Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 113 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma, Denizli İli Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden gençlerin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.YÖNTEM: Araştırmanın evrenini Denizli Çıraklık Eğitim Merkezi’ne kayıtlı 1276 kişi oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğü; evrenin belli olduğu durumlarda kullanılan formül dikkate alınarak 235 kişi olarak belirlenmiş olup, 231 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kişiler tabakalı rasgele örneklem yöntemiyle seçilerek, veriler Şubat-Mart 2005 tarihlerinde araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri aracıyla sınıf ortamında toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallıs testi, t testi, Mann-Whıtney testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır.BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan gençlerin yaş ortalaması 17.06 1.45 yıldır. Gençlerin, %75,3’ü erkek, %33,8’i 4 ve daha fazla sayıda kardeşe sahip, %79,7’si ortaokul mezunu ve %76,7’si ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Gençlerin %87,9’unun ailesinde başka çalışan kişi bulunmaktadır. Gençlerin %16,5’i ilk kez yaptığı bir işte ustasının kendisine yardım etmediğini, %35,5’i izin alması gereken durumlarda sıkıntı yaşadığını, %40,3’ü gücünü aşan işleri yapmak durumunda olduğunu ve %29,9’u yaptığı işlerde takdir edilmediğini belirtmiştir. Gençlerin cinsiyet ve babalarının eğitim durumları ile kaygı düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Yaş grubu, eğitim durumu, kardeş sayısı, anne-baba eğitimi, ustasından yardım alma durumu, gücünü aşan iş yapma durumu, devam ettiği iş kolu, günlük çalışma saati, ailesinde alkol kullanımı, ailesinde çalışan birey olma durumu, ailenin gelir durumu ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05).SONUÇ: Araştırma kapsamına alınan kızların ve babasının eğitim düzeyi orta öğretim ve üzerinde olan gençlerin kaygı düzeyi daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Ergen Denizli Varyans analizi Test kaygı ölçeği Anketler Kaygı Genç erişkin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Gürsoy AA. Ameliyat öncesi dönemde yaşanan kaygının hastanın iyileşme sürecine etkisi. Hacettepe Üniversitesi HYO Dergisi. 2001; 8 (2): 114-119.
 • 2. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Anksiyete ve Korku. 2004; 157-178.
 • 3. Alisinanoğlu F, Ulutaş İ. www.testkulubu.com/Rehberlik/Adim_Adim_Rehberlik (erişim:_10.04.2005).
 • 4. Kuehn BM. Scientists examine primary care-based screening and treatments for anxiety. JAMA. 2008; 299(16): 1886-7.
 • 5. Canbaz S, Pekşen Y, Sünter AT. (2000-2001) Samsun Çıraklık Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Çırakların Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. www.dicle.edu.tr/~Halks/Yedi2.Htm.
 • 6. Yorulmaz F. Edirne Merkezindeki Orta Dereceli Okul Öğrencilerinde Kaygı Düzeyleri ve Bazı Sosyoekonomik Determinantlar Edirne: (Uzmanlık Tezi). 1991.
 • 7. Avcıoğlu S. Kaygı Düzeyi ve Denetim Odağının Bireyin İş Verimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenip Karşılaştırılması İzmir: (Uzmanlık Tezi). 1995.
 • 8. Boyacı S. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Beklenti ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İzmir: (Uzmanlık Tezi). 1990.
 • 9. Dikmen A. Çocuklar çalışmalı mı? Çalışan çocukların görüşleri. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildirgeler Kitabı. İstanbul: Çocukları Vakfı Yayınları. 2001; p. 468-478.
 • 10. Hocaoğlu Ç. Trabzon Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencileri İle Bir Grup Orta Öğretim Öğrencisinin Ruhsal Durumlarının Karşılaştırılması Trabzon: (Uzmanlık Tezi). 1998.
 • 11. Çamkuşu B, Sala G, Yıldız AN. Ahi Evran Çıraklık Eğitim Merkezi Son Sınıfta Öğrenim Gören, Oto Yan Sanayinde Çalışan İşçilerin Psikolojik Semptom Dağılımı. İstanbul: V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 1996; p. 513-517.
 • 12. Yıldız AN. Çocuğun değeri ve çocuk çalıştırılması. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi. 1995; 5 (1): 21-25.
 • 13. Çam O, Khorshid L, Altuğ Özsoy S. Öğrencilerin çalışma davranışı, sınav kaygısı ve benlik saygısının başarı düzeyine etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 14 (3): 243-255.
 • 14. Tel H, Tel H, Sabancıoğulları S. Hemşirelik Birinci sınıf öğrencilerinin laboratuar uygulamasında birbirine IM enjeksiyon uygularken ve klinik uygulamanın ilk gününde anksiyete durumları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7 (1): 27-32.
 • 15. Çakmak Ö, Hevedanlı M. Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2005; 4 (14): 115-127.
APA METİN Ö, ÖZKOÇ Ş, ÖZER G, BEYDAĞ T (2008). Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. , 113 - 118.
Chicago METİN Özgür,ÖZKOÇ Şerife,ÖZER Gök Fadime,BEYDAĞ Taşcı K. Derya Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. (2008): 113 - 118.
MLA METİN Özgür,ÖZKOÇ Şerife,ÖZER Gök Fadime,BEYDAĞ Taşcı K. Derya Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. , 2008, ss.113 - 118.
AMA METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. . 2008; 113 - 118.
Vancouver METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. . 2008; 113 - 118.
IEEE METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T "Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi." , ss.113 - 118, 2008.
ISNAD METİN, Özgür vd. "Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi". (2008), 113-118.
APA METİN Ö, ÖZKOÇ Ş, ÖZER G, BEYDAĞ T (2008). Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(2), 113 - 118.
Chicago METİN Özgür,ÖZKOÇ Şerife,ÖZER Gök Fadime,BEYDAĞ Taşcı K. Derya Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7, no.2 (2008): 113 - 118.
MLA METİN Özgür,ÖZKOÇ Şerife,ÖZER Gök Fadime,BEYDAĞ Taşcı K. Derya Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.2, 2008, ss.113 - 118.
AMA METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(2): 113 - 118.
Vancouver METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(2): 113 - 118.
IEEE METİN Ö,ÖZKOÇ Ş,ÖZER G,BEYDAĞ T "Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7, ss.113 - 118, 2008.
ISNAD METİN, Özgür vd. "Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden gençlerin kaygı düzeyinin belirlenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7/2 (2008), 113-118.