Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 343 - 366 Metin Dili: Türkçe

Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar

Öz:
Bu makalede, hızlı ve çarpık kentleşmenin kentlerde meydana getirdiği mesleklerden seyyar satıcılık ve işportacılık ele alınmıştır. "Enformel sektör" içerisinde, seyyar satıcılık ve işportacılık önemli bir yere sahiptir. Bu iş kolunun en önemli özellikleri; kayıt dışı, günübirlik ve örgütlenme düzeyinin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu araştırmada, enformel sektörle ilgili kaynakların taranması yoluna gidilmiş, kuramsal bilgiler ve yapılan alan çalışması sonuçları birlikte ele alınmıştır. Betimsel ve ilişki arayıcı bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Unchanged of City Life: Peddler and Street Vendor

Öz:
In this article, peddling, one of the occupations that rapid and crooked urbanization had produced in cities is dealt with. Peddling has an important place in informal sector. Being unrecorded, for the day and low organization level are the most important characteristics of this work sector. In this research, after the bibliography connected with informal sector was studied, the consequences of fieldwork done and theoretic knowledge have been evaluated together. Descriptive and correlative model have been tried to be put forward in this study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKDAĞ, Emin. (2003), “What Is İşporta”, Aksiyon, Sayı: 388, 13–19 Mayıs, s.26–28.
 • AKTAR, Ayhan. (1990), Kapitalizm, Az Gelişmişlik ve Türkiye’de Küçük Sanayi, İstanbul: AFA Yayınları.
 • ATAY, Mahmut. (1985), Keban Barajı Nedeniyle Elazığ'ın 1800 Evler Mahallesi'ne Göç Edenlerin Kentlileşme Sorunları, (Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ.
 • ATAY, Mahmut. (1996), Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme ve Sorunları, (Basılmamış Çalışma), Elazığ.
 • BAHÇIVAN, Mehmet. (1997), II. Ulusal Sosyoloji Kongresi–Toplum ve Göç, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları.
 • BAŞTAYMAZ, Tahir. (1999), “İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek”, İş–Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (www.isguc.org), Cilt:1, Sayı:1, s.1–3, (erişim tarihi: Mayıs 2003).
 • BULUT, Abit. (1980), “Elazığ’da Semt Pazarlarının Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İmkânları”, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Enstitüsü İşletme Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3–4, Kasım, s.247–262.
 • ÇINAR, Recai. (1979), “Erzurum İçin Semt Pazarlarının Kurulmasının Gereği ve Önemi”, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Enstitüsü İşletme Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1–2, Ekim, s.305–313.
 • ERDER, Sema. (2001), İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ERDOĞMUŞ, Zeki. (1977), Kırsal Bölgelerden Ankara, Kıbrıs–Bayraktar İlkokulu Gecekondu Bölgesine Göç ve Göçedenlerin Kentlileşmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • EVREN, Burçak. (1996), Eski İstanbul'da Kahvehaneler, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • GÖKÇE, Birsen vd. (1993), Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları.
 • GÖKTAŞ, Uğur. (1989), “Kartpostallarda Satıcılar”, İlgi, Sayı: 58, Yaz, s.29–31.
 • GÖKTAŞ, Uğur. (1997), “Eski İstanbul’da Semt Pazarlar”, İlgi, Sayı: 90, Sonbahar, s.8–11.
 • GÖKTAŞ, Uğur. (1997a), “Kartpostallarda Simitçiler”, İlgi, Sayı: 91, Kış, s.8–11.
 • GÖRMEZ, Kemal. (1991), Şehir ve İnsan, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • GÖRMEZ, Kemal. (1997), “Göç ve Kültürel Kimlik”, Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, Van: Van Valiliği–Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, s.167– 172.
 • Hürriyet, 15.11.2002.
 • IRMAK, Özlem. (1997), “Göç ve Kent İşsizliği”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi–Toplum ve Göç, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, s.510–517.
 • KIRAY, Mübeccel B. (1998), Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • KIRAY, Mübeccel B. (1998a), Örgütleşemeyen Kent: İzmir, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • KIZILÇELİK, Sezgin–Yaşar ERJEM. (1992), Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Konya.
 • KONGAR, Emre. (1986), Türkiye Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KONGAR, Emre. (2000), 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • MARSHALL, Gordon. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay–Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • ÖZKUZUKIRAN, Şule. (2003), “Enformel Sektör ve “Görünmeyen” Sanayi İşçiliği: Evde Çalışma”, www.turkis.org.tr/sulemakale.doc, s.1–3, (erişim tarihi: Mayıs 2003).
 • SENCER, Yakut. (1979), Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • SEVER, Ramazan. (2001), Marjinallikten Çıkma Yolunda Bir Sektör Olarak Seyyar Satıcılık ve İşportacılık: Diyarbakır Örneklemi, (Basılmamış Lisans Tezi), Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.
 • SEZAL, İhsan. (1992), Şehirleşme, İstanbul: Ağaç Yayınları.
 • SEZAL, İhsan. (1997), “Göçler ve Şehirleşemeyen Şehirler”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi– Toplum ve Göç, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, s.147–151.
 • SİMMEL, Georg. (2000), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Şehir ve Cemiyet, (Der: Ahmet Aydoğan), İstanbul: İz Yayınları, s.167–184.
 • TAŞDELEN, Musa. (1990), “Şehirle Bütünleşmeyen Nüfusa Bir Örnek: Seyyar Satıcılar”, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), Cilt: 4, Sayı: 2, s.243–269.
 • TATLIDİL, Ercan. (1997), “Bölgesel Kalkınmada İnsan Kaynağı Faktörü”, Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, Van: Van Valiliği–Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, s.185–198.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB). (1998), Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması, Ankara: TMMOB Yayınları.
 • TÜRKDOĞAN, Orhan. (2002), Gecekondu–İnsan ve Kültür, İstanbul: GENAR Yayınları.
 • ÜNVER, A. Süheyl. (1967), Ressam Ali Rıza Bey’e Göre Yarım Asır Önce Kahvehanelerimiz ve Eşyası, Ankara: Ankara Sanat Yayınları, (A. Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri, C: 5, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1996 içinde).
 • www.gap.gov.tr (erişim tarihi: Mayıs 2003).
 • www.ito.org.tr (erişim tarihi: Mayıs 2003).
 • www.yeniasir.com.tr (erişim tarihi: Mayıs 2003).
 • YASA, İbrahim. (1966), Ankara’da Gecekondu Aileleri, Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları.
 • Yeni Yüzyıl, 17.09.1998.
 • YILDIZ, M. Cengiz. (2002), “Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane”, Türkler, C.10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s.635–639.
 • Zaman, 08.07.2003.
 • Zaman, 23.12.2001.
APA YILDIZ M (2008). Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 343 - 366.
Chicago YILDIZ M. Cengiz Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.2 (2008): 343 - 366.
MLA YILDIZ M. Cengiz Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, 2008, ss.343 - 366.
AMA YILDIZ M Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 18(2): 343 - 366.
Vancouver YILDIZ M Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 18(2): 343 - 366.
IEEE YILDIZ M "Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.343 - 366, 2008.
ISNAD YILDIZ, M. Cengiz. "Kent Yaşamının Değişmeyen Marjinalleri: Seyyar Satıcılar ve İşportacılar". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/2 (2008), 343-366.