Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve bunun fakülte, bölüm ve cinsiyetin ana etkisi ile fakülte ve bölümün cinsiyetle olan interaksiyon etkisi açısından durumunu ortaya koymaktır. Toplam 208 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüş olan bu araştırmada, öğrencilerin epistemolojik inançları ve problem çözme becerileri üzerinde fakülte, bölüm ve cinsiyetin ana etkisi ile fakülte ve bölümün cinsiyetle olan interaksiyon etkisini saptamak amacıyla varyans analizi ve epistemolojik inançların problem çözme becerileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla, regresyon analizi tekniği uygulanarak değerlendirmelere gidilmiştir. Gerekli analiz-ler, SPSS 12.0 ve Jmp 5.0.1 paket programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, epistemolojik inançlar problem çözme becerileri üzerinde anlamlı farklılaşmalara neden olmuştur.
Anahtar Kelime: düşünme becerileri üniversite öğrencileri eğitim fakülteleri problem çözme becerileri epistemolojik inançlar

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Relationships Among Epistemological Beliefs and Problem Solving Skills of University Students

Öz:
The main purpose of this research was to determine the relationship(s) between epistemological beliefs and the problem solving skills of university students and to make clear the faculty, department and gender main effect and the interaction of gender on faculty and department. Subjects were 208 university students. At the research, variance analysis were used to find the faculty, department and gender main effect and the interaction of gender on faculty and department on students' epistemological beliefs and their problem solving skills; and were applied the technique of regression analysis to decide the effects of students' epistemological beliefs on their problem solving skills. Necessary analyses were made by using SPSS 12.0 and Jmp 5.0.1 package programmers. According to the results, significant differences were found on the problem solving skills in terms of epistemological beliefs.
Anahtar Kelime: faculties of education problem solving skills epistemological beliefs thinking skills university students

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bakioğlu, A. ve Hesapçıoğlu, M. (1997). “Düşünmeyi Öğretmekte Öğretmen ve Okul Yöneticisinin Rolü: Düşünmek”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fak., Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 9.
 • Baxter Magolda, B. M. (1992). “Students’ Epistemological and Academic Experiences: Implication For Pedagogy”, Review of Higher Education, 15 (3), 265-87.
 • Baxter Magolda, B. M. (1993). “The Convergence of Rational And Interpersonal Knowing In Young Adults’ Epistemological Development”, American Educational Research Association, Atlanta GA, 12-6.
 • Baxter Magolda, B. M. (1994). “Post-College Experiences and Epistemology”, Review of Higher Education, 18 (1), 25-44.
 • Baykul, Y. (1999). Matematik Öğretimi, Ank: ANI Yayınları.
 • Belenky, M.F., et. al., (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice And Mind, New York, NY: Basic Books.
 • Bertelsen, D., et. al., (2002). “Caregivers’ Epistemological Beliefs in Toddler Programs”, Early Child Development and Care, 172 (1), 503-16.
 • Bingham, A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, (Çev: Ferhan Oğuzkan), İst: MEB Yayınları.
 • Boden, C. J. (2005). An Exploratory Study of The Relationship Between Epistemological Beliefs and Self-Directed Learning Readiness, Kansas State University.
 • Bromme, R. (2005). “Thinking and nowing About Knowledge”, Grouding Mathematics Education, 1-11.
 • Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001). “Changing Epistemological Beliefs in Pre-Service Teacher Education Students”, Teaching in Higher Education, Vol: 6, No: 2, 247-68.
 • Brownlee, J. M. (2003). “Changes in Primary School Teachers’ Beliefs About Knowing: A Longitudinal Study”, Asia-Pasific Jornal of Teacher Education, 31 (1), 87-98.
 • Brownlee, J., Thorpe, K. & Stacey, P. (2005). “Improving Learning and Teaching In Early Childhood Teacher Education: A Focus On Personal Epistemology”, In Proceedings HERDSA Sydney, Australia.
 • Buehl, M. M. & Alexander, P. A. (2001). “Beliefs About Academic Knowledge”, Educational Psychology Review, Vol: 13, No: 4, 385-418.
 • Buehl, M. M. (2003). “At The Crossroads: Exploring The Intersection of Epistemological Beliefs, Motivation and Culture”, Chicago: Amerikan Educational Research Association.
 • De Bono, E. (1998). Çocuklar Sorun Çözü-yor, İst: Remzi Kitapevi.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (8), 111-25.
 • Deryakulu, D. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar, (Edt: Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu), Ank: Nobel Yayınları.
 • Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). “A Social Cognitive Approach to Motivation and Personality”, Psychological Review, 95 (2), pp: 256-73.
 • Erden, M. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi, İst: Alkım Yayınları.
 • Golberger N. R. (1996). “Cultural Imperatives and Diversity in Ways of Knowing”, (Eds: N. Goldberger,J. Tarule,
 • B. Clinchy & M. Belenky), Knowledge, Difference and Power, pp: 335–71, New York: Basic Books.
 • Heppner, P. & Peterson, C. H. (1982). “The Development and Implications of a Personal Problem Solving Inventory”, Journal of Counseling Psychology, 29: 66-75.
 • Hofer B. K. & Pintrich, P.R. (1997). “The Development of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing And Their Relation to Learning”, Review of Educational Research, 67 (1), 88–140.
 • Hofer, B. K. (2001). “Personal Epistemology Research: Implications for Learning and Teaching”, Journal of Educational Psychology Review, Vol: 13, No: 4, 353-83.
 • Jehng, J. J., et. al. (1993). “Schooling and Students’ Epistemolocigal Beliefs About Learning”, Contemporary Educational Psychology, 18, 23-35.
 • Jonassen, D. H. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking, Second Edition, Columbus, OH: Merrrill, an imprint of Prentice Hall.
 • King, P. M. & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgement nderstanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • King, P. M. & Kitchener, K. S. (2004). “Reflective Judgement: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood”, Educational Psychologist, 39 (1), 5-18.
 • Kuzgun, Y. (1995). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ank: ÖSYM Yayınları.
 • Marrs, H. (2005). Culture, Epistemology and Academic Studying, Doctor of Education, Kansas State University, Manhattan, Kansas.
 • MEB (1990). “Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Geliştirme Çalışmaları, No: 5, Ank: ME Yayınevi.
 • Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye Giriş (Çev: H. Arıcı, O. Aydın, R. Bayraktar, O. İmamoğlu, S. Karakaş, I. Savaşır, S. Topçu, P. Uçman, S. Hovardaoğlu, D. Şahin, B. Tegin, R. Eski, A. Gülerce, G. Acar, R. Coştur, İ. Dinç, G. Uraz), 14. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Noddings, N. (1991). “Stories in Dialogue; caring and interpersonal reasoning”, Eds: C. Witherell and N. Noddings), Stories Lives Tell: Narrative and Dialogue in Education, New York: Teachers’ College Press, pp. 157- 70.
 • Öngen, D. (2003). “Epistemolojik İnançlar İle Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (13): 155-62.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme, Geliştirilmiş 5. Baskı, Ank: PegemA Yayınları.
 • Özkök, A. (2005). “Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Programlarının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi”, Hacettepe Ünv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (5), 159-67.
 • Ravindran, B., Grene, B.A. & Debacker, T.K. (2000). “Predicting Preservice Teachers’ Cognitive Engagement With Goals and Epistemological Beliefs”, Department of Educational Psychology, 222-32.
 • Schommer, M. (1990). “The Effects of Beliefs about The Nature of Knowledge on Comprehension”, Journal of Educational Pschology, 82: 498-504.
 • Schommer, M. (1994). An Emerging Conceptualization of Epistemological Beliefs and Their Role in Learning, (Eds: R. Garner & P. Alexander), Beliefs About Text and Text Instruction, Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, pp. 25-39.
 • Schommer-Aikins M. &. Walker K., (1997). “Epistemological Beliefs And Valuing School: Considerations for College Admissions And Retention”, Research in Higher Education, 38 (2), pp: 173-86.
 • Schommer, M. & Dunnell, P. A. (1997). “Epistemological Beliefs of Gifted High School Students”, Roeper Review, 19 (3), 153-6.
 • Schommer-Aikins, M., et. al., (2003). “Epistemological Beliefs Across Domains Using Biglan’s Classification of Academic Disciplines”, Research in Higher Education, 44 (3), 347-66.
 • Schommer-Aikins, M. (2004). “Explaining The Epistemological Belief System: Introducing The Embedded Systemic Model And Coordinated Research Approach”, Educational Psychologist, 39 (1), 19-29.
 • Schommer-Aikins, M., et. al. (2005). “Epistemological Beliefs, Mathematical Problem Solving Beliefs And Academic Performance of Middle School Students”, The Elementary School Journal, 105 (3), 289- 304.
 • Schoenfeld, A.H. (1983). “Beyond The Purely Cognitive: Belief Systems, Social Cognitions, And Metacognitions As Driving Forces In Intellectual Performance”, Cognitive Sciences, 7, pp: 329-63.
 • Schreiber, J. B. & Shinn, D. (2003). “Epistemological Beliefs of Community College Students and Their Learning Processes”, Journal of Research and Practice, 27: 699-709.
 • Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi İle Yaratıcılık ve Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
 • Uyar, M. (2002). Eğitime Yeni Bakışlar (Edt: Ali Murat Sünbül), Ank: Mikro Yayınları.
 • Whitmere, E. (2003). “Epistemological Beliefs And The Information-Seeking Behavior of Undergraduates”, Library & Information Science Research, 25 (2), 127-42.
 • Yıldırım, R. (1999). Öğrenmeyi Öğrenmek, İst: Sistem Yayınları.
 • Young, I., et. al., (2001). “An Analysis of The Nature of Epistemological Beliefs: Investigating Factors Affecting the Epistemologicl Development of South Korean High School Students”, Asia PacificEducation Review, Vol: 2, No: 1,
APA AKSAN N, SÖZER M (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. , 31 - 50.
Chicago AKSAN Nilgün,SÖZER M. Akif Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. (2007): 31 - 50.
MLA AKSAN Nilgün,SÖZER M. Akif Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. , 2007, ss.31 - 50.
AMA AKSAN N,SÖZER M Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. . 2007; 31 - 50.
Vancouver AKSAN N,SÖZER M Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. . 2007; 31 - 50.
IEEE AKSAN N,SÖZER M "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler." , ss.31 - 50, 2007.
ISNAD AKSAN, Nilgün - SÖZER, M. Akif. "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler". (2007), 31-50.
APA AKSAN N, SÖZER M (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31 - 50.
Chicago AKSAN Nilgün,SÖZER M. Akif Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2007): 31 - 50.
MLA AKSAN Nilgün,SÖZER M. Akif Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2007, ss.31 - 50.
AMA AKSAN N,SÖZER M Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 31 - 50.
Vancouver AKSAN N,SÖZER M Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 31 - 50.
IEEE AKSAN N,SÖZER M "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.31 - 50, 2007.
ISNAD AKSAN, Nilgün - SÖZER, M. Akif. "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8/1 (2007), 31-50.