Yıl: 2005 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)

Öz:
Fen bilgisi öğretiminin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin bilimsel düşünme becerisini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Öğrencilere bilimsel düşünme süreçlerini kazandırmak için günlük deneyimlerini bir araç gibi kullanarak bilimsel bilgiyi anlamaları sağlanabilir. Bunun için de, kendilerine olan güven duygularını ve problem çözme becerilerini geliştirmek gereklidir. Öğrencilerin bu becerilerini geliştirmek için onları çeşitli etkinliklerle öğrenme sürecine katmak gerekir. Fen bilgisi programları, bu özellikleri dikkate alarak hazırlandığında öğrenciler hem konuyu iyi öğrenecekler hem de karşılaştıkları problemleri çözme becerisi kazanacaklardır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kendilerini fen öğretimi konusunda yeterli görme düzeyleri ve problem çözme becerileri incelenmiştir. Çalışma, eğitim fakültelerinde eğitim gören Fen Bilgisi, Matematik ve Sınıf Öğretmenliği adaylarının bu becerilere sahip olma düzeyleri iki farklı ölçek kullanılarak tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının çeşitli değişkenler açısından problem çözme ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin farklı özellikler gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: problem çözme inancı öz yeterlik inancı fen eğitimi bilimsel düşünme sınıf öğretmenleri matematik öğretmen adayları problem çözme becerileri kastamonu

Septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahileri sonrası trans-septal sütür, nazal tampon ve nazal splint karşılaştırması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahilerinde, nazal splint, Merocel nazal tampon ve trans-septal sütür uygulamalarının ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyonları önlemedeki etkinlikleri araştırıldı.Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında, çalışmaya septoplasti ile birlikte inferior turbinat cerrahisi planlanan 180 hasta (129 erkek, 51 kadın; ort. yaş 31.32±10.27 yıl; dağılım 18-55 yıl) dahil edildi. Septoplastiyi takiben Radyofrekans Termal Ablasyon (RFTA) ve Parsiyel İnferior Turbinektomi (PİT) uygulanmak üzere hastalar iki eşit gruba ayrıldı. Her iki hasta grubu da kendi içinde, her grupta 30 hasta olacak şekilde, nazal splint, Merocel tampon ve trans-septal sütür uygulamak üzere üç alt gruba daha ayrıldı. Cerrahi süresi, minör ve majör hemoraji, ameliyat sonrası 6. saat, 1, 2. ve 3. günlerde değerlendirilen ağrı ve ameliyat sonrası 6. haftada görülen komplikasyonlar (septal perforasyon, hematom, enfeksiyon, kabuklanma ve nazal sineşi) ile karşılaştırıldı.Bulgular: Septoplasti ile eşzamanlı yapılan RFTA sonrası splint, Merocel tampon ve trans-septal sütür alt gruplarında, ameliyat sonrası ağrı hariç diğer araştırma parametrelerinde istatistiksel farklılık yoktu. Parsiyel inferior turbinektomi yapılan grupta Merocel tampon uygulanan beş, trans-septal sütür uygulanan altı, splint uygulanan bir hastada nazal sineşi gelişmesine rağmen sineşi ve diğer araştırma parametreleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Splint, trans-septal sütür ve Merocel tampon uygulanan gruplarda, ameliyat sonrası ağrı düzeyi en yüksek tampon gruplarında ve en düşük trans-septal sütür gruplarında tespit edildi.Sonuç: Septoplasti ile kombine RFTA cerrahilerinde trans-septal sütür uygulamasının, septoplasti ile kombine PİT cerrahilerinde ise splint kullanımının nazal tampon uygulamasına tercih edilmesi, tamponun neden olduğu ağrı, rahatsızlık ve komplikasyonların engellenmesine ve hastalara daha konforlu ameliyat sonrası dönem sunulmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

The comparison of trans-septal suture, Merocel nasal packing and septal splint following septoplasty combined with inferior turbinate surgery

Öz:
Objectives: This study aims to investigate the efficacy of nasal splint, Merocel nasal packing and trans-septal suturing applications in septoplasty combined with inferior turbinate surgeries in the prevention of postoperative pain and complications.Patients and Methods: Between January 2014 and October 2015 a total of 180 patients (129 male, 51 female; mean age 31.32±10.27 years; range 18 to 55 years) for which septoplasty concurrent with inferior turbinate surgery was planned were included in this study. Following septoplasty, patients were divided into two equal groups to apply Radiofrequency Thermal Ablation (RFTA) and Partial Inferior Turbinectomy (PIT). Both patient groups were separated into three subgroups in themselves to apply nasal splint, Merocel packing and trans-septal suturing, so that each group would have 30 patients. The duration of surgery, minor and major hemorrhage, postoperative pain evaluated at the 6th hour, on the 1st, 2nd and 3rd day, and postoperative complications in the 6th week (septal perforation, hematoma, infection, crusting, nasal synechiae) were compared.Results: There was no statistical difference in research parameters except for the postoperative pain in three subgroups applied splint, Merocel packing, and trans-septal suture after RFTA concurrent with septoplasty surgery. Although nasal synechia developed in five patients who were applied Merocel packing, in six patients who were applied trans-septal suture and in one patient who was applied splint in the group in which PIT was performed, the difference between synechiae and other research parameters was statistically insignificant. The highest level of postoperative pain was determined in the Merocel packing groups, and the lowest level was determined in the groups that were applied trans-septal suture at the groups in which splint, Merocel packing, and trans-septal suture were applied.Conclusion: The preference of splint use in septoplasty combined with PIT surgeries to Merocel packing and the preference of trans-septal suture application in septoplasty combined with RFTA surgeries to Merocel nasal packing will contribute to the prevention of pain, discomfort and complications caused by Merocel packing and to providing patients with a more comfortable postoperative period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Han JK, Stringer SP, Rosenfeld RM, Archer SM, Baker DP, Brown SM, et al. Clinical Consensus Statement: Septoplasty with or without Inferior Turbinate Reduction. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;153:708-20.
 • 1. Alsop, S. (2003). Science education and affect, International Journal of Science Education, 25(9), 1043-1047
 • 2. Sapçi T, Sahin B, Karavus A, Akbulut UG. Comparison of the effects of radiofrequency tissue ablation, CO2 laser ablation, and partial turbinectomy applications on nasal mucociliary functions. Laryngoscope 2003;113:514-9.
 • 2. Randel, B., Stevenson, H.W., Witruk, E. (2000). Attitudes, beliefs, and mathematics achievement of German and Japanese high school students, International Journal of Behavioral Development, 24(2), 190-198
 • 3. Cayonu M, Acar A, Horasanlı E, Altundag A, Salihoglu M. Comparison of totally occlusive nasal pack, internal nasal splint, and trans-septal suture technique after septoplasty in terms of immediate respiratory distress related to anesthesia and surgical complications. Acta OtoLaryngologica 2014;134:390-4.
 • 3. Jacobsen, D.A., Eggen, P., Kauchak, D. (2002). Methods for teaching, Promoting student learning, Sixth Edition, Meririll Prentice Hall, New Jersey, USA
 • 4. Günaydın RÖ, Aygenc E, Karakullukcu S, Fidan F, Celikkanat S. Nasal packing and transseptal suturing techniques: surgical and anaesthetic perspectives. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011;268:1151-6.
 • 4. Ornstein, A.C., Lasley, T.J. (2000). Strategies for effective teaching, Third Edition, McGraw-Hill Higher Education Companies, USA
 • 5. Ardehali MM, Bastaninejad S. Use of nasal packs and intranasal septal splints following septoplasty. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:1022-4.
 • 5. Chaplain, R.P. (2000). Beyond exam results? Differences in the social and psychological perceptions of young males and females at school, Educational Studies, 26(2), 177-190
 • 6. Certal V, Silva H, Santos T, Correia A, Carvalho C. Trans-septal suturing technique in septoplasty: a systematic review and meta-analysis. Rhinology 2012;50:236-45.
 • 6. Zusho, A., Pintrich, P.R. (2003). Skill and will: The role of motivation and cognition in the learning of college chemistry, International Journal of Science Education, 25(9), 1081-1094
 • 7. Wadhera R, Zafar N, Gulati SP, Kalra V, Ghai A. Comparative study of intranasal septal splints and nasal packs in patients undergoing nasal septal surgery. Ear Nose Throat J 2014;93:396-408.
 • 7. Freidmen, I.A. (2003). Self-efficacy and burnout in teaching: The importance of interpersonal-relations efficacy, Social Psychology of Education, 6, 191–215
 • 8. Acıoğlu E, Edizer DT, Yiğit Ö, Onur F, Alkan Z. Nasal septal packing: which one? Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269:1777-81.
 • 8. Koray, Ö. (2003). Yaratıcı düşünceye dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının öz yeterlik, yaratıcılık ve problem çözme düzeylerine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • 9. Brunworth J, Holmes J, Sindwani R. Inferior turbinate hypertrophy: review and graduated approach to surgical management. Am J Rhinol Allergy 2013;27:411-5.
 • 9. Wenner, G. (2001). Science and mathematics efficacy beliefs held by practicing and prospective teachers: a 5-year perspective, Journal of Science Education and Technology, 10(2), 181-187
 • 10. Jung YG, Hong JW, Eun YG, Kim MG. Objective usefulness of thin silastic septal splints after septal surgery. Am J Rhinol Allergy 2011;25:182-5.
 • 10. MEB. (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi öğretim programı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • 11. von Schoenberg M, Robinson P, Ryan R. The morbidity from nasal splints in 105 patients. Clin Otolaryngol Allied Sci 1992;17:528-30.
 • 11. Daunt, B. (1997). Öğreticinin el kitabı, (Çev: Kalkandelen, H.) Pegem Yayıncılık, Ankara
 • 12. Asaka D, Yoshikawa M, Okushi T, Nakayama T, Matsuwaki Y, Otori N, et al. Nasal splinting using silicone plates without gauze packing following septoplasty combined with inferior turbinate surgery. Auris Nasus Larynx 2012;39:53-8.
 • 12. Blumenfeld, P., Soloway, E., Marx, R.A. (1991). Motivating project based learning: Sustaining the doing, supporting the learner, Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398
 • 13. Malki D, Quine SM, Pfleiderer AG. Nasal splints, revisited. J Laryngol Otol 1999;113:725-7.
 • 13. Pajares, F., Miller, M.D. (1997). Mathematics self-efficacy and mathematical problem solving: Implications of using different forms of assessment, Journal of Experimental Education, 65(3), 213-228
 • 14. Deniz M, Ciftçi Z, Işık A, Demirel OB, Gültekin E. The impact of different nasal packings on postoperative complications. Am J Otolaryngol 2014;35:554-7.
 • 14. Schriver, M., Czerniak, C.M. (1999). A comparison of middle and junior high science teachers' levels of efficacy and knowledge of developmentally appropriate curriculum and instruction, Journal of Science Teacher Education, 10(1), 21-42
 • 15. White A, Murray JA. Intranasal adhesion formation following surgery for chronic nasal obstruction. Clin Otolaryngol Allied Sci 1988;13:139-43.
 • 15. Arlı, M., Nazik, M. H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş, Gazi Kitapevi, Ankara
 • 16. Hajiioannou JK, Bizaki A, Fragiadakis G, Bourolias C, Spanakis I, Chlouverakis G, et al. Optimal time for nasal packing removal after septoplasty. A comparative study. Rhinology 2007;45:68-71.
 • 16. McMillan, J.H. (2000). Educational research, Fundamentals for the consumer, Longman, USA
 • 17. Wagner R, Toback JM. Toxic shock syndrome following septoplasty using plastic septal splints. Laryngoscope 1986;96:609-10.
 • 17. Appleton, K., Kindt, I. (1999). Why teach primary science? Influences on beginning teachers’ practices, International Journal of Science Education, 21(2), 155-168
 • 18. Bloom, B.S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, (Çev: Özçelik, D.A.). Milli Eğitim Basımevi, Ankara
 • 19. Chan, D.W. (2003). Multiple intelligences and perceived self-efficacy among Chinese secondary school teachers in Hong Kong, Educational Psychology, 23(5), 521-533
 • 20. Kaptan, F., Korkmaz, H. (2001). İşbirliğine dayali fen öğretiminin öğretmen adaylarinin öz-yeterlik düzeylerine etkisi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
 • 21. Kruger, L.J. (1997). Social support and self-efficacy in problem solving among teacher assistance teams and school staff, Journal of Educational Research, 90(3), 164-168
 • 22. Schunk, D.H., Gunn, T.P. (1986). Self-efficacy and skill development: Influence of task strategies and attributions, Journal of Educational Research, 79(4), 238-244
 • 23. Serin, O. (2001). Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • 24. Yaman, S. (2003). Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
APA ALTUNÇEKİÇ A, Tatar A, YAMAN S, YÖRÜK Ö, KORAY Ö, koşan z, ATALAY F (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). , 93 - 102.
Chicago ALTUNÇEKİÇ Alper,Tatar Arzu,YAMAN Süleyman,YÖRÜK Özgür,KORAY Özlem,koşan zahide,ATALAY Fatma Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). (2005): 93 - 102.
MLA ALTUNÇEKİÇ Alper,Tatar Arzu,YAMAN Süleyman,YÖRÜK Özgür,KORAY Özlem,koşan zahide,ATALAY Fatma Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). , 2005, ss.93 - 102.
AMA ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). . 2005; 93 - 102.
Vancouver ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). . 2005; 93 - 102.
IEEE ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)." , ss.93 - 102, 2005.
ISNAD ALTUNÇEKİÇ, Alper vd. "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)". (2005), 93-102.
APA ALTUNÇEKİÇ A, Tatar A, YAMAN S, YÖRÜK Ö, KORAY Ö, koşan z, ATALAY F (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 4(2), 93 - 102.
Chicago ALTUNÇEKİÇ Alper,Tatar Arzu,YAMAN Süleyman,YÖRÜK Özgür,KORAY Özlem,koşan zahide,ATALAY Fatma Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 4, no.2 (2005): 93 - 102.
MLA ALTUNÇEKİÇ Alper,Tatar Arzu,YAMAN Süleyman,YÖRÜK Özgür,KORAY Özlem,koşan zahide,ATALAY Fatma Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, 2005, ss.93 - 102.
AMA ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2005; 4(2): 93 - 102.
Vancouver ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2005; 4(2): 93 - 102.
IEEE ALTUNÇEKİÇ A,Tatar A,YAMAN S,YÖRÜK Ö,KORAY Ö,koşan z,ATALAY F "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)." Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 4, ss.93 - 102, 2005.
ISNAD ALTUNÇEKİÇ, Alper vd. "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 4/2 (2005), 93-102.