Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 79 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla betimleyici olarak planlanmış ve uygulanmıştır. Yöntem: Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 339 öğrenci dahil edilmiştir (katılım oranı % 83). Veriler, 1–31 Mart 2007 tarihleri arasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren bilgi formu, aile, arkadaş ve özel bir insanın desteği olmak üzere 3 alan ve 12 sorudan oluşan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ve 20 soruluk UCLA yalnızlık ölçeğini içeren bir anket kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma öncesinde ilgili kurumdan yazılı izin ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizi, SPSS 11.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, Student’ın t testi, Mann Whitney U, korelasyon, varyans ve multiple regresyon (çoklu analiz) testleri ile yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin algılanan sosyal destek toplam puan ortalaması 66.4±13.9, yalnızlık düzeyi toplam puan ortalaması 37.4±9.9’dur. Sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri arasında negatif korelasyon ilişkisi olduğu (r=-0.361, p=0.000) ve yalnızlık düzeyi ile sosyal destek kaynakları (aile, arkadaş ve özel insan) arasındaki korelasyon ilişkisinin de negatif yönlü olduğu saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeylerinin yüksek, yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Kılınç H, Sevim SA. Ergenlerde yalnızlık ve bilişsel çarpıtmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Derg 2005; 38: 67-89.
 • 2.Özkürkçügil AÇ. Cezaevinde yalnızlık ve yalnızlığın depresyonla ilişkisi. Kriz Derg 1998; 6:21-32.
 • 3.Buluş M. Üniversite öğrencilerinde yalnızlık. PAÜ Eğitim Fak Derg 1997;3:82-90.
 • 4.Çakır Y, Palabıyıkoğlu R. Gençlerde sosyal destek-çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Derg 1997; 5:15-24.
 • 5.Duy B. Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerine etkisi. Doktora Tezi Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2003.
 • 6.Sertbaş G, Çuhadar D, Demirli F. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Derg 2004; Kasım-Aralık:42-8.
 • 7.Uygun S. Üniversite gençliğinin yabancılaşması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 2004; 5. (http://yayim. meb.gov.tr/dergiler/sayi57/uygun.htm erişim:02/08/2007).
 • 8.Kozaklı H. Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkilerin karsılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2006.
 • 9.Gün F. Kent kültüründe yalnızlık duygusu. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Sosyal Antropoloji) Anabilim Dalı, 2006.
 • 10.Demir A. UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikol Derg 1989; 7: 14-18.
 • 11.Eker D, Arkar H Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikol Derg 1995;10: 45-55.
 • 12.Aksüllü N, Doğan S. Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Derg 2004; 5:76-84.
 • 13.Arkar H, Sarı Ö, Fidaner H. Relationships between quality of life, perceived social support, social network and loneliness in a Turkish sample. Yeni Symposium 2004; 42: 20-7.
 • 14.Uruk AÇ, Demir A. The role of peers and families in predicting the loneliness levels of adolescents. J Phychol 2003; 137: 179-93.
 • 15.Orzeck T, Rokach A. Men who abuse drugs and their experience of loneliness. Eur Psychologist 2004;9:163-9.
 • 16.Le Roux A, Connors J. A cross-cultural study into loneliness amongst university students South African J Psychol 2001; 31: 46.
 • 17.Eskin M. Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri 2001;4:5-11.
 • 18.Kutlu, M. Yetiştirme yurdunda ve ailesiyle birlikte kalan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. VII. Ulusal Psikoloji ve Rehberlik Danışma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2003;11.
 • 19.Cramer KM, Neyedley KA. Sex differences in loneliness: The role of masculinity and femininity. Sex Roles: A J Res 1998;38:645-52.
 • 20.Kılınç H. Ergenlerin yalnızlık düzeyleri ve kişiler arası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2005.
 • 21.Yıldırım İ. Akademik başarının yormayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg 2000;18: 167-76.
 • 22.Kahriman İ, Polat S. Adölesanlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üni Hemşirelik Yüksekokulu Derg 2003;6:13-24.
 • 23.Aral N, Gürsoy F, Bıçakçı MY. Yetiştirme yurdunda kalan ve kalmayan kız ergenlerin yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Derg 2006;5:10-19.
 • 24.Baran G, Bulut Ş. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Derg 2007; (http://www.aniyayincilik.com.tr/dergi/haber_oku.asp?haber=87, erişim: 02/08/2008)
 • 25.Minzi MCR de, Sacch C. Adolescent loneliness assessment. J Adolescence 2004; 39: 701-10.
 • 26.Yeh, SCJ, Lo, SK. Living alone, social support, and feeling lonely among the elderly. Social Behavior Personality 2004;32:129-39.
 • 27.Lunsky Y. Suicidality in a clinical and community sample of adults with mental retardation. Res Develop Disabilities 2004; 25:231-43.
 • 28.Ponizovsky AM, Ritsner MS. Patterns of loneliness in an ımmigrant population. Comprehen Psych 2004;45: 408-14.
APA YILMAZ E, YILMAZ E, KARACA F (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71 - 79.
Chicago YILMAZ Emel,YILMAZ Ela,KARACA Fatoş Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi 18, no.2 (2008): 71 - 79.
MLA YILMAZ Emel,YILMAZ Ela,KARACA Fatoş Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, vol.18, no.2, 2008, ss.71 - 79.
AMA YILMAZ E,YILMAZ E,KARACA F Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi. 2008; 18(2): 71 - 79.
Vancouver YILMAZ E,YILMAZ E,KARACA F Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi. 2008; 18(2): 71 - 79.
IEEE YILMAZ E,YILMAZ E,KARACA F "Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi." Genel Tıp Dergisi, 18, ss.71 - 79, 2008.
ISNAD YILMAZ, Emel vd. "Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi". Genel Tıp Dergisi 18/2 (2008), 71-79.