Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 158 - 173 Metin Dili: Türkçe

Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları

Öz:
“Refah Devletinin Altın Çağı” olarak adlandırılan 1945-1975 dönemi, birçok ülkede istihdamın artış gösterdiği, sosyal hakların geliştiği ve refah devleti anlayışının kurumsallaştığı yıllar olmuştur. 1973 sonrası birinci ve ikinci petrol krizleriyle birlikte refah devletinin temelini oluşturan ekonomik, siyasi ve sosyal temeller hızlı bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır.Günümüzde refah devletinin sınırları konusunda tartışmalar sürmektedir. Devletin rolü ne olmalıdır? Refah devleti mali bir krizle karşı karşıya mıdır? Refah devletinin gelişiminin ve finansmanının gerektirdiği yeniden dağıtım derecesinin sosyo-ekonomik bir sınırı var mıdır? Çalışmamızda yukarıda belirtilen tartışma konuları çerçevesinde küreselleşmenin refah devleti üzerindeki etkileri ve bunların sosyal refah harcamalarına yansıması incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Social Welfare Spending in the Welfare State During the Latest Globalization Upsurge

Öz:
In many countries, employment was expanded, social rights were improved and the idea of welfare state was firmly established during the 1945-1975 period, so called “the golden years of the welfare state”. After the 1973 in conjunction with the first and second oil shocks, the economic, political and social pillars of the welfare state have started to evolve rapidly. Recently there have been continuous debates on the boundaries of the welfare state. What should be the state’s role? Does welfare state face fiscal crisis? Are there any socio-economic limits of the improvement of welfare state and financing need of redistribution level? In this study, we evaluate above-mentioned issues within the context of the latest rise on the globalization.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKTAN, C. (1995). 21.Yüzyıl için yeni bir devlet modeline doğru optimal devlet kamu ekonomisinin ve yönetiminin yeniden yapılanması ve küçültülmesine yönelik eleştiriler, İstanbul, Tüsiad.
 • ALESINA, A., GLEASER, E., SACERDOTE B. (2001). Why doesn’t the United States have a European-style welfare state? Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 2001, No.2, 187-254.ss.
 • BARR, N. (2004). The Economics of the welfare state, (4th ed.). New York, Oxford University Pres.
 • BELEK, İ. (1994). Sosyal devletin krizi ve sağlığın ekonomi politiği, İstanbul, Sorun Yayınları.
 • BERGMAN, J. (1996). Avrupa Birliğinde sosyal güvenlik. Avrupa’da Sosyal Koruma Değişim ve Sorunlar, ETUC-ETUI Konferansı, (Der.: A. BOSCO ve M. HUTSEBAUT), Brüksel, Avrupa Sendikalar Enstitüsü, Harb-İş Sendikası, 401-405.ss.
 • BRODIN, E. (1993). Sweden’s welfare state: a paradise lost taxation without confiscation, Erişim adresi: _____http://www.fee.org/publications/the-freeman/ article.asp?aid=524>, [Erişim tarihi: 23.08.2007]
 • ÇELİK, A. (2005). Refah devletlerinde kriz ve yeniden yapılanma. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı, 50. Kitap, İstanbul, İÜ Yayınevi, 301-320.ss.
 • CHEVALIER, J. (1983). Koruyucu müşfik devlet fikrinin sonu. Dünya Ekonomisinde Bunalım (Seçme Yazılar), (Çevirenler: D. SAĞLAM, M.K. ÇAKMAN), İstanbul, Ar Yayın ve Dağıtım, 101-122.ss.
 • CHUNG, H. ve MUNTANER, C. (2006). Welfare state matters: a typological multilevel analysis of wealthy countries. Health Policy, Elsevier Ireland, pp.1-12.
 • CICHON, M. (1996). Avrupa refah devletini gelecekte de finanse edebilir mi? Avrupa’da Sosyal Koruma Değişim ve Sorunlar, ETUC-ETUI Konferansı, (Der. A. BOSCO ve M. HUTSEBAUT), Brüksel, Avrupa Sendikalar Enstitüsü, Harb-İş Sendikası, 75-100.ss.
 • COX, H.R. (2001). The social costruction of an imperative why welfare reform happened in Denmark and the Netherlands but not in Germany. World Politics, 53, 463-98.ss.
 • EDWARDS, M. ve HULME, D. (1996). Too close for comfort? The impact of official aid on nongovernmental organizations. World Development, Vol.24, No.6, 961-973.ss.
 • ESPING-ANDERSEN, G. (1990). The Three worlds of welfare capitalism, Oxford, Policy Press.
 • FREEMAN, B.R. (1996). Emek, sermaye ve sosyal güvenlik: 21. yüzyıla hazırlanırken. Avrupa’da Sosyal Koruma Değişim ve Sorunlar, ETUC-ETUI Konferansı, (Derleyenler: A. BOSCO ve M. HUTSEBAUT), Brüksel, Avrupa Sendikalar Enstitüsü Yayınları, Harb-İş Sendikası.
 • GENSCHEL, P. (2004). Globalization and the welfare state: a retrospective. Journal of European Public Policy, 11: 4, August.
 • GEORGE, S. (1997). Küreselleşme, güç ve sendikaların rolü. Küreselleşmeye karşı sosyal devletin yeniden yapılandırılmasında sendikaların toplumsal görevi, Ankara: Harb-İş Yayını, 20-21.ss.
 • HICKS, A. (1991). Reviewed work(s): The three worlds of welfare capitalism by Gosta Esping-Andersen. Contemporary Sociology, Vol. 20, No. 3. (May), 399-401.ss. Erişim adresi: _____http://links.jstor.org/sici?>.
 • HINRICHS, K. (1992). Reviewed work(s): The three worlds of welfare capitalism by Gøsta Esping-Andersen. European Sociological Review, Vol. 8, No. 2. (Sep.), 200-202.ss., Erişim adresi: _____http://links.jstor.org/>.
 • IŞIKLI, A. (1997). Küreselleşmeye karşı sosyal devletin yeniden yapılandırılmasında sendikaların toplumsal görevi, Ankara: Harb-İş Yayını.
 • JERGER, J. (2002). Globalization, wage setting, and the welfare state. Journal of Policy Modeling, 24, 1-18.ss.
 • KITE, C. (2004). The stability of the globalized welfare state. Globalization and the Welfare State, (Edited by: Bo SÖDERSTEN), New York, Palgrave Macmillan.
 • KORAY, M. ve ÇELİK, A. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye’de sosyal diyalog, Ankara, Belediye İş Sendikası Yayını, 75-80.ss.
 • LAZAR, H. ve STOYKO, P. (1998). The Future of the welfare state. International Social Security Review, Vol. 54, 3/98.
 • LINDBECK, A. (2004). An essay on welfare state dynamics. Globalization and the welfare state, (Edited by: Bo SÖDERSTEN), New York, Palgrave, 149-171.ss.
 • MENY, Y. ve KNAPP, A. (1994). Government and politics in Western Europe, (2.bs.), Oxford, Oxford University Press.
 • MISHRA, R. (1999). The logic of globalization: The changing context of the welfare state. Globalization and the welfare state, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • MISHRA, R. (1999). Towards a global social policy. Globalization and the welfare state, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • OFFE, C. (1991). Reviewed work(s): The three worlds of welfare capitalism by Gosta Esping-Andersen. The American Journal of Sociology, Vol. 96, No. 6. (May), 1555-1557.ss., Erişim adresi: _____http://links.jstor.org.>.
 • O'CONNELL, Philip J. (1991). Reviewed work(s): The three worlds of welfare capitalism by Gøsta Esping-Anderson. Social Forces, Vol. 70, No. 2. (Dec.), 532-534.ss., Erişim adresi: _____http://links.jstor.org/sici?>.
 • ÖZDEMİR, H. (1996). Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında gönüllü kuruluşların rolü, Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir, DEÜ-SBE Maliye Anabilim Dalı.
 • ÖZDEMİR, S. (2005). Refah devletlerinde sosyal harcamaların analizi. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı, 50. Kitap, İstanbul: İÜ Yayınevi, 153-204.ss.
 • PERGHER, R. (2007). Globalization and welfare state. Erişim adresi: _____http://tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/sp/spsba01_W98_1/denver12.htm>, [Erişim tarihi: 23.08.2007].
 • POWELL, M. ve HEWİTT, M. (1998). The end of the welfare state. Social Policy & Administration, Vol. 32, March, 1-13.ss.
 • ROSANVALLON, P. (2004). Refah devletinin krizi, Ankara, Dost Yayınları.
 • RUDRA, N. (2002). Globalization and the decline of the welfare state in less-developed countries. International Organization, Vol: 56, 2, Spring, 411-445.ss.
 • SERTER, N. (1994). Devlet görevlerindeki gelişmelerin sonucu olarak sosyal devlet, İstanbul, İ.Ü.Yayınları.
 • SHAIKH, A. ve TONAK, E.A. (1988). Refah devleti ve sosyal ücret efsanesi ABD, 1952-1985. Toplum ve Bilim Dergisi, 40, Kış, 43-55.ss.
 • SIMONOVITS, A. (2007). Can population ageing imply a smaller welfare state. European Journal of Political Economy. Vol. 23. No. 2. 2007, 534-541.ss.
 • SNOWER, J. D. (1993). The Future of the welfare state. The Economic Journal, 103: 700–17.ss.
 • SURENDER, L. (2004). Modern challenges to the welfare state and the antecedents of the third way. Welfare State Change Towards a Third Way?, (Edited by: J. LEWIS and R. SURRENDER), New York, Oxford University Press, 3-24.ss.
 • THAKUR, S., KEEN, M., HORVÁTH, B., CERRA, V. (2007). Sweden's Welfare State Can the Bumblebee Keep Flying?, 2003. International Monetary Fund, May 1, 2003, Erişim adresi: _____http://www.imf.org/external/pubs/nft/2003/sweden/index.htm>. [Erişim tarihi: 23.08.2007]
 • WEIS, L. (1997). Globalisation and the myth of the powerless state. New Left Review, S/O 1997, .3-27.ss.
APA GÖKBUNAR R, ÖZDEMİR H, UĞUR A (2008). Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 158 - 173.
Chicago GÖKBUNAR RAMAZAN,ÖZDEMİR Harun,UĞUR ALPARSLAN Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi 9, no.2 (2008): 158 - 173.
MLA GÖKBUNAR RAMAZAN,ÖZDEMİR Harun,UĞUR ALPARSLAN Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.9, no.2, 2008, ss.158 - 173.
AMA GÖKBUNAR R,ÖZDEMİR H,UĞUR A Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2008; 9(2): 158 - 173.
Vancouver GÖKBUNAR R,ÖZDEMİR H,UĞUR A Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2008; 9(2): 158 - 173.
IEEE GÖKBUNAR R,ÖZDEMİR H,UĞUR A "Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9, ss.158 - 173, 2008.
ISNAD GÖKBUNAR, RAMAZAN vd. "Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları". Doğuş Üniversitesi Dergisi 9/2 (2008), 158-173.