Yıl: 2007 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 419 - 440 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması

Öz:
Ülkelere ait bilgi ekonomisi girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri arasında çok güçlü bir ilişkinin olması beklenir. Bir grup girdi değişkeni ile bir grup çıktı değişkeni arasındaki ilişkinin belirlenmesinde setler arası (kanonik) korelasyon hesaplanır. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke ile Türkiye’nin bilgi ekonomisi girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki kanonik ilişkiyi ortaya koymak, böylece Türkiyeli Avrupa Birliği ülkelerinin bilgi ekonomisi performanslarına alternatif bir bakış açısıyla bakmaktır. Çalışmanın sonucunda Türkiyeli Avrupa Birliği’nin tarif edilen girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri arasında çok yüksek bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

-

Öz:
It has been expected that the correlation between the knowledge economy input and output indicators of given countries is relatively high. Canonical correlation analysis seeks to identify and quantify the associations between two variable sets. The aim of the study is to find out the canonical correlation between the knowledge economy input and output indicators of the European Union and Turkey. To do so, one can look at the knowledge economy performance of the European Union and Turkey with alternative perspective. In result of the study, it has been observed that that the correlation between the knowledge economy input and output indicators of the European Union with Turkey is high.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan, Coşkun (2004), Yeni Ekonomi ve Yeni Rekabet, TİSK Rekabet Dizisi, Yayın No: 253, s: 152.
 • Anderson, W. T. (1971), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley and Sons Inc., New York.
 • Avrupa Komisyonu, (2005), Avrupa ve Avrupalılar ile İlgili Temel Bilgiler ve Rakamlar, Avrupa Komisyonu Resmi Yayınları Ofisi, s.34.
 • Başaran, Erol (1998), Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Boskin, M. J., J. Lau, L. (2000), Generalized, Solow – Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth, NBER Working Paper No:8023, s: 2-3.
 • Chen, Derek H.C., Dahlman, Carl J. (2005), “The Knowledge Economy, The KAM Methodology and World Bank Operations”, The World Bank Washington DC 20433, s: 9–33.
 • Cheng, Arnold C. S. (1996), “Economic Factors and Stock Markets: Empirical Evidence from the UK and the US”, International Journal of Finance and Economics, Vol: 1, No: 4, s.287-302.
 • Çınar, Hakan (2002), Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Analizi Yardımıyla Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Doğan, Ç., L. Gökdemir, M. Karagöz (2005), “The Role of Knowledge as A New Production Factor in The Economic Growth of Turkey”, http://www.aeaf.minfin.bg/cmtea01.htm, S.E.T.21.07.2007. s.1-18.
 • Doğan, S. (2002), “Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, s: 19.
 • Erkan, H., C. Erkan (2004), “Bilgi Ekonomisinde Teori ve Politika”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, s: 363.
 • European Innovation Scoreboard (2005), http://trendchart.cordis.lu/tc_country_pages.cfm, S.E.T.30.12.2006.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page, S.E.T.05.01.2007.
 • Eurostat, (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) S.E.T.28.12.2006.
 • Eurostat, www.europa.eu.int S.E.T.29.12.2006.
 • Hotelling, H. (1935), “The Most Predictable Criterion”, Journal of Experimental Psychology, Vol: 26, s.139-142.
 • http://web.worldbank.org S.E.T.30.12.2006.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu S.E.T.28.12.2006.
 • http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics S.E.T.05.02.2007).
 • http://www.meb.gov.tr/Stats/ist2001/Bolum10s1.htm S.E.T. 06.02.2007.
 • http://trendchart.cordis.lu, S.E.T.29.12.2006.
 • http://web.worldbank.org S.E.T.30.12.2006.
 • Johnson, Richard A., Dean W. Wichern (1998), Applied Multivariate Statistical Analysis, Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Karunaratre, D. N. (2001), “Issues in Measuring The Information Economy”, Journal of Economic Studies, 13 (3), s: 51–68.
 • Kelleci, M.A. (2003). Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, Yayın No: DPT. 2674, Ankara, s: 33.
 • Kurtuluş, Kemal (1976), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No: 2146, İstanbul.
 • Leydesdorff, L. Dolfsma, W. Van der Panne, G. (2006), “Measuring The Knowledge Base of an Economy in Terms of Triple-Helix Relations Among Technology, Organization, And Territory”, Research Policy, 35, s: 181.
 • Mariacristina, Piva, Marco Vivarelli (2005), “Innovation and Employment: Evidence from Italian Microdata”, Journal of Economics, Vol. 86 , No. 1, s: 65–83.
 • http://www.oecd.org/dataoecd/17/16/34074396.pdf, S.E.T.15.01.2007.
 • Mirtaghizadeh, Hamid (1990), Kanonik Korelasyon Analizi Üzerine Bir Deneme, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Morrison, Donald F. (1976), Multivariate Statistical Methods, McGraw-Hill Company, New York.
 • OECD, Outlook 2004, http://www.oecd.org/dataoecd/17/16/34074396.pdf, S.E.T.15.01.2007.
 • Özdamar, Kazım (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi: Çok Değişkenli Analizler, 2. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özel, M. Hakkı (1984), Ekonomik Kalkınma ve Eğitim Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Yardımıyla İncelenmesi, Gazi Üniv., Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Romer, P. M. (1994), “The Origins of Endogenous Growth”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1, pp. 3-22.
 • Powell, W., K. Snellman (2004), “The Knowledge Economy”, Annu. Rev. Sociol, 30, s: 199-220.
 • Saygılı, Şeref (2003). Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Yayın No: DPT. 2675, Ankara
 • Seogwoong, Moon (2002), http://www.ks.ac.kr/~idrc/Report_PDF /2002_8_Report/MSW.pdf, S.E.T. 21.03.2007.
 • Taş, R. (2005), “Ar-Ge Yoğunluğu- Rekabet Gücü İlişkisi Açısından Türkiye – AB Karşılaştırmalı Analizi”, http://maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr/rtas.pdf, S.E.T.15.01.2007.
 • Tatlıdil, Hüseyin (1996), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası, Ankara.
 • TİSK, “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu”, http://www.tisk.org.tr/ yayinlar.asp?sbj=ic&id=1995, S.E.T. 22.01.2007
 • TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=467 S.E.T. 07.12.2007).
 • TÜİK (2006), “Girişimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”, Sayı: 93. Ankara.
 • U.S. Patent and Trademark Offıce (2006),“Patent Counts By Country/State and Year All Patents”, All Types January 1, 1977 December 31, 2005”.
 • World Development Indicators (2006), http://devdata.worldbank.org/wdi2006 S.E.T.06.01. 2007.
 • Yamak, R., Hilal Y. Bozkurt (2003), “Bilgi Teknolojisi ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi”, 2.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, s: 152.
 • Yeloğlu, Okan H. (2004), “Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, s: 179.
APA OKTAY E, Kaynak S (2007). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. , 419 - 440.
Chicago OKTAY Erkan,Kaynak Selahattin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. (2007): 419 - 440.
MLA OKTAY Erkan,Kaynak Selahattin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. , 2007, ss.419 - 440.
AMA OKTAY E,Kaynak S Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. . 2007; 419 - 440.
Vancouver OKTAY E,Kaynak S Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. . 2007; 419 - 440.
IEEE OKTAY E,Kaynak S "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması." , ss.419 - 440, 2007.
ISNAD OKTAY, Erkan - Kaynak, Selahattin. "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması". (2007), 419-440.
APA OKTAY E, Kaynak S (2007). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 419 - 440.
Chicago OKTAY Erkan,Kaynak Selahattin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, no.2 (2007): 419 - 440.
MLA OKTAY Erkan,Kaynak Selahattin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, 2007, ss.419 - 440.
AMA OKTAY E,Kaynak S Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 10(2): 419 - 440.
Vancouver OKTAY E,Kaynak S Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 10(2): 419 - 440.
IEEE OKTAY E,Kaynak S "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, ss.419 - 440, 2007.
ISNAD OKTAY, Erkan - Kaynak, Selahattin. "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/2 (2007), 419-440.