Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 456 - 467 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri

Öz:
Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimi üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu ve bu dönemde verilen eğitimin niteliğinin önemli olduğunu göstermektedir (Evans, 1996; Weikart, 1993; akt, Yavuzer, 2003). Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri de çocukları en iyi şekilde ilköğretime hazırlamaktır ve bu amaca ulaşma sürecinde okul öncesi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Öz-yeterlik inancı; bireyin, belli bir başarıyı göstermesindeki kapasitesine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Bandura, 1986). Bu alanda yapılan çalışmalarda; öz-yeterlik inançlarının öğretmenlerin sınıf içinde gerçekleştirdikleri uygulamaları etkilediği ve öz-yeterlik inancı güçlü olan öğretmenin öğretim konusunda daha arzulu ve tutkulu davrandığı ortaya çıkmıştır (Bıkmaz, 2004). Bu görüşlerden hareketle araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının fene yönelik öz-yeterlik inancının gelişiminin nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmesidir. Çalışmanın sonucunda; 3. sınıf öğretmen adaylarının öz-yeterlik inancı ve sonuç beklentisi puanlarının 1. sınıflara göre yüksek olduğu ve öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanları arasında 3.sınıflar lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretmen adaylarının görüşlerinin de ölçekten alınan sonuçları desteklediği belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: fen, öz-yeterlik inancı, okul öncesi eğitim, öğretmen adayı.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut, E. (2006). Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 24-33
 • Arnas A.Y.(Edt.), Bilaloğlu, R.G., Aslan, D. (2007). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Ankara:Kök Yayıncılık. 39-42.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Bıkmaz, F.H.(2002). Fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama.1.(1),197-210.
 • Bıkmaz, F. H.(2004).Öz yeterlik İnançları. Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Y.Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eğitim Araştırmaları. 25, 34-44.
 • Bandura, A.(1986). Social Foundations of Thought:A social cognative theory. New Jersey:Practice Hall.
 • Bilgin, N.(2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayını.
 • Erbaş, S., Ergül, R., Şimşekli, Y. ve Özdilek, Z. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen Öğretimi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gürdal, A. ( 1992). İlköğretim Okullarında Fen Bilgisinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8. 185-189.
 • Hamurcu, H. (2006 a) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesince Düzenlenen 7. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07- 09 Eylül . 2006. Ankara.
 • Hamurcu, H. (2006 b). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. Eğitim Araştırmaları, 24, 112-122.
 • Harlen,W. (1990). Primary Science: Taking The Plunge. Great Britain: Heinemann Educational Books.
 • Kandır, A., (2001). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi. 151:102-104
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Küçükyılmaz, E.A. ve Duban, N. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Artırılabilmesi İçin Alınacak Önlemlere İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:I1, SayıII, 1-23.
 • Şahin, F. (1997) Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Öğretimde Kullandıkları Metodların Tespiti, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayını, Cilt.I,(74-91).
 • Şahin, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınevi.
 • Ya-Pa (2006). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.2.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA VURAL EKİNCİ D, HAMURCU H (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. , 456 - 467.
Chicago VURAL EKİNCİ Deniz,HAMURCU Hülya Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. (2008): 456 - 467.
MLA VURAL EKİNCİ Deniz,HAMURCU Hülya Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. , 2008, ss.456 - 467.
AMA VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. . 2008; 456 - 467.
Vancouver VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. . 2008; 456 - 467.
IEEE VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri." , ss.456 - 467, 2008.
ISNAD VURAL EKİNCİ, Deniz - HAMURCU, Hülya. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri". (2008), 456-467.
APA VURAL EKİNCİ D, HAMURCU H (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), 7(2), 456 - 467.
Chicago VURAL EKİNCİ Deniz,HAMURCU Hülya Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.2 (2008): 456 - 467.
MLA VURAL EKİNCİ Deniz,HAMURCU Hülya Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.2, 2008, ss.456 - 467.
AMA VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 456 - 467.
Vancouver VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 456 - 467.
IEEE VURAL EKİNCİ D,HAMURCU H "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.456 - 467, 2008.
ISNAD VURAL EKİNCİ, Deniz - HAMURCU, Hülya. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri". İlköğretim Online (elektronik) 7/2 (2008), 456-467.