Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Öz:
Çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının, müzik öğretimine yönelik öz yeterlilik düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Başlangıçta 23 maddeden oluşan ve 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçek, 2006-2007 eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören, 137 öğretmen adayına uygulanmış elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, 4 madde ölçekten çıkartılarak ölçek son halini almıştır. 11 maddesi olumlu, 8 maddesi olumsuz olan “Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği”nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.8410 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkoyunlu B. ve Kurbanoğlu S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 1-10.
 • Aşkar P. (1976). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11, 31-36.
 • Balcı A. (1995). Sosyal Bilgilerde Araştırma. Ankara: TDFO, Bilgisayar Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
 • Bıkmaz H. F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim. Kış, Sayı 161.(13.07.2007’de internet erişim)
 • Büyüköztürk Ş. (2003). Veri Analizi El Kitabı. (3.baskı), Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Cansüngü K. Ö. (2003). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duatepe A. ve Çilesiz Ş. (1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16-17: 45-52.
 • Ekici G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22, 62-66.
 • Kaptan F. ve Korkmaz H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik (self efficacy) Düzeylerine Etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Morgil İ. ve diğerleri. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6 (1). 62-72.
 • Öğrenci Klavuzu (2007). Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Klavuzu.
 • Rivera T. C. ve Ganaden M. F. (2001). The Development and Validation of a Classroom Environment Scale for Filipinos. The Interactional Online Journal of Science and Mathematics Education. Volume 1. March.
 • Tavşancıl E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tezbaşaran A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Uçan A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum. 3. Basım. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • Varış F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Yaman S. ve diğerleri. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterli İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(3), 355-364.
 • Yıldız G. (2002). İlköğretimde Müzik Öğretimi Birinci Kademe. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz M. ve diğerleri. (2004). Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004.
 • İnternet Kaynakları http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/161/bikmaz.htm.
APA AFACAN Ş (2008). Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. , 1 - 11.
Chicago AFACAN Şenol Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. (2008): 1 - 11.
MLA AFACAN Şenol Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. , 2008, ss.1 - 11.
AMA AFACAN Ş Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. . 2008; 1 - 11.
Vancouver AFACAN Ş Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. . 2008; 1 - 11.
IEEE AFACAN Ş "Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği." , ss.1 - 11, 2008.
ISNAD AFACAN, Şenol. "Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği". (2008), 1-11.
APA AFACAN Ş (2008). Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1 - 11.
Chicago AFACAN Şenol Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2008): 1 - 11.
MLA AFACAN Şenol Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2008, ss.1 - 11.
AMA AFACAN Ş Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1): 1 - 11.
Vancouver AFACAN Ş Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1): 1 - 11.
IEEE AFACAN Ş "Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.1 - 11, 2008.
ISNAD AFACAN, Şenol. "Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9/1 (2008), 1-11.