Yıl: 2008 Cilt: 45 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 85 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi

Öz:
Amaç: Gebelik kadının yaşamında birçok biyolojik ve psikososyal değişikliklerin olduğu bir dönemdir ve depresyon ve kaygı için önemli risk etkenlerini içerir. Biz bu çalışmamızda gebelikte sosyodemografik özelliklerin depresyon ve kaygı düzeyleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Araştırma Sağlık Bakanlığı’na bağlı Malatya Devlet Hastanesi Gebe Polikliniğine 20 Ekim 2005 ve 20 Ocak 2006 tarihleri arasında başvuran, 36 hafta ve üzerinde olan 104 gebe ile yapılmıştır. Değerlendirmede Gebe Bilgi Formu (GBF), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) kullanılmıştır.Bulgular: Gebelerin ortalama yaşı 27.02±5.61’dir. BDÖ puan ortalaması 20.91± 8.52 olarak bulundu ve bu ölçeğe göre %42.3 gebe hafif, %39.4 gebe orta ve %18.3 gebe şiddetli düzeyde depresif belirtiye sahipti. DKÖ puan ortalaması 40.10±4.24 idi ve %17.3 kaygı taşımayan, %47.1 hafif kaygı ve %35.6 yüksek kaygı taşıyan gebe vardı. SKÖ puan ortalaması ise 48.94±4.26 idi ve bu ölçeğe göre ise %9.6 hafif ve %90.4 yüksek düzeyde kaygı taşıyan gebe vardı. BDÖ puanı ile eğitim seviyesi arasında negatif, evlilik süresi ile pozitif bir bağıntı vardı. Geniş ailede yaşayanların ve ilk gebeliği olanların BDÖ puanları daha düşüktü (p<0.05). İlk gebeliğinde olanların DKÖ puanı daha yüksekti ve geniş ailede yaşayanların DKÖ puanı daha yüksekti (p<0.05).Tartışma: Gebelerde önemli düzeyde kaygı ve depresyon belirtisi mevcuttu ve bunlar bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkili idi. Bir gebenin tıbbi değerlendirmesi yapılırken fiziksel değerlendirme ile beraber psikiyatrik ve sosyodemografik özelliklerin de göz önüne alınması ve bütüncül bir yaklaşım gereklidir.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Konu ile ilgili görüşmeler Gebelik Anketler Depresyon Kaygı

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri

Association between sociodemographic variables with the levels of depression and anxiety in pregnancy

Öz:
Objective: Pregnancy constitutes a time of significant life change requiring major biological and psychosocial adjustments, and includes many risk factors for depression and anxiety. We aimed to investigate the association between sociodemographic variables with the levels of depressive and anxiety symptoms in pregnancy in the present study. Method: The study was conducted between 20 October 2005 and 20 January 2006 on 104 pregnant women, whose pregnancies were 36 weeks and over, admitted to the outpatient clinic of the Health Ministry Malatya State Hospital Pregnancy Unit. Pregnancy Information Tool (PIT), Beck Depression Inventory (BDI), State Anxiety Inventory (SAI) and Trait Anxiety Inventory (TAI) were used. Results: The mean age of the pregnant women were 27.02±5.61. The mean score of BDI was 20.91±8.52, and of the pregnant women; 42.3% had mild, 39.4% had moderate and 18.3% had severe depressive symptoms. The mean score of SAI was 40.10±4.24, and according to this inventory, of the pregnant women, 17.3% had no anxiety, 47.1% had mild and 35.6% had severe anxiety. The mean score of TAI was 48.94±4.26; and according to this inventory, 9.6% of the pregnant women had mild and 90.4% had severe anxiety. BDI was negatively correlated with the level of education and positively correlated with the marriage duration. BDI scores of pregnant women were lower in who were living in a large family, and women in the first pregnancy had lower BDI scores (p<0.05). Pregnant women who were in the first pregnancy had higher SAI scores. The SAI score of pregnant women who were living in a large family were higher (p<0.05). Discussion: Pregnant women had high levels of depressive and anxiety symptoms, which were associated with some sociodemographic variables. When pregnant women are medically examined, psychiatric and sociodemographic variables in addition to physical examination would provide a holistic approach.
Anahtar Kelime: Pregnancy Questionnaires Depression Anxiety Psychological Tests Psychiatric Status Rating Scales Interviews as Topic

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Da Costa D, Larouche J, Dritsa M, et al. Variations in stress levels over the course of pregnancy: factors associated with elevated hassles, state anxiety and pregnancy-specific stress. J Psychosom Res 1999; 47: 609-21.
 • 2. Bennett HA, Einarson A, Taddio A, et al. Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstetrics and Gynecology 2004; 103: 698-709.
 • 3. Kuğu N, Akyüz G. Gebelikte Ruhsal Durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 23: 61-4.
 • 4. Sungur MZ. Kadında Psikiyatrik Problemler. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi. 1986; 2: 11-4.
 • 5. Batur S. Karışık anksiyete ve depresyon bozukluğu. Türk Psikoloji Yazıları 1998; 1: 61-71.
 • 6. Cuhadaroğlu F. Adölesanlarda Depresyon ve Anksiyetenin Birlikte Görülmesi: Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4: 183-8.
 • 7. Heron J, O’Connor TG, Evans J, et al. The course of anxiety and depression through pregnancy and the postpartum in a community sample. Journal of Affective Disorders 2004; 80: 65-73.
 • 8. Kelly RH, Russo J, Katon W. Somatic complaints among pregnant women cared for in obstetrics: normal pregnancy or depressive and anxiety symptom amplification revisited? General Hospital Psychiatry 2001; 23: 107-13.
 • 9. Altınay, S. Gebelikte depresyon prevalansı, sosyodemografik özellikler, obstetrik risk faktörleri, kaygı düzeyi ve sosyal destek ile ilişkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 1999.
 • 10. Öztürk H, Şirin A. Doğum Yapan Annelerde Algılanan Sosyal Destek Faktörlerinin ve Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2000; 16: 31-40.
 • 11. O’Hara MW. Social support, life events and depression during pregnancy and the puerperium. Arch Gen Psychiatry 1986; 43: 569-73.
 • 12. Gotlib IH, Whiffen VE. Prevalence rates and demographic characteristics associated with depression in pregnancy and the postpartum. J Consult Clin Psychol 1987; 144: 188-293.
 • 13. Kitamura T, Shima S, Sugawara M, et al. Psychological and social correlates of the onset of affective disorders among pregnant women. Psychol Med 1993; 23: 967-75.
 • 14. Neter E, Collins NL, Lobel M, et al. Psychosocial predictors of postpartum depressed mood in socioeconomically disadvantaged women. Womens Health 1995; 1: 51-75.
 • 15. Da Costa D, Larouche J, Dritsa M, et al. Psychosocial correlates of prepartum and postpartum depressed mood. J Affect Disord 2000b; 59: 31-40.
 • 16. Pagel MD, Smilkstein G, Regen H, et al. Psychosocial influences on new born outcomes: a controlled prospective study. Soc Sci Med 1990; 30: 597-604.
 • 17. Hedegaard M, Henriksen TB, Sabroe S, et al. Psychological distress in pregnancy and preterm delivery. BMJ 1993; 307: 234-9.
 • 18. Da Costa D, Brender W, Larouche J. A prospective study of the impact of psychosocial and lifestyle variables on pregnancy complications. J Psychosom Obstet Gynaecol 1998; 19: 28-37.
 • 19. Da Costa D, Dritsa M, Larouche J, et al. Psychosocial predictors of labor/delivery complications and infant birth weight: a prospective multivariate study. J Psychosom Obstet Gynaecol 2000a; 21: 137-48.
 • 20. Hansen D, Lou HC, Olsen J. Serious life events and congenital malformations: a national study with complete follow-up. Lancet 2000; 356: 875-80.
 • 21. Dole N, Savitz DA, Hertz-Picciotto I, et al. Maternal stress and preterm birth. Am J Epidemiol 2003; 157: 14-24.
 • 22. Rondo PH, Ferreira RF, Nogueira F, et al. Maternal psychological stress and distress as predictors of low birth weight, prematurity and intrauterine growth retardation. Eur J Clin Nutr 2003; 57: 266-72.
 • 23. Badr LK, Abdallah B, Mahmoud A. Precursors of preterm birth: comparison of three ethnic groups in the middle East and the United States. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005; 34: 444-52.
 • 24. Zuckerman B, Amaro H, Bauchner H, et al. Depressive symptoms during pregnancy; Relationship to poor health behaviors. Am J Obstet Gynecol 1989; 160: 1107.
 • 25. Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, ve ark. On beş-kırk dokuz yaşları arasındaki kadınlarda depresyon prevalansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki ilişki, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4: 208-18.
 • 26. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An Inventory For Measuring Depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-571.
 • 27. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 1989; 7: 3-13.
 • 28. Savaşır İ, Şahin NH. Assessment in cognitive and behavioural therapies; scales that used frequently. Turkish Psychologist Association, Ankara, 1997.
 • 29. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California. Consulting Psychologist Press. 1970.
 • 30. Öner N, Le Compte A. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, No: 333, 1985.
 • 31. AC Erden, G Bayhan. Gebelikte psikotropik ilaçların kullanımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9: 28-33.
 • 32. Dietz PM, Williams SB, Callaghan WM, et al. Clinically identified maternal depression before, during, and after pregnancies ending in live births. Am J Psychiatry. 2007; 164: 1515-20.
 • 33. Felice E, Saliba J, Grech V, et al. Prevalence rates and psychosocial characteristics associated with depression in pregnancy and postpartum in Maltese women. Journal of Affective Disorders 2004; 82: 297-301.
 • 34. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, et al. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstetrics and Gynecology 2000; 95: 487-90.
 • 35. Da Costa D, Larouche J, Dritsa M, et al. Psychosocial correlates of prepartum and postpartum depressed mood. Journal of Affective Disorders 2000; 59: 31-40.
 • 36. Chung EK, McCollum KF, Elo IT, et al. Matenal depressive symptoms and infant health practices among low income women. Pediatrics 2004; 113: 523-29.
 • 37. Faisal-Cury A, Rossi Menezes P. Prevalence of anxiety and depression during pregnancy in a private setting sample. Arch Womens Ment Health 2007; 10: 25-32.
 • 38. Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish population. Midwifery 2007 Oct 10; [Epub ahead of print]
 • 39. Çalışkan D, Öncu B, Köse K, ve ark. Depression scores and associated factors in pregnant and non-pregnant women: A community-based study in Turkey. J Psychosom Obstet Gynaecol 2007; 11: 1-6.
 • 40. Lwellyn AM, Stowe ZN, Nemerrof CB. Depression during pregnancy and the puerperium. J Clin Psychiatry 1997; 58: 26-32.
 • 41. Lee AM, Lam SK, Sze Mun Lau SM, et al. Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstet Gynecol. 2007; 110: 1102-12.
 • 42. Rizzardo R, Magni G, Cremonese C, et al. Variations in anxiety levels during pregnancy and psychosocial factors in relation to obstetric complications. Psychother Psychosom. 1988; 49: 10-6.
 • 43. Kağıtçıbaşı C. Family and socialization in cross-cultural perspective: a model of change. Nebr Symp Motiv. 1989; 37: 135-200.
 • 44. Gözüyeşil E. Gebe kadınlarda depresyon durumu ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2003.
 • 45. Büyükkoca M. Algılanan Sosyal Destek İle Postpartum Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001.
 • 46. Sertbaş G. Gebelerde doğum öncesi ve sonrası dönemlerde durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1998.
 • 47. Seguin L, St-Denis M, Loiselle J. Cronic stressors, social support and depression during pregnancy. Obstet- Gynecol 1995; 85: 583-8.
 • 48. Rich-Edwards JW, Kleinman K, Abrams A, et al. Sociodemographic predictors of antenatal and postpartum depressive symptoms among women in a medical group practice. J Epidemiol Community Health 2006; 60: 221-7.
 • 49. Honjo S, Arai S, Kaneko H, et al. Antenatal depression and maternal-fetal attachment. Psychopathology 2003; 36: 304-11.
 • 50. Herrera JA, Hurtado H, Cáceres D. Antepartum biopsychosocial risk and perinatal outcome. Fam Pract Res J 1992; 12: 391-9.
 • 51. Hughes PM, Turton P, Evans CDH. Stillbirth as risk factor for depression and anxiety in the subsequent pregnancy: Cohort study. BMJ 1999; 318: 1721-4.
 • 52. Lee DTS, Yip ASK, Leung TYS, et al. Identifying women at risk of postnatal depression: Prospective longitudinal study. HKMJ 2000; 6: 349-54.
 • 53. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, et al. Depression in postpartum and non-postpartum women: Prevalence and risk factors. Acta Psychiatr Scand 2002; 106: 426-33.
 • 54. Bernazzani O, Bifulco A. Motherhood as a vulnerability factor in major depression: the role of negative pregnancy experiences. Social Science and Medicine 2003; 56: 1249-60.
 • 55. Ross LE, Sellers EM, Gilbert Evans SE, et al. Mood changes during pregnancy and the postpartum period: development of a biopsychosocial model. Acta Psychiatrica Scandinavica 2004; 109: 457-66.
 • 56. Zimmermann-Tansella C, Bertagni P, Siani R, et al. Marital relationships and somatic and pychological symptoms in pregnancy. Soc-Sci-Med 1994; 38: 559-64.
 • 57. Spinelli MG. Interpersonal psychotherapy for antepartum depressed pregnancy. In: Yonkers, KA, Little B. (Eds.), Management of Psychiatric Disorders in Pregnancy, 1st ed. Arnold Publishers, London. 2001.
 • 58. Kuehner C. Gender differences in unipolar depression: An update of epidemiological findings and possible explanations. Acta Psychiatr Scand 2003; 108: 163-17.
APA AKBAŞ E, VIRIT O, KALENDEROĞLU A, SAVAŞ A, SERTBAŞ G (2008). Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. , 85 - 91.
Chicago AKBAŞ Ebru,VIRIT Osman,KALENDEROĞLU Aysun,SAVAŞ A. Haluk,SERTBAŞ Gülümser Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. (2008): 85 - 91.
MLA AKBAŞ Ebru,VIRIT Osman,KALENDEROĞLU Aysun,SAVAŞ A. Haluk,SERTBAŞ Gülümser Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. , 2008, ss.85 - 91.
AMA AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. . 2008; 85 - 91.
Vancouver AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. . 2008; 85 - 91.
IEEE AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G "Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi." , ss.85 - 91, 2008.
ISNAD AKBAŞ, Ebru vd. "Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi". (2008), 85-91.
APA AKBAŞ E, VIRIT O, KALENDEROĞLU A, SAVAŞ A, SERTBAŞ G (2008). Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 45(3), 85 - 91.
Chicago AKBAŞ Ebru,VIRIT Osman,KALENDEROĞLU Aysun,SAVAŞ A. Haluk,SERTBAŞ Gülümser Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 45, no.3 (2008): 85 - 91.
MLA AKBAŞ Ebru,VIRIT Osman,KALENDEROĞLU Aysun,SAVAŞ A. Haluk,SERTBAŞ Gülümser Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.45, no.3, 2008, ss.85 - 91.
AMA AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2008; 45(3): 85 - 91.
Vancouver AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2008; 45(3): 85 - 91.
IEEE AKBAŞ E,VIRIT O,KALENDEROĞLU A,SAVAŞ A,SERTBAŞ G "Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi." Nöropsikiyatri Arşivi, 45, ss.85 - 91, 2008.
ISNAD AKBAŞ, Ebru vd. "Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi". Nöropsikiyatri Arşivi 45/3 (2008), 85-91.