Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri

Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 769 - 784 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşlerini almaktır. Bu amaçla nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri açık uçlu sorulara verilen yanıtlar yoluyla toplanan verilere dayalı olarak betimlenmiştir. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencileri içerisinden 80 öğretmen adayının gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulmuştur. Ancak eksik doldurulan anketler örneklemin dışına alınmış ve 64 öğretmen adayının verileri analiz edilmiştir. Bu araştırmada, toplam beş adet açık-uçlu sorudan oluşan bir ölçme aracı kullanılarak toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinde yer alan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, ilköğretim okullarında alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılmasında hala birtakım sorunların yaşandığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayanılarak birtakım öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acat, B. ve Demir, E. (2007). "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
 • Acun, İ. ve Kamber, T. (2007). "Yeni Sosyal Bilgiler Programının Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi", VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 1(1), 922.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Çalık, S. (2007). "Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
 • Ercan, F. ve Akbaba-Altun,S. (2005). "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Gömleksiz, M. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88, [Online]: www.efdergi.hacettepe.edu.tr adresinden 25 Eylül 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Güven, B. ve Eskitürk, M. (2007). "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmede Kullandıkları Yöntem ve Teknikler", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
 • Herman, J.L., Klein, D.C. & Wakai, S.T. (1997). American students' perspectives on alternative assessment: Do they know it's different? Assessment in Education. 4(3), 339-351.
 • Johnson D. W. & Johnson R.T. (2002). Meaningful assessment. A manageable and cooperative process. Boston: Allyn&Bacon.
 • Kaptan, F. (2005). "Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla İlgili Değerlendirme", Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kaya, E. ve Ersoy, A.F. (2007). "Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Llewellyn, Douglas. (2002). Inquire within ımplementing ınquiry-based science standarts. California: Corwin Press.
 • MEB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Mentiş-Taş, A. (2007). "Öğretmen Adaylarının Yeni İlköğretim Programına Ve İlköğretim Okullarında Uygulanmasına İlişkin Görüşleri", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özdaş, A., Tanışlı, D., Yavuzsoy-Köse, N. ve Kılıç, Ç. (2007). "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullandıkları Değerlendirme Araç ve Yöntemlerine İlişkin Görüşleri", VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership. 57, 3.
 • Semerci, Ç. (2001) Oluşturmacılık Kuramına Göre Ölçme ve Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 1(2), 429-440.
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim-Online, 6(2), 204-212, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 26 Eylül 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Yapıcı, M.ve Leblebiciler, N.H. (2007). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. İlköğretim-Online, 6(3), 480-489, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 26 Eylül 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Yaşar, Ş. ve M. Gültekin.(2002). "Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenmeyi Gerçekleştirecek Biçimde Düzenlenmesi", Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23-25 Mayıs, 2002.
 • Yaşar Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., ve Girmen, P. (2005). "Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği)", Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
APA DUBAN N, KÜÇÜKYILMAZ E (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. , 769 - 784.
Chicago DUBAN Nil,KÜÇÜKYILMAZ E. Aysın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. (2008): 769 - 784.
MLA DUBAN Nil,KÜÇÜKYILMAZ E. Aysın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. , 2008, ss.769 - 784.
AMA DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. . 2008; 769 - 784.
Vancouver DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. . 2008; 769 - 784.
IEEE DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri." , ss.769 - 784, 2008.
ISNAD DUBAN, Nil - KÜÇÜKYILMAZ, E. Aysın. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri". (2008), 769-784.
APA DUBAN N, KÜÇÜKYILMAZ E (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), 7(3), 769 - 784.
Chicago DUBAN Nil,KÜÇÜKYILMAZ E. Aysın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.3 (2008): 769 - 784.
MLA DUBAN Nil,KÜÇÜKYILMAZ E. Aysın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.3, 2008, ss.769 - 784.
AMA DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(3): 769 - 784.
Vancouver DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(3): 769 - 784.
IEEE DUBAN N,KÜÇÜKYILMAZ E "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.769 - 784, 2008.
ISNAD DUBAN, Nil - KÜÇÜKYILMAZ, E. Aysın. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri". İlköğretim Online (elektronik) 7/3 (2008), 769-784.