Yıl: 2007 Cilt: 2007 Sayı: 29 Sayfa Aralığı: 129 - 148 Metin Dili: Türkçe

Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık

Öz:
Kurumsal reklamcılık, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı dahilinde, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği bir alandır. Kurumsal reklam, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Sanayi üretime yönelik işletmelerde ürünün fiziksel varlığı, o işletmenin tanımını yapabilmek için güçlü bir baz sağlar. Bununla birlikte hizmet işletmeleri, hizmetlerin soyut olmaları sebebi ile böyle bir imkana sahip değildir. Hizmet işletmeleri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile öncelikle hizmet üreten ve satan iktisadi birimler olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi reklamları, bankacılık, sağlık, sigorta gibi hizmet sunan firmaların yaptıkları reklamlardır. Finansal hizmetler, tüm banka hizmetleri ile kredi verilmesi, sigorta, bireylerin emekliliği, para yatırımı veya ödenmesi ile ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır. Finansal hizmet veren kurumların reklamları özellikle banka, sigorta ve bireysel emeklilik ile ilgili alanlarda yoğunlaşmaktadır. Farklı kurumlar tarafından verilen finansal hizmetlerin farkları, hizmetlerin birbirine benzemesi sebebiyle, çoğu zaman hedef kitle tarafından algılanmamaktadır. Bu amaçla, finansal kurumsal reklamlar, tüketicinin dikkatini çekebilmek, diğerlerinden farklı olduğunu ortaya koyabilmek için tüketici algılarını etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kavramsal olarak finansal hizmet üreten işletmelerde kurumsal reklamın kullanımını incelemektir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal reklam ve hizmet kavramlarının teorik çerçevesi belirlenerek, finansal hizmet üreten işletmelerde hizmet pazarlamasının kullanımı ve kurumsal reklam faaliyetleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: pazarlama iletişimi bankacılık finansal hizmet işletmeleri hedef kitle pazarlama sigorta şirketleri kurumsal reklamcılık kurum kimliği kurum imajı

Corporate Advertising in Financial Service Companys

Öz:
Corporate advertising is a field in which public relations and advertising acted together within the integrated marketing communications. Corporate advertising is a dicipline which uses the concepts of public relations such as corporate culture, corporate identity, corporate image. The products of an enterprise is the physical proof of the entity of the enterprise. But, service enterprises does not have this kind of opportunity, because of their intangible characteristic. Most frequently, a service has been described as an act, a process and a performance. For example, activities such as accountancy, banking and hairdressing can be recognized as being predominantly service based. Also services can be more widely described as economic activities that create ‘added value’ and provide benefits for customers. The benefits of buying a product are based on its physical characteristics whereas the benefits of buying a service are from the nature of the performance. In comparison to physical goods, services cannot be stored or readily displayed. They are difficult to communicate, cannot be protected through patents and prices are difficult to set. Financial service advertisements comprises all banking services as well as credit operations, insurance and retirement. The financial services are very alike to eachother; so it is hard to be differentiated from the other companies services and product. For this reason the corporate advertisements aims to effect the consumer and customer perceptions by giving the added value to the service product. The aim of this paper is to analyse the use of corporate advertising in financial service companies in theoretical frame. For this purpose, by determining the conceptual frame of corporate advertising and service concepts, the use of service marketing in financial service companies and corporate advertising activities are represented.
Anahtar Kelime: corporate advertising marketing target audience insurance companies corporate identity marketing communication corporate image financial service enterprises banking

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Asna, A. (1997). Halkla İlişkiler: Dünden Bugüne Bir Sanat-Meslek Öyküsü, İstanbul: Sabah Kitapları.
 • Alpugan O. ve Diğerleri, (1997). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Babür Tosun, N. (2003). Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Berikan, M. (2006). Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Etkinliğinin Arttırılması ve Müşteri Tatmini: Turizm Alanında Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bernhardt, K., Kinnear, T. (1990). Cases in Marketing Management, 4. Basım, Illinoise: Irwin Professional Publishing.
 • Çabuk S.ve Yağcı, M. (2003). Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Çamdereli, M. (2004). Yönetişim ve Reklam İletişimi, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dilbaz, S. (2005). Büyüme ve Kurumsallaşma Sürecinde Aile Şirketlerinde Yönetim: Karman Örneği, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Elden, M.ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Fill, C. (2006). Marketing Communications, 4. Basım, Essex: Pearson Education Limited.
 • Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul: Adam Yayınları.
 • Haksever, C. ve Render, Russell, B.R.S., Murdick, R.G. (2000). Service Management and Operations, New Jersey: Prentice Hall.
 • Holtje, H. (1978). Theory And Problems of Advertising, New York: McGraw Hill Publications.
 • İşçi, M. (1997). Halkla İlişkiler, İstanbul: Der Yayınları.
 • Jefkins, F. (2001). Kurumsal Reklamcılık, Aydemir Okay (Çeviren), Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:11.
 • Karacanik, S. (2002). Kurumsal Reklam, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul:Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karahan, K. (2000). Hizmet Pazarlaması, İstanbul: Beta Yayınları. Karahasan, F. (1999). Sektörün Değişmeyen Gündemi: Kriz, Mediacat Dergisi, Sayı:53.
 • Karpat, I. (1999). Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, İstanbul: Yayınevi Yayıncılık.
 • Kocabaş, F., Elden, M., Çelebi, S.İ. (1999). Marketing P.R., İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Kocabay, Ö., (2006). Kurum Kimliği Oluşturma Sürecinde İş Bankası Kurumsal Reklamlarının İncelenmesi: 1924-1932, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analsis, Planing, Implementation and Control, New Jersey: Prentice Hall International.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G., (2004). Principles of Marketing, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri, 14. Basım İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Oktay, M. (1996). Halkla İlişkiler Mesleğinin Yöntem ve Araçları, İstanbul: Der Yayınları.
 • Öztürk Kargın, E. (2006). Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması: Bireysel Bankacılık Hizmetleri Uygulamasında Akbank Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Öztürk, S.A., (1998). Hizmet Pazarlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Palmer, A. (2001). Principles of Services Marketing, Glasgow: McGraw-Hill.
 • Parkinson, M., Ekachai, D., (2006). International and Intercultural Public Relations, Boston: Pearson Education Inc.
 • Savaş Gün, F. (1999).Reklamcılığın Temel İlkeleri ve Radyo Reklamları, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:10.
 • Şekerkaya, A. (1997). Bankacılık Hizmetlerinde Algılanan Toplam Kalite Ölçümü, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No:87.
 • Tek, Ö.B., (1999). Pazarlama İlkeleri, 8. Baskı İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tokol, T. (1998). Pazarlama Araştırması, Bursa: Vipaş Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2005). Kurumsal Reklamcılık, Enver Özkalp (Editör), Kurumsal İletişim Yönetimi içinde (65-80), 2. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No:859.
 • Vergiliel Tüz, M. (2001). Kriz ve İşletme Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
APA MERAL SEDEN P (2007). Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007(29), 129 - 148.
Chicago MERAL SEDEN Pınar Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2007, no.29 (2007): 129 - 148.
MLA MERAL SEDEN Pınar Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2007, no.29, 2007, ss.129 - 148.
AMA MERAL SEDEN P Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(29): 129 - 148.
Vancouver MERAL SEDEN P Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(29): 129 - 148.
IEEE MERAL SEDEN P "Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007, ss.129 - 148, 2007.
ISNAD MERAL SEDEN, Pınar. "Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2007/29 (2007), 129-148.