Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki

Öz:
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinde boyun eğici davranış durumu ve benlik saygısı arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma 322 Akdeniz Üniversitesi hemşirelik öğrencisi ile Şubat 2007-Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ), Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) olmak üzere iki bölümden oluşan veri toplama araçları ile toplanmış ve spearman korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. BULGULAR: Öğrencilerin BEDÖ ortalamaları 34.88±8,7 ve CBSÖ ortalamaları 74.78+16,2 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin %47'sinin BEDÖ puanı ortalamanın üstünde yani boyun eğici olduğu, %65'inin yüksek benlik saygısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi ile boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=- 0,42, p<0,01). Bulgular boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. SONUÇ: Hemşirelikte iletişim ve kişililer arası ilişkiler oldukça önemlidir. Hemşireler, sağlık bakım sisteminde iletişim açısından oldukça önemli bir role sahiptirler. Boyun eğiciliğin tersi olan atılganlık ve benlik saygısı, etkili bir iletişim için gereklidir Hemşireliğin oluşma süreci lisans eğitimi ile okulda başlamaktadır. Bu nedenle, hemşirelik eğitimi, çeşitli eğitim yöntemleri ile benlik saygısını geliştirici ve boyun eğici davranışları azaltıcı olmalıdır.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Öğrenciler, hemşirelik Kişilik testleri Psikolojik teknikler Ben kavramı

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri

The relation between submissive behaviours and self esteem state among nursing students

Öz:
BACKGROUND: The aim of this study is to determine relationship between submissive acts and self esteem among nursing students. METHODS: This descriptive research has been performed with 322 nursing students in Akdeniz University, between February 2007-March 2007. Research data has derived by the questionnaire from that composed of two-parts. In the first part The Submissive Act Scale (SAS) and in the second part The Coopersmith Esteem Inventory (CSEI) has been used. The data analyzed by spearman's correlation analysis. RESULTS: According to collected data; the students, who has participated to research 34.88 +V8.7 SAS average and 74.78 +/-16.2 CSEI average has been established. 47 % of the students have SAS points more than average and 65 % of the students have high self esteem level is confirmed. As a result correlation analysis, significant relationship has determined between submissive acts and self esteem (r=- 0.42, p<0.01). According to the findings; submissive acts were negatively correlated with self esteem. CONCLUSION: Communications and interpersonal relationships are very important for nursing. Nurses play a vital communication role in the healthcare system. Assertiveness and self esteem is necessary for effective nurse communication. Because of the process of becoming a nurse is started at nursing school, nursing education should be more promote to self esteem and decreased to submissive behaviours through educational methods.
Anahtar Kelime: Psychological Techniques Self Concept Psychological Tests Students, Nursing Personality Tests

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı. 14.Basım. İstanbul. Remzi Kitabevi A.Ş, 2005, p.373-376.
 • 2. Terakke G. Hasta Hemşire İlişkileri. Ankara. Aydoğdu Ofset, 1998, p. 60-72.
 • 3. Adler A. İnsan Doğasını Anlamak. 2. Basım. İzmir. İlya Matbaası, 2003, p. 10-15.
 • 4. Allan S, Gilbert P. Anger and anger expression in relation to perceptions of social rank entrapment and depressive symptoms. Personal Indiv Differ. 2002;32:551-565.
 • 5. Özcan A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve iletişim. 2. Basım. Ankara. Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic, 2006, p. 230-244.
 • 6. Mucuk S, Başer M. Atılganlık kadın ve hemşirelik. Hemşirelik Formu. Ocak-Nisan 2007; 7-10.
 • 7. Kariman İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 9 (1): 24- 31.
 • 8. Ünal G. Bir grup üniversiteli gençte çekingenlik aleksitimi ve benlik saygısının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2004; 7: 215-222.
 • 9. Kutlu Y, Buzlu S, Sever AD, Batmaz M, Pektekin Ç. İstanbul Üniversitesi Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin 4 yıllık eğitim süresi içindeki atılganlık düzeyi ve benlik saygılarının araştırılması. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu. Kıbrıs 1997; p. 244-249.
 • 10. Pektekin Ç, Batmaz M. Özel bir hastanede çalışan sağlık personelinin benlik değeri ve assertive davranış yönünden araştırılması. Türk Hemşireler Dergisi. 1993; 8: 43-51.
 • 11.Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. 1.Basım, istanbul. Alaş Ofset Matbaası, 1999, p. 53-60.
 • 12. Yılmaz S, Ekinci M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 2001; 4(2): 1-10.
 • 13. Akın M, Tuna A, Tuna H. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet içi eğitime katılan hemşirelik personelinin atılganlık düzeylerini araştırılması. I.Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi. Nevşehir 2001; p.121-123.
 • 14. Andrade Ade C. Nursing is no longer a submissive profession. Rev Bras Enferm. 2007; 60(1): 96-8.
 • 15. Begley CM, Glacken M. Irish nursing students' changing levels of assertiveness during their preregistration programme. Nurse Education Today. 2004; 24(7): 501-510.
 • 16. Cobe MC, Timmins F. Teaching assertiveness to undergraduate nursing students, nurse education in practice. 2003; 3: 30-42.
 • 17. Freeman I_H, Adams PF. Comparative effectiveness of two training programmes on assertive behaviour. Nursing Standard. 1999; 13(38): 23-35.
 • 18.LLin YR, Shiah IS, Chang YC, Lai TJ, Wang KY, Chou KR. Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students' assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today. 2004; 24: 656-665.
 • 19. Mete S, Çetinkaya E. Probleme dayalı öğrenim modeli'nin hemşire öğrencilerin boyun eğici davranışlarına etkisi. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Dergisi. 2005; 1(3): 49-55.
 • 20. Savaşır I, Şahin NH. Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği. Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara. Özyurt Matbaacılık 1997, p. 100-103.
 • 21. Turan N, Tufan B. Coopersmith benlik saygısı envarterinin geçerlilik-güvenilirlik çaiışması. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul 1987; p. 816-817.
 • 22. Burnard P, Hebden U, Edwards D. Self-esteem and student nurses: An account of a descriptive study. Nursing and Health Sciences. 2001; 3: 9-13
 • 23.Karahan TF, Sardoğan ME, Şar AH, Ersanlı E, Kaya SN, Kumcağız H. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 18; 27-39.
 • 24: Batmaz M, Buzlu S, Kutlu Y, Pektekin Ç. İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları hemşirelik programı son sınıf öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ve benlik saygısının araştırılması. Hemşirelik Bülteni.1999; XI: 43-44.
 • 25. Çam O, Khorshid L, Özsoy SA. Öğrencilerin çalışma davranışı, sınav kaygısı ve benlik saygısının başarı düzeyine etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi HYO Dergisi. 1998; 14(3): 243-255.
 • 26. Öksüz Y. Duyguların açılması eğitiminin üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi. GaziÜniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.2004; 5(2): 147-156.
 • 27. Yüksel G. Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen faktörler. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 22(3): 37-57.
 • 28. Doğan O, Doğan S, Çorapçıoğlu A, Oğuzhanoğlu NK. Üniversite öğrencilerinde depresyon yaygınlığı ve bazı değişkenlerle ilişkisi. C. Ü. Tıp Fak. Dergisi. 1994; 16(2): 148-151.
 • 29. Ongen DE. The relationships between selfcriticism, submissive behavior and depression among Turkish adolescents. Pers. Individ. Differ. 2006; 41(5): 793-800.
 • 30. O'Connor LE, Berry JW, Weiss J, Gilbert P. Guilt, fear, submission, and empathy in depression. Journal of Affective Disorders. 2002; 71:19-27.
 • 31. Korkmaz B. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin boyun eğici davranış ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabiiim dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı. Yüksek lisans tezi. 2000; 70-83.
 • 32. Ünal Keskin G, Orgun F. Öğrencilerin öz etkililikyeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7:92-99.
APA ÖZKAN İ, ÖZEN A (2008). Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. , 53 - 58.
Chicago ÖZKAN İlkay Arslan,ÖZEN Ayşe Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. (2008): 53 - 58.
MLA ÖZKAN İlkay Arslan,ÖZEN Ayşe Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. , 2008, ss.53 - 58.
AMA ÖZKAN İ,ÖZEN A Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. . 2008; 53 - 58.
Vancouver ÖZKAN İ,ÖZEN A Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. . 2008; 53 - 58.
IEEE ÖZKAN İ,ÖZEN A "Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki." , ss.53 - 58, 2008.
ISNAD ÖZKAN, İlkay Arslan - ÖZEN, Ayşe. "Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki". (2008), 53-58.
APA ÖZKAN İ, ÖZEN A (2008). Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 53 - 58.
Chicago ÖZKAN İlkay Arslan,ÖZEN Ayşe Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7, no.1 (2008): 53 - 58.
MLA ÖZKAN İlkay Arslan,ÖZEN Ayşe Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.1, 2008, ss.53 - 58.
AMA ÖZKAN İ,ÖZEN A Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(1): 53 - 58.
Vancouver ÖZKAN İ,ÖZEN A Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(1): 53 - 58.
IEEE ÖZKAN İ,ÖZEN A "Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7, ss.53 - 58, 2008.
ISNAD ÖZKAN, İlkay Arslan - ÖZEN, Ayşe. "Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7/1 (2008), 53-58.