Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 18 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Öz:
Bu araştırma lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve depresyonu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte planlanmış ve yapılmıştır. Araştırmanın evrenini öğrenim gören toplam 3025 lise öğrencisi, örneklem grubunu ise basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 633 (evrenin %21 'i) öğrenci oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğüne göre liselerden her sınıf düzeyinden alınacak öğrenci büyüklüğ belirlenmiş ve daha sonra sınıf listelerinden basit rastgele örnekleme ile denekler belirlenmiştir. Veriler, öğrencilerin sosyodemografık özelliklerini belirleyen anket formu ve Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) uygulanarak Aralık 2005 tarihinde toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, t testi, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve tek yönlü vary ons analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin 126'sında (%19.9) depresyon bulunmuştur ve depresyon puan ortalamalarının da 13.48+6.56 olduğu saptanmıştır. Depresyonla anlamlı derecede ilişkisi olan faktörler, öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmeleri, kendilerine güvenememeleri, kendi cinsleri ve karşı cins ile arkadaşlık kurmada güçlük çekmeleri, duygularını ifade etmede güçlük çekmeleri, sigara, alkol kullanmaları ve kronik sağlık somunlarının olması gibi problemlerdir (p<0.01, p<0.001).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri

Depression among, high school students and the factors which affect ıt

Öz:
This research was planned and carried out with the aim of investigate the depression level of high school students and defining the factors which affect it. The study includes totally 3025 high school students, and 633 students(21% all of them) randomly chosen as the examply group, According to the size of the examply group, the number of students from each class i the high school were determined. The data were collected by means of questionaria from determiningsocio-demographic features of the students, and Children's Depression Inventory (CDI) in december 2005. In theevaluation of data analysis, percentage, t test, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and varience analysis were used. In 126 (19.9%) of the students depression was diagnosed and it was found that the depression grade mean score of the students was 13.48±6.56. The factors that were significantly associated with depressive disorders in the students include problems with feeling alone, overconfidence. making friend with their genders, making friend with the other genders, the difficulty of expressing of her feelings of the students, students' cigarette smoking, alcohol consumption and chronic disease of the students' (p<0.0I, p<0.001).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adewuya AO, Ola BA, Aloba OO et al. (2006). Depression among Nigerian university students prevelance and sosyodemograflc correlates. Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol 20:1 -5.
 • Ackard DM, Neurtıark-Sztainer D, Story M et al. (2006). Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine 30(l):59-66.
 • Avcı A, Aslan H, Alparslan N (1996a). Çocuk psikiyatrisine başvuran olgularda depresif bulgular. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21: 137-141.
 • Avcı A, Evlice YE, Diler RS ve ark. (1996b). Kronik Böbrek yetmezliğinde depresyon ve kaygı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21: 43-40.
 • Bağ B (1998). Atatürk Üniversitesinde hemşirelik ve ebelik eğitimi alan yüksekokullardaki öğrencilerin depresyona yatkınlığının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Bilgin NG, Toros F, Çamdeviren H ve ark. (2004). Evde fiziksel ve sözel olarak cezalandırılan çocukların sosyodemografik özellikleri: prevelens çalışması. Yeni Symposium 42(3): 131-139.
 • Bostancı M, Ozdel O, Oguzhanoglu NK et al. (2005). Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croatian Medical Journal 46(1): 96-100.
 • Burns JJ, Cottrell L, Perkins K et al. (2004). Depressive symptoms and health risk among rural adolescents. Pediatrics 113(5):1313-1320.
 • Çam O, Özgür G, Gürkan A ve ark. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Çelenk S (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim Online2(2): 28-34.
 • Diclemente R, Wingood GM, Crosby R et al. (2001). Parental monitoring: association with adolescents' risk behaviours. Pediatrics 107:1363-1368.
 • Diego MA, Field TM, Sanders CF (2003). Academic performance, popularity, and depression predict adolescent substance use. Adolescence 38(149): 35-42.
 • Diler RS, Toprak SN, Gündüz Ş ve ark. (1998). Kalp hastalığı olan çocuklarda obsesif ve depresif belirtilerin değerlendirilmesi: karşılaştırmalı bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(2): 76-81.
 • Doğan O (2000). Depresyonun epidemiyolojisi. Duygudurum Dizisi 1:29-38.
 • Fidan F, Pala E, Ünlü M ve ark, (2005). Sigara bırakmayı etkileyen faktörler ve uygulanan tedavilerin başarı oranları. Kocatepe Tıp Dergisi 6: 27-34.
 • Fidaner H (1998). Depresyon hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları. Psikiyatri Dünyası 1998:72-75.
 • Eker D, Arkar H (1995). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktöryapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 10(34): 45-60.
 • Ertem Ü, Yazıcı S (2004). Ergenlik döneminde psikososyal sorunlar ve depresyon. Aile ve Toplum 3(9): 7-12.
 • Görker I, Korkmazlar Ü, Durukan M ve ark. (2004). Çocuk ve ergen psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde belirti ve tanı dağılımı. Klinik Psikiyatri 7: 103-110.
 • Güney M (1998). Ergenlik dönemi depresyonları. Psikiyatri Dünyası 2: 41-44.
 • Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA (1995). Synopsis of Psychiatry. 7. Baskı, Mass Publishing Co, Giza,
 • Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B ve ark. (2006). Çocukluktaki olumsuz düşünceleri değerlendirme ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 17(2): 1-8.
 • Kaya B, Eibozan B, Özel Ö (2002). Depresyon, alkol ve patolojik kumar: üç olgu. Yeni, Symposium 40(4): 123-129.
 • Kovacks M (1981). The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmalogical Bulletin 21: 995-998.
 • Kuğu N, Akyüz G, Erşan E ve ark. (2000). Sanayi bölgesinde çalışan çıraklarda madde kullanımı ve etkileyen etkenlerin araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 1(1):19-25.
 • Neyzi O, Ertuğrul T (1993). Pediatri I. Nobel Kitabevleri, İstanbul.
 • Öner S, Buğdaycı R, Şaşmaz T ve ark. (2004). Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde depreyon ve etkileyen faktörler. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 18: 36-42.
 • Öy B (1991). Çocuklar için depresyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2: 132-137.
 • Öztürk M, Zülfıkar B, Sayar K ve ark. (2005). Hemofilili çocuklar ve annelerinde emosyonel zorlanma. Yeni Symposium 43(4): 157-162.
 • Paschall MJ, Freisthler B, Lipton RI (2005). Moderate alcohol use and depression in young adults: findinds from a national longitutional study. American Journal of Public Health 95(3):453-457.
 • Poulin C, Hand D, Boudreau B et al. (2005). Gender differences in the association between substance use and elevated depressive symptoms in a general adolescent population. Addiction 100(4): 525-535.
 • Savaşır I, Şahin NH (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme SıkKullanılan Ölçekler. Özyurt Matbaacılık, 1997.
 • Sütoluk Z, Nazlican E, Azizoğlu A ve ark. (2005). Yüreğir Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve nedenleri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 23: 23-26.
 • Tel H (2002). Gizli sağlık sorunu: ev içi şiddet ve hemşirelik yaklaşımları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6(2): 1-9.
 • Tenore JL, Lipsky MS (2001). Preventive services for the adolescent (13-20 years). Pediatric Climes of North America 48: 289-311.
 • Toros F (2002). Çocukluk çağı ve ergenlik dönemi depresyonlarında risk etmenleri. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 3(2): 75-79.
 • Tuğrul CD (2000). Stres ve depresyon. Psikiyatri Dünyası 4: 12-17.
 • Ünal S, Küey L, Güleç C ve ark. (2002). Depresif bozukluklarda risk etkenleri. Klinik Psikiyatri 5: 8-15.
 • World Health Organization. Depression. (2006). http://www.who,int/mental_health/ management/depression/defınition/en/print.html.
APA TÜRKLEŞ S, HACIHASANOĞLU AŞILAR R, ÇAPAR S (2008). Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. , 18 - 28.
Chicago TÜRKLEŞ SERPİL,HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,ÇAPAR Serap Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. (2008): 18 - 28.
MLA TÜRKLEŞ SERPİL,HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,ÇAPAR Serap Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. , 2008, ss.18 - 28.
AMA TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. . 2008; 18 - 28.
Vancouver TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. . 2008; 18 - 28.
IEEE TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S "Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi." , ss.18 - 28, 2008.
ISNAD TÜRKLEŞ, SERPİL vd. "Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi". (2008), 18-28.
APA TÜRKLEŞ S, HACIHASANOĞLU AŞILAR R, ÇAPAR S (2008). Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2), 18 - 28.
Chicago TÜRKLEŞ SERPİL,HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,ÇAPAR Serap Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11, no.2 (2008): 18 - 28.
MLA TÜRKLEŞ SERPİL,HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,ÇAPAR Serap Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.2, 2008, ss.18 - 28.
AMA TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(2): 18 - 28.
Vancouver TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(2): 18 - 28.
IEEE TÜRKLEŞ S,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,ÇAPAR S "Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, ss.18 - 28, 2008.
ISNAD TÜRKLEŞ, SERPİL vd. "Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11/2 (2008), 18-28.