Yıl: 2008 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 185 - 203 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç : Hemivertebrektomi uygulanan tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebraya bağlı konjenital skolyozu olan hastaların minimum 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesiHastalar ve Metot : Ortalama yaşları 12.3 ± 1.6 ve ortalama takip süresi 102.6 ± 20.5 ay olan 20 tam ayrılmış kilitlenmemiş hemivertebrası olan hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 9 hastada önce posteriordan daha sonra anteriordan hemivertebrektomi yapılmış, anterior enstrümantasyonla oluşan defekte kompresyon uygulanarak korreksiyon uygulandıktan sonra sirkümferensiyal füzyon yapılmıştır. Geri kalan 11 hastada ise önce anteriordan, daha sonra posteriordan hemivertebrektomi uygulanmış, daha sonra da posterior enstrümantasyon ve füzyon uygulanmıştır. Hastaların frontal plandaki eğrilikleri ve sagittal konturları, preoperatif, postoperatif ve final değerleri ölçülerek mukayese edilmiştir. Gövde dengesi analizi için "Yana Gövde Kayması" (Lateral Trunk Shift - LT) ve "Başın Kayması" (Shift of Head - SH) değerleri belirlenerek, vertebral ünite (VU) cinsinden ifade edilmiştir. Son kontrolde klinik değerlendirme için SRS-22 anketi kullanılmıştır. Bulgular: Tüm hastalar dahil edildiğinde preoperatif ortalama Cobb açısı 46.2˚ ± 12.4˚ olup, postoperatif ortalama 17.2˚ ± 7.9˚ ‘ye inmiş ve ortalama % 63.8 ± 12.3 korreksiyon sağlandığı belirlenmiştir (p 0.05). Her iki grupta da frontal planda minimal korreksiyon kayıpları olduğu, spontan korreksiyon görülmediği belirlenmiştir. Hastaların denge değerleri incelendiğinde preoperative sırasıyla LT ve SH değerlerinin 1.36 ± 0.50 VU ve 1.11 ± 0.34 VU iken, postoperative her iki değerde sırasıyla istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde % 66.6 ± 16.8 ve % 66.8 ± 22.1 korreksiyon sağlandığı saptanmıştır (p < 0.05). Preoperatif hiç bir hasta "tam dengeli" (SH: 0 VU) veya "dengeli" (0 VU < SH < 0.5 VU) değil iken, postoperatif hastaların tümü dahil edildiğinde bunlardan 18 (% 90)’inde gövde dengesinin sağlandığı belirlenmiştir. Son kontrolde de bu oranın korunduğu, denge değerlerinde minimal korreksiyon kaybı olduğu saptanmıştır. Hastaların tamamında sirkümferensiyal füzyon temin edildiği saptanmıştır. Son kontrolde yapılan SRS-22 skorları, sırasıyla ağrı, fonksiyon, mental durum, görünüm ve tedaviden tatmin durakları için 4.5 ± 0.4, 4.5 ± 0.5, 4.6 ± 0.4, 4.3 ± 0.4 ve 4.5 ± 0.5 olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir hastada nörolojik problemle karşılaşılmamış ve 1 hasta dışında (medikal tedavi ile geçen yara kapanma problemi) lokal ve sistemik erken veya geç komplikasyona rastlanmamıştır.Sonuç: Bu verilerin ışığı altında preadölesan ve adölesan dönemde total hemivertebrektomiyi takiben anterior veya posterior entrümantasyon ile yüksek korrreksiyon ve füzyon oranları sağlanabildiği, gövde dengesinin her iki yöntemle de benzer olarak hastaları büyük kısmında temin edilebildiği ve minimum 5 yıllık takip sonrasında tatmin edici klinik sonuçların alınabildiği fikri elde edilmiştir
Anahtar Kelime: Ortopedik işlemler Omurilik füzyonu Geriyedönük çalışma Skolyoz Omurga Doğumsal anormallikler Omurilik eğrilikleri

The evaluation of the five years follow-up results of body balance analysis and SRS-22 questionaire of the patients with fully segmented hemivertebrae treated with anterior or posterior instrumentation after total hemivertebrectomy and circumferential fusion

Öz:
Purpose: The aim of this study is to evaluate the minimal five years results of fully segmented unlocked hemivertebral congenital scoliosis patients who undergone hemivertebrectomy Patients and method: 20 fully segmented unlocked hemivertebrae patients whose average age was 12.3 ± 1.6 and had mean follow-up time 102.6 ± 20.5 months evaluated retrospectively. We performed posterior and then anterior hemivertebrectomy, circumferential fusion after correction with decompression of the defect caused by anterior instrumentation in 9 patients. Posterior after anterior hemivertebrectomy and posterior fusion were performed in remaining 11 patients. Frontal plan curves and saggittal contours were compared with calculating the preoperative, postoperative and final values. The "Lateral Trunk Shift"- LT and "Shift of Head" - SH values were identified for body equilibrium analyses and signed as vertebral unit (VU). SRS-22 questionarie was used for clinical evaluation at last follow-ups. Results: When preoperative mean Cobb angle was 46.2° ± 12.4°, it decreased to 17.2° ± 7.9° with average 63.8 ± 12.3 % correction rate (p < 0.05). Average final correction rate was 60.5 ± 11 % with mean 2.8° ± 1.8° correction loss. There was not statistically significant difference in postoperative and last Cobb angles in posterior and anterior instrumentation groups (p > 0.05). Minimal correction loss were found and there was not spontaneous correction in both groups. When equilibrium values evaluated the LT and SH values were found 1.36 ± 0.50 VU and 1.11 ± 0.34 VU preoperatively and statistically significant correction was foundpostoperatively as 66.6 ± 16.8 % and 66.8 ± 22.1 %, respectively (p < 0.05). When non of the patients were "fully balanced" (SH: 0 VU) or "balanced" (0 VU < SH < 0.5 VU) preoperatively, the body balance was provided in 18 patients (90.0 %) postoperatively. It was detected that this rate was preserved at last visits and there was minimal correction loss in balance values. Circumferential fusion was detected in all patients. SRS-22 scores were determined 4.5 ± 0.4, 4.5 ± 0.5, 4.6 ± 0.4, 4.3 ± 0.4 and 4.5 ± 0.5 in pain, function, mental status, appearance and satisfaction from treatment, respectively at last follow up visits. There was not any neurological problem and local and systemic early or late complication except one patient who had wound healing problem that treated medically. Conclusion: It was concluded that anterior or posterior instrumentation after total hemivertebrectomy had high correction and fusion rates in preadolescent and adolescent patients, body balance can be obtained with both two methods in most of the patients and satisfactory clinical results can be achieved at 5 years follow-up.
Anahtar Kelime: Spinal Curvatures Spinal Fusion Retrospective Studies Congenital Abnormalities Orthopedic Procedures Scoliosis Spine

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Alanay A, Cil A, Berk H, Acaro¤lu RA, Yaz›c› M, Akcal› O, Kosay C, Genc Y, Surat. Reliability and validity of adapted Turkish version of Scoliosis Research Society-22 (SRS-22) questionnaire. Spine 2005; 30 (21): 2464-2468.
 • 2. Benhardt M. Normal spinal anatomy: normal sagittal plane alignment. In: Bridwell KH, DeWald RL (Eds.), The Textbook of Spinal Surgery, Lippincott - Raven Publishers, Philadelphia, 1998,pp: 188-189.
 • 3. Benli IT, Tuzuner M, Akalin S, Kis M, Aydin E, Tandogan R. Spinal imbalance and decompensation problems in patients treated with Cotrel -Dubousset instrumentation. Eur Spine J 1996; 5:380-386.
 • 4. Benli İT, Duman E, Akalın S, Kış M, Aydın E, Ün A. Doğuştan skolyozda cerrahi tedavi seçeneklerinin de¤erlendirilmesi. Acta Orthop Turc 2003, 37 (4) : 284 - 298.
 • 5. Benli İT, Aydın E, Alanay A, Üzümcügil O, Büyükgüllü O, Kış M. Results of complete hemivertebra excision followed by circumferential fusion and anterior or posterior instrumentation in patients with type-IA formation defect. Eur Spine J 2006;15 (8): 1219-1229.
 • 6. Bergoin M, Bollini G, Taibi L, Cohen G. Excision of hemivertebrae in children with congenital scoliosis. (Abstract) Ital J Orthop Traumatol 1986,12(2) : 179 - 184.
 • 7. Bradford DS, Boachie - Adjei O. One stage anterior and posterior hemivertebral resection and arthrodesis for congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1990 ; 72 - A : 536 - 540.
 • 8. Callahan BC, Georgopoulus G, Ellert RE. Hemivertebral excision for congenital scoliosis. J Pediatr Orthop 1997, 17 : 96 - 99.
 • 9. Cheung KM, Zhang JG, Lu DS, K Luk KD, Y Leong JC. Ten - year follow - up study of lower thoracic hemivertebrae treated by convex fusion and concave distraction. Spine 2002, 27 (7): 748 - 753.
 • 10.Compere EL. Excision of hemivertebrae for correction of congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1932, 14 - A : 555 - 560.
 • 11.Deviren V, Bevren S, Smith JA et a. Excision of hemivertebrae in the management of congenital scoliosis involving the thoracic and thoracolumbar spine. J Bone Joint Surg 2001 ;83 - B : 496 -500.
 • 12.Haher TR, Gorup JM, Shin TM, Homel P, Merola AA, Grogan DP, Pugh L, Lowe TG, Murray M. Results of the Scoliosis Research Society Instrument for evaluation of surgical outcome in adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1999; 24(14): 1435 – 1440.
 • 13.Hall JE, Herndon WA, Levine CR. Surgical treatment of congenital scoliosis with or without Harrington instrumentation. J Bone Joint Surg 1981 ; 63 - A : 608 - 619.
 • 14.Hamzaoğlu A, fiar C, Domaniç Ü, Kolıçoğlu Ö. Anterior - posterior convex hemiepiphysiodesis in the surgical treatment of congenital scoliosis. J Turk Spinal Surg 1993; 4 : 142 - 144.
 • 15.Holte DC, Winter RB, Lonstein JE, Denis F. Excision of hemivertebrae and wedge resection in the treatment of congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1995 ; 77 - A : 159 - 171.
 • 16. Jashwhich D, Ali RM, Patel TC, Green DW. Congenital scoliosis. Curr Opin Pediatr 2001 ; 12: 61 - 66.
 • 17.Kesling KL, Lonstein JEA, Denis F, Perra JH, Schwender JD, Transfeldt EE, Winter RB. Crankshaft phenomenon after posterior spinal arthorodesis for congenital scoliosis : a review of 54 patients. Spine 2003, 28 (3) : 267 - 271.
 • 18.Kieffer J., Dubousset J. Combined anterior and posterior convex epiphysiodesis for progressive congenital scoliosis in children aged _____ or = 5 years. Eur Spine J 1994 ; 3 : 120 - 125.
 • 19.King JD, Lowery GL. Results of lumbar hemivertebral excision for congenital scoliosis. Spine 1991; 16 : 778 - 782.
 • 20. Klemme WR, Polly DW, Urchowski JR. Hemivertebral excision for congenital scoliosis in very young children. J Pediatr Orthop 2001, 21 (6): 761 - 764.
 • 21.Lazar RD, Hall JE. Simultaneous anterior and posterior hemivertebra excission. Clin Orthop 1999 ; 364 : 76 - 84.
 • 22.Leatherman KD, Dickson RA. Two stage correction surgery for congenital deformities of the spine. J Bone Joint Surg 1979, 61-B (3) : 324 -328 .
 • 23.Lubicky JP. Congenital scoliosis. In : The Textbook of Spinal Surgery. 2nd Ed., Bridwell K, DeWald RL (Eds.), Lippincott - Raven Publishers, Philadelphia, 1997 ; p : 345 - 364.
 • 24.Marks DS, Sayampanathan SR, Thompson AG, Piggott H. Long - term results of convex epiphysiodesis for congenital scoliosis. Eur Spine J 1995 ; 4: 296 - 301.
 • 25.McMaster MJ, Singh H. Natural history of congenital kyphosis and kyphoscoliosis. A study of one hundred and twelve patients. J Bone Joint Surg 1999, 81-A (10): 1367 - 1383.
 • 26.Nakamura H, Matsuda H, Konishi S, Yamano Y. Single - stage excision of hemivertebrae via tpe posterior approach alone for congenital spine deformity : follow - up period longer than ten years. Spine 2002, 27 ( 1): 110 - 115.
 • 27.Ruf M, Harms J. Hemivertebra resection by a posterior approach innovative operative technique and first results. Spine 2002, 27 (10) :116 - 1123.
 • 28.Ruf M, Harms J. Posterior hemivertebra resection with transpedicular instrumentation : early correction in children aged 1 to 6 years. Spine 2003, 28 (18): 2132 - 2138.
 • 29.Shono Y, Abumi K, Kaneda K. One - stage posterior hemivertebra resection and correction using segmental posterior instrumentation. Spine 2001 ; 26: 752 - 757.
 • 30.Slabaugh PB, Winter RB, Lonstein JE, Moe JH. Lumbosacral hemivertebrae. A review of twenty - four patients with ewcision in eight. Spine 1980, 5 (3) : 234 - 244.
 • 31.Terek RM, Wehner J, Lubicky JP. Crankshaft phenomenon in congenital scoliosis : a preliminary report. J Pediatr Orthop 1991; 11 :527 - 532.
 • 32.Thompson AG, Marks DS, Sayampanathan SR, Piggott H. Long - term results of combined anterior and posterior convex epiphysiodesis for congenital scoliosis due to hemivertebrae. Spine 1995 ; 20: 1380 - 1385.
 • 33.Winter RB. Convex anterior and posterior hemiarthrodesis and hemiepiphysiodesis in young children with progressive congenital scoliosis. J Pediatr Orthop 1981 ; 1 : 361 - 366.
 • 34.Winter RB, Moe JH, Lonstein JE. Posterior spinal arthrodesis for congenital scoliosis. An analysis of the cases of two hundred and ninety patients five to nineteen years old. J Bone Joint Surg 1984 ; 66 - A : 1188 - 1197.
 • 35. Winter RB, Lonstein JE, Denis F, Sta-Ana de la Rosa H. Convex growth arrest for progressive congenital scoliosis due to hemivertebrae. J Pediatr Orthop 1988 ; 8 : 633 - 638.
 • 36.Winter RB. Congenital scoliosis. Orthop Clin North Am 1988 ; 19 : 395 - 408.
 • 37.Winter R. Congenital Scoliosis : the role of anterior and posterior fusion. J Turk Spine Surg 1994, 5 (3): 81.
APA GÜÇLÜ B, BENLİ İ, KAYA A, KÖKEN M (2008). Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. , 185 - 203.
Chicago GÜÇLÜ BERK,BENLİ İ. Teoman,KAYA Alper,KÖKEN MURAT Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. (2008): 185 - 203.
MLA GÜÇLÜ BERK,BENLİ İ. Teoman,KAYA Alper,KÖKEN MURAT Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. , 2008, ss.185 - 203.
AMA GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. . 2008; 185 - 203.
Vancouver GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. . 2008; 185 - 203.
IEEE GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M "Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi." , ss.185 - 203, 2008.
ISNAD GÜÇLÜ, BERK vd. "Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi". (2008), 185-203.
APA GÜÇLÜ B, BENLİ İ, KAYA A, KÖKEN M (2008). Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(3), 185 - 203.
Chicago GÜÇLÜ BERK,BENLİ İ. Teoman,KAYA Alper,KÖKEN MURAT Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Spinal Surgery 19, no.3 (2008): 185 - 203.
MLA GÜÇLÜ BERK,BENLİ İ. Teoman,KAYA Alper,KÖKEN MURAT Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.19, no.3, 2008, ss.185 - 203.
AMA GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2008; 19(3): 185 - 203.
Vancouver GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2008; 19(3): 185 - 203.
IEEE GÜÇLÜ B,BENLİ İ,KAYA A,KÖKEN M "Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi." Journal of Turkish Spinal Surgery, 19, ss.185 - 203, 2008.
ISNAD GÜÇLÜ, BERK vd. "Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi". Journal of Turkish Spinal Surgery 19/3 (2008), 185-203.