 • Mayer, J. D., & Cobb, C. D. (2000). Educational policy on emotional intelligence: Does it make sense? Educational Psychology Review, 12, 163-183.
 • Mondeca-Maclnytyre, T. (1985). Cross-Cultral Comparasion of Agressiviness and Assertiveness in Portuguese and American Student. Master's Thesis. Georgia State University. Dissertation Abstracts. International Vol. 54, No. 07.
 • Perkins, M. D., Mayer, J., Caruso, D. R. & Salovey, P. (2001). Emotional intelligence and giftedness. Roeper Rewiew, 23 (3) 131-137.
 • Petrides, K.V. & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 313-320.
 • Quebbeman, A. J., & Rozell, E. J. (2002). Emotional Intelligence and Dispositional Affectivity as Moderators of Workplace Aggression; The impact on behavior choice. Human Resource Management Review, 12, 125-143.
 • Reiff, H. B., Hatzes, N. M Bramel, M. H. ve Gibbon, T. (2001). The relation of learning disabilities and gender with emotional intelligence in college students. Journal of Learning Disabilities, 34 (1), 66-78.
 • Salovey, P., Bedell, B., Detweiler, J., & Mayer, J.D. (2000). Current directions in emotional intelligence research. In M. Lewis & J.M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (Second Edition, pp. 504-520). New York: Guilford Press.
 • Salovey, P., ve Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9 (3), 189-211.
 • Sartorius, M.,(1999). Kadınlarda duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., Bobik, C., Coston, T. D., Greeson, C., Jedlicka, C., Rhodes, E., Wendorf, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. Journal of Social Psychology, 141(4), 523-536.
 • Shapiro, L. E. (1998). Yüksek EQ'lu Bir Çocuk Yetiştirmek. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Titrek, O., Erden, A. & Erden, H. (2007). Güney Ve Kuzey Kıbrıstaki Öğretmenlerinin Duygusal Zeka (EQ) Yeterliklerini Mesleki Yaşamda Kullanma Düzeyleri. Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir.
 • Yeşilyaprak, B. (2001) Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7 (25), 139-146.
 • Yılmaz, M., (2001) Annelere Verilen Duygusal Zeka Düşünme Becerileri Eğitiminin Annelerin Duygusal Zeka Düzeylerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: OMÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, M., ve Şahin, Ş. (2004). Okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sunulmuş Bildiri. İnönü Üniversitesi, 6-9 Temmuz. Malatya.
 • Weisinger, H. (1998). İş Yaşamında Duygusal Zeka. İstanbul: MNS Yayıncılık.
APA BALCI ÇELİK S, DENİZ M (2008). A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. , 376 - 383.
Chicago BALCI ÇELİK Seher,DENİZ MEHMET ENGİN A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. (2008): 376 - 383.
MLA BALCI ÇELİK Seher,DENİZ MEHMET ENGİN A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. , 2008, ss.376 - 383.
AMA BALCI ÇELİK S,DENİZ M A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. . 2008; 376 - 383.
Vancouver BALCI ÇELİK S,DENİZ M A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. . 2008; 376 - 383.
IEEE BALCI ÇELİK S,DENİZ M "A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study." , ss.376 - 383, 2008.
ISNAD BALCI ÇELİK, Seher - DENİZ, MEHMET ENGİN. "A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study". (2008), 376-383.
APA BALCI ÇELİK S, DENİZ M (2008). A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. İlköğretim Online (elektronik), 7(2), 376 - 383.
Chicago BALCI ÇELİK Seher,DENİZ MEHMET ENGİN A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.2 (2008): 376 - 383.
MLA BALCI ÇELİK Seher,DENİZ MEHMET ENGİN A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.2, 2008, ss.376 - 383.
AMA BALCI ÇELİK S,DENİZ M A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 376 - 383.
Vancouver BALCI ÇELİK S,DENİZ M A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 376 - 383.
IEEE BALCI ÇELİK S,DENİZ M "A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.376 - 383, 2008.
ISNAD BALCI ÇELİK, Seher - DENİZ, MEHMET ENGİN. "A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study". İlköğretim Online (elektronik) 7/2 (2008), 376-383.