Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 193 - 208 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarını boyutlandırmak ve söz konusu bu boyutların çeşitli demografik özelliklere göre (cinsiyet, gelir, kredi kartına sahip olup olmama, sahip olunan kredi kartı sayısı vb.) farklılıklarını belirlemektir. Harcama ve ödeme kalıplarının tespitine yardımcı olabilecek bu ve benzeri çalışmaların, finansal firmaların kredi kartı hizmetlerini şekillendirmelerinde, pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturmalarında; kredi kartı ile satış yapan firmaların satış ve nakit akış planlarını hazırlamalarında yardımcı olabilecek verileri sunabileceği açıktır.Çalışma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin yaz okulunda işletme ve finans derslerine katılan 210 öğrenciye anket uygulanmıştır. Kredi kartı kullanımına yönelik tutumları ölçmek amacıyla oluşturulan 16 maddenin faktör analizinden elde edilen 5 ayırt edici boyutun (davranışsal, duygusal, kavramsal, kaygısal, güvenirlik) demografik özellikler bakımından farklılıklarının analizinde bağımsız örneklemler t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarda duygusal ve güvenilirlik boyutlarında kredi kartı kullanan ve kullanmayanlar arasında anlamlı farklar bulunduğunu ve geliri düşük öğrencilerin daha düşük düzeyde kaygısal tutum sergilediklerini göstermiştir.
Anahtar Kelime:

The Attitudes Towards Credit Card Usage: The Case of Eskişehir Osmangazi University Economic and Administrative Science Faculty Students

Öz:
This study aims to determine the dimensions of economic and administrative sciences students’ attitudes towards credit card usage and to expose the differences between these dimensions in respect for their various demographic features. It is clear that such as studies helping to determine expending and in payment patterns, can also obtain useful data for financial firms to develop their credit card services, to form their marketing and promoting strategies and, for the firms accepting credit cards as a payment instrument to prepare their sales and cash flows. 210 students from Eskisehir Osmangazi University taking management and finance courses in the summer term have completed a credit card usage questionnaire. In factor analysis of 16 items formed for measuring the attitudes to credit card usage, 5 distinguishing dimensions (behavioural, affective, cognitive, anxiety, security) have extracted. Differences of these dimensions according to their demographic features have been analyzed with the help of independent samples t test and ANOVA. These analyses have shown that in affective and security dimensions, the differences between the ones using credit cards and using no credit cards were significant and students with low incomes display less anxious attitudes in using credit cards.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Çavuş, Mustafa Fedai (2006). "Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma," Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, 173-187.
  • Çeker, Mustafa (1997). Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No:311, Ankara.
  • Davies E. ve Lea, S.E.G. (1995). "Student attitudes to student debt," Journal of Economic Psychology, 16,663-679.
  • Furnham, A. (1984). "Many sides of the coin: The psychology of money usage," Personality and Individual Differences, 5, 501-509.
  • Hayhoe, C. R., Leach, L. ve Turner, P. R. (1999). "Discriminating the number of credit cards held by college students using credit and money attitudes," Journal of Economic Psychology, 20, 643-656.
  • Karamustafa, K. ve Biçkes D. M. (2003). "Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği," Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, Yıl:2, 91-113.
  • Tokunaga, H. (1993). "The use and abuse of consumer credit: Application of psychological theory and research," Journal of Economic Pychology, 14, 285-316.
  • Xiao J. J., Noring, F. E. ve Anderson, J. G. (1995). "College students' attitudes toward credit cards," Journal of Consumer Studies and Home Economics, 19, 155-174.
  • Yang, B., James, S. ve Lester, D. (2005). "Reliability and validity of short credit card attitude scale in British and American subjects," International Journal of Consumer Studies, 29, 1, 41-46.
APA GIRGINER N, ÇELİK ERKEN A, UÇKUN N (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. , 193 - 208.
Chicago GIRGINER NURAY,ÇELİK ERKEN Arzum,UÇKUN Nurullah Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. (2008): 193 - 208.
MLA GIRGINER NURAY,ÇELİK ERKEN Arzum,UÇKUN Nurullah Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. , 2008, ss.193 - 208.
AMA GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. . 2008; 193 - 208.
Vancouver GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. . 2008; 193 - 208.
IEEE GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma." , ss.193 - 208, 2008.
ISNAD GIRGINER, NURAY vd. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma". (2008), 193-208.
APA GIRGINER N, ÇELİK ERKEN A, UÇKUN N (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 193 - 208.
Chicago GIRGINER NURAY,ÇELİK ERKEN Arzum,UÇKUN Nurullah Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.1 (2008): 193 - 208.
MLA GIRGINER NURAY,ÇELİK ERKEN Arzum,UÇKUN Nurullah Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, 2008, ss.193 - 208.
AMA GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(1): 193 - 208.
Vancouver GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(1): 193 - 208.
IEEE GIRGINER N,ÇELİK ERKEN A,UÇKUN N "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.193 - 208, 2008.
ISNAD GIRGINER, NURAY vd. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/1 (2008), 193-208.