Yıl: 2006 Cilt: 2006 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 240 - 250 Metin Dili: Türkçe

Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği

Öz:
ÖZET: Bu çalışma, tarafımızdan geliştirilen "çevresel Tutum ÖlçeAi"ni tanıtmak amacım gütmektedir. Bu amaç için oluşturulan 27 maddelik, 5'Ii likert tipi ölçegin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Çankaya İlçesi'nin çeşitli orta ögretim kurumlarında,584'ü (%60.3) lise 1 ve 385'i (%39.7) lise 2. sınıfta ögrenim görmekte olan, 49O'ı (%50.6) kız ve 479'u (%49.4) erkek olmak üzere toplam 969 ögrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve ölçegin yapı geçerligi faktör analizi ile incelenmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasında, tutumun üç boyutundan "davranış" ve "düşünce" boyutları ele alınmış, "duygu" boyutu ise bir sonraki çalışmaya bırakılmıştır. Bu baglamda tutumun ele alınan boyutları, "çevresel Davranış Alt Ölçegi" ve "Çevresel Düşünce Alt Ölçegi" olarak degerlendirilmiş ve analiz sonucunda her iki alt ölçegin üç faktörlü oldugu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi, madde-toplam korelasyonu, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve Spearman Brown iki yarı test korelasyonu hesaplanarak yapılmış ve ölçeAin geneli için alfa .80, iki yarı test korelasyonu .76 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, ölçeAin, çevreye yönelik davranış ve düşünce tutumununbelirlenmesinde güvenle kullanılabilecegi tespit edilmiş ve ölçekle ilgili bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: öğrenciler davranış ilk öğretim ikinci kademe çevresel tutum ölçeği çevreye karşı tutumlar Ankara çevre bilinci duygu çevre eğitimi düşünce

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alp, E. (2005). An analysis of Turkish Students' environmental knowledge and Attitude. Middle East Technical University. MS thesis.
 • Aydın. O. (2000). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1027.332.
 • Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: 4 Nokta Matbaacıhk Ltd. Şti.
 • Berberoğlu, G. and Tosunoğlu C. (1995). Exploratory and Confirmatory Factor Analyses of an Environmental Attitude Scale (EAS) for Turkish University Students. Journal of Environmental Education 26 (3). 40-44.
 • Bradley, J.C., Waliczek, T.M., Zajicek, J. M. (1999). Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Attitude of High School Students. Journal of Environmental Education 30 (3).17-21.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi EI Kitabı (5. Baskı). Ankara: Cantekin Matbaası.
 • çetin, O.B. (2002). Environmental Knowledge, Attitude and Behavior in Eskişehir. Middle East Technical University. PhD thesis.
 • Jemigan, H.D and Wiersch, L. (1978). Developing Positive Student Attitude Toward the Environment. American Biology Teacher40 (1). 30-35.
 • Kara K. W. Chan, (1996) Environmental attitudes and behaviour of secondary school students in Hong Kong. The Environmentalist. 16 (4). 297-306.
 • Kuhlemeier, H., Bergh, H. and Lagerweij, N. (1999). Environmental Knowledge, Attitudes and Behavior in Dutch Secondary Education, Journal of Environmental Education 30 (2). 4-14.
 • Leeming. F.C. and Dwyer, W.O. (1995). Children's Environmental Attitude and Knowledge Scale: Construction and Validation. Journal of Environmental Education 26 (3).
 • Leeming, F.C. and Porter, B.E. (1997). Effects of Partidpation in Class Activities on Children's Environmental Attitudes and Knowledge. Journal of Environmental Education 28 (2).
 • Maki, M.H., A.E.Khalick, F. and Boujaoude, S. (2003). Lebanese Secondary School Students' Environmental Knowledge and Attitudes, EnvironmentaI Education Research, 9 (1).21-33.
 • Özgüyen, İ.E. (2004). Psikolojik Testler. Ankara: Sistem Ofset. 353.
 • Özmen, D. Çetinkaya, A.Ç. Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlanna Yönelik Tutumlan. TSK Koruyucu hekimlik Bülteni 4 (6). 330-344.
 • Pooley, J.A. and O'Connor, M. (2000). Environmental Education and Attitudes, Environment & Behavior 32 (5). 711-724.
 • Roth, R.E. and Perez, J. (1989). Twelfth Grade Student Knowledge and Attitudes toward the Environment in the Dominican Republic: An Assessment. Journal of Environmental Education 20 (3). 10-14.
 • Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylannm Çevre Sorunlanna Yönelik Tutumlan, G.Ü. Gazi Eğitim FaJcü1tesiDergisi Cilt 23, Sayı 2. 99-110.
 • Topaloğlu (Gürbmçe), D.D. (1999). Çevreye Yönelik Tutumlar ve Çevre Eğitimi. Ege Üniversitesi. Yüksek lisans tezi.
 • Tosunoğlu C. (1993). A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes. Middle East Technical University. PhD thesis.
 • Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C., Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Tmey: effects of school type and gender, Environmental Education Research, 11 (2).215-233.
 • Yılmaz, Ö., Boone, W. J. And Anderson, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. InternationalJournal of Sdenece Education, 26 (12).1527-1546.
APA UZUN N, SAĞLAM N (2006). Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006(30), 240 - 250.
Chicago UZUN Naim,SAĞLAM Necdet Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006, no.30 (2006): 240 - 250.
MLA UZUN Naim,SAĞLAM Necdet Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2006, no.30, 2006, ss.240 - 250.
AMA UZUN N,SAĞLAM N Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 240 - 250.
Vancouver UZUN N,SAĞLAM N Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 240 - 250.
IEEE UZUN N,SAĞLAM N "Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, ss.240 - 250, 2006.
ISNAD UZUN, Naim - SAĞLAM, Necdet. "Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006/30 (2006), 240-250.