Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 587 - 608 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerini uygularken kullanmayı tercih ettikleri yöntemlerin neler olduğunu belirlemek ve bu yöntemleri uygulamada kullanmalarına ilişkin sonuçları değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinin yedi ilçesinde tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okullarında ve anaokullarında çalışan 100 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kişisel bilgiler ve konu ile ilgili soruları içeren anket formu ile sohbet ve hikâye etkinlikleri için hazırlanan gözlem formları kullanılarak toplanmıştır. Anket formları öğretmenler tarafından, gözlem formları ise araştırmacı tarafından bizzat sohbet ve hikâye etkinlikleri gözlemlenerek doldurulmuştur. Verilerin değerlendirmesi sonucunda, okul türüne göre okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerini uygularken kullandıkları öğretim yöntemlerinin neler olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde öğretmenlerin kişisel bilgileri kısmında frekans ve yüzde kullanılmıştır. Resmî ve özel anaokullarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri arasında bağımlılığın belirlenmesi için kay-kare (X2) testi uygulanmıştır. Ayrıca öğretmenlerden alınan bilgiler ile araştırmacının yaptığı gözlem sonuçları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, okul türü değişkeni ile sohbet etkinliklerinde tartışma, gezi ve gözlem-deney yöntemleri, hikâye etkinliklerinde problem çözme, gezi örnek olay yöntemleri arasında bağımlılıklar söz konusudur.
Anahtar Kelime: ana okulu hikaye anlatma müfredat geliştirme konuşma analizi öğretim yöntemleri okul öncesi öğretmenleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

An Investigation of Conversation and Story Telling Activities Used by Preschool Education Teachers

Öz:
This research was evaluated conversation and story reading and telling activities used by pre-school education teachers and determined the results related to these activities. A hundred pre-school education teachers, working in private and public primary schools and kindergartens in seven municipalities in Istanbul, participated in this study. A questionnaire composed of some demographic information, items related the research topic, and an observation form prepared for the conversation and story telling activities were used to collect the data. The questionnaire form was tilled out by the teachers but the observation forms were rated by the researchers, observing the teachers during the conversation and story telling activities. The teaching methods implemented during the story and conversation activities by the teachers were compared according to school types. Demographic information of the teachers was analyzed with frequencies and percentages. The opinions of the teachers working in the private and public kindergartens were compared and contrasted with chi-square. Also correlation values between the information gathered from teachers and the observation results of the researchers were computed. The results revealed that the discussion during conversation, traveling and observation-experiment methods, problem solving, and sample case methods during story telling changed according to school type. Also it was determined that role playing technique during conversation activities and the question-answer technique during story activities were implemented by the teachers according to both the researchers' observation and the teachers own reports. There is no relation between the teachers' expressions and the observers' opinions regarding the other techniques.
Anahtar Kelime: curriculum development conversation analysis teaching methods preschool teachers kindergarten storytelling

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Arming, A. (1991). The first years at school. Philadelphia: Open University Press.
 • Ayçiçeği, A. (1996). Uyaranın hafızaya kodlanmasında işitsel, görsel ve anlam¬sal özelliklerin etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, istanbul.
 • Ayers, W. (1995). To become a teacher making a difference in children's live. New York: Teachers College Press.
 • Bilir, Ş. & Bal, S. (1989). Kütahya il merkezinde anaokuluna giden ve gideme¬yen 4-6 yaşlar arasındaki çocukların kullandıkları ifadelerin sözdizimi yönün¬den incelenmesi. 6. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri. İs¬tanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Buchuff, R. (1994, May). Facilitating language groth trough the rhythmic to chants. Young Children, 49, 26-30.
 • Casey, B., Kcrsh, J. E., & Young, J. M. (2004). Storytelling sagas: An effective mediumfor teaching early childhood mathematic. Early Childhood Research Quarterly, 79(1), 167-172.
 • Day, C. (1999). Developing teachers the challenges of lifelong learning. London: The Former Press.
 • Dodge, D., Calker, L., Heraman, C, & Bickart, T. (1992). The creative curricu¬lum for preschool: Teaching strategies. Washington, DC.
 • Erturan, N. & Zcmbat, R. (1991). Öykü anlatmada dilin kullanımı konusunda bir hizmetiçi eğitim örneği. 7. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Fidan, N. (1990). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Freiberg, H. J. (1973). Profesional development modules. Professional Develop¬ment Center, College of Education University of Houston.
 • Isbell, R., Sobol, J., Lindaucr, L., & Lowrance, A. (2004). The effects of story¬telling and story reading on the oral language complexity and story comprehen¬sion of young children. Chilhood Education Journal, 32 (3), 157-163.
 • Kauchock, D., & Egger, P. (1993). Learning and teaching research-based met¬hods (Second edition). Massachuetts: Allyn and Bacon.
 • Kemertaş, t. (2001). Uygulamalı genel öğretim yöntemleri, Öğretimde planlama ve değerlendirme. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Morris, V. G., Taylor, S. I. & Wilson, J. T. (2000). Using children's stories to promode peace in classroms. Early Chilhood Education Journal, 28 (1), 41-50.
 • Ramazan, O., Zembat.R., & Unutkan, O. P., (2002). Hikâye anlatımında kulla¬nılan tekniklerin çocuğun kelime kazanımına etkisi. Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan bildiri, Mar¬mara Üniversitesi, istanbul.
 • Rilcy, J. (1998). Curiosity and comunication: Language and literacy in the early years. In I. S. Blachford (Ed.), A curriculum development handbook for early childhood educators England: Trcntham Books Limited.
 • Solmaz, F. (1997). 6 yaş grubu focukların alıcı ve ifade edici dil gelişimine yara¬tıcı drama eğitiminin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversi¬tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tür, G. (1986). Okul öncesi dönemde anadili etkinliği. 4. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa Yayınevi.
 • Uyar, N. (1995). Anaokuluna giden 60-72 aylık focuklara destekleyici olarak uy¬gulanan eğitimde drama programının çocukların dil gelişimine etkisinin ince¬lenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bi¬limleri Enstitüsü, Ankara.
 • Üstündağ, T. (1988). Dramatizasyon ağırlıklı yöntemin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zabel, M. K. (1991). Storytelling, myths and folk tales: Strategies for multicul¬tural inclusion. Preventing School Failure, 36(1),32-34.
 • Zülfikar, S. T. (2004). Okul öncesi eğitim etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
APA ZEMBAT R, ZÜLFİKAR S (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. , 587 - 608.
Chicago ZEMBAT RENGİN,ZÜLFİKAR S. Tuba Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. (2006): 587 - 608.
MLA ZEMBAT RENGİN,ZÜLFİKAR S. Tuba Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. , 2006, ss.587 - 608.
AMA ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. . 2006; 587 - 608.
Vancouver ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. . 2006; 587 - 608.
IEEE ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi." , ss.587 - 608, 2006.
ISNAD ZEMBAT, RENGİN - ZÜLFİKAR, S. Tuba. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi". (2006), 587-608.
APA ZEMBAT R, ZÜLFİKAR S (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 587 - 608.
Chicago ZEMBAT RENGİN,ZÜLFİKAR S. Tuba Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6, no.2 (2006): 587 - 608.
MLA ZEMBAT RENGİN,ZÜLFİKAR S. Tuba Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.6, no.2, 2006, ss.587 - 608.
AMA ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(2): 587 - 608.
Vancouver ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(2): 587 - 608.
IEEE ZEMBAT R,ZÜLFİKAR S "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, ss.587 - 608, 2006.
ISNAD ZEMBAT, RENGİN - ZÜLFİKAR, S. Tuba. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sohbet ve Hikaye Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6/2 (2006), 587-608.