Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 223 - 229 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)

Öz:
Hekimlerin hastalarına karsı olan sorumlulukları arasında öncelikle; yararlı olma, zarar vermeme, adalet, dürüstlük, gizliliğe saygı ve özerklik ilkeleri gelmektedir. İstenen ve arzulanan sonuçların yanı sıra kötü ya da yanlış uygulamalar sonucunda diğer insanların vücudunda meydana gelen, genellikle telafisi olanaksız zararın görülmesi çok eski dönemlerden itibaren hekimlik uygulamalarında sorumluluk düşüncesini ortaya çıkartmıştır. Hekimlerin mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan sorumluluklarını; cezai, hukuki, idari ve mesleki sorumluhık olarak dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Özellikle son yıllarda ülkemizde, Avrupa Birliği uyum yasaları olarak hazırlanan ve uygulamaya konan yasal düzenlemelerin, sağlık çalışanlarını birçok yeni mesleki riskle karşı karşıya getirdiği görülmektedir. Hekimin yaptığı ya da yapmadığı eylemden dolayı sorumluluğunun doğabilmesi için, meydana gelen zarar ile hekimin eylem ve işlemi (fiili, davranışı) arasında bir "nedensellik bağı"run, diğer bir ifadeyle sebep-sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. Hekim hasta ilişkisinde hiçbir zaman istenmeyen ve bazen sonuçları çok ağır olabilen bu durumların tamamen ortadan kaldırılması çok iddialı bir söylem olacağından, iyi işleyen bir sağlık sisteminin bunları en aza indirmesi ya da indirme gayreti içerisinde olması gerektiğini söylemek en gerçekçi yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelime: Tıbbi uygulama hatası Hasta hakları Hukuk Mesleki yetersizlik

Konular: Tıbbi Etik Hukuk

Medical malpractice

Öz:
Among the responsibilities of physicians to their patients, being useful and harmless, justice, honesty, respect to secrecy and autonomy come the first. From the very early ages, the idea of responsibility in medicine has come into existence -besides desired results- due to bad or wrong practice generally resulting in unrecoverable harm on other people's bodies. It is possible to sum up the professional responsibilities of physicians under four main headings: criminal, juridical, administrative and professional. Especially recently in our country, it is visible that the legal arrangements which have been prepared and put into practice as European Union adjustment regulations have faced the health employees with many new professional risks. In order to hold a physician responsible for an action he/ she has or has not done, there has to be a cause and effect relation between the occurred harm and the physician's action and conduct. It will be very assertive to say to remove the situations totally the results of which may be undesired and serious; thus it will be more realistic to say that a smoothly running health system must minimize or struggle to minimize these situations.
Anahtar Kelime: Professional Impairment Malpractice Patient Rights Jurisprudence

Konular: Tıbbi Etik Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Aktaş EÖ. Yeni TCK'dan Sonra Diş Hekimliği Yapılabilir mi? Türk Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimliği Dergisi. 2005; 13: 24-9.
 • 2.Turla A, Köprülü H, Şirin Karaarslan E, Yüksel G. Aydınlatılmış Onam. Ondokuz Mayıs Univ Diş Hek Fak Derg. 2006;7: 155-63.
 • 3.Bayraktar K. Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu. İstanbul: Sermet Matbaası; 1972, 42.
 • 4.Aşcıoğlu C. Tıbbi yardım ve el atmalardan doğan sorumluluklar, doktorların devletin ve özel hastanelerin sorumluluğu (cezai ve hukuki). Ankara: Tekışık Ofset Tesisleri; 1993, 2-165.
 • 5.Güzel S, Yavuz MS, Aşırdizer M. Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulları İle Yüksek Sağlık Şurası Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulunda Görüşülen Malpraktis Olgularının İrdelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 2002; 7: 14-20.
 • 6.Gündoğmuş ÜN, Bilge Y, Kendi Ö, Hancı İH. Hekimlerin Yasal Sorumluluğunun Yüksek Sağlık Şurası Açısından İncelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 1997; 2: 127-130.
 • 7.Küçüker H, Fidan H. Sağlık Personelinin Mesleki Uygulama Kusurları Ve Yargısal Dokunulmazlığının İncelenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Çalışması) Adli Tıp Dergisi. 2005-19
 • 8.Conrad DA, Whitney C, Milgrom P, Ammons R, Fiset L, Vesneski W. Malpractice premiums in 1992: results of national survey of dentists. J Am Dental Assoc. 1995; 126: 1045-56.
 • 9.Doyal L, Cannell H. Informed consent and the practice of good dentistry. Br Dental J. 1995, 178: 454-60.
 • 10. Dünya Tabibler Birliği'nin Tıpta Yanlış Uygulamalar Konulu Bildirgesi (44. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda Kabul edilmiştir. 1992)
 • 11.Polat O. Tıbbi Uygulama Hataları Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005, 31-70.
 • 12.Joseph P. Graskemper. The standard of care in dentistry, Where did it come from? How has it evolved? JADA. 2004; 135: 1449_53.
 • 13.Hancı İH. Hekimin yasal sorumlulukları ve hakları. İzmir: Toprak Ofset, 2. baskı; 1999, 102-3.
 • 14.Ayan, M. Tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorumluluk. Ankara: Kazancı Kitap Ticaret A.Ş; 1991, 45-181.
 • 15.Çankaya H. Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun temel prensipleri ve hekim sorumluluğunda kusurun değerlendirilmesi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 1992, Uzmanlık tezi.
 • 16.Tunalı İ, Zentürk C, Bilge Y, Görgün LŞ. Hekimin mesleki sorumluluğu. Ankara Üniv Tıp Fakültesi Mecmuası. 1992; 45: 25-34.
 • 17.Şenocak Z. Özel hukukta hekimin sorumluluğu. Ankara: Ankara Üniv Hukuk Fakültesi Yayınları; 1998, 529.
APA TURLA A, ŞİRİN KARAARSLAN E, KÖPRÜLÜ H (2006). Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). , 223 - 229.
Chicago TURLA Ahmet,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,KÖPRÜLÜ Hülya Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). (2006): 223 - 229.
MLA TURLA Ahmet,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,KÖPRÜLÜ Hülya Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). , 2006, ss.223 - 229.
AMA TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). . 2006; 223 - 229.
Vancouver TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). . 2006; 223 - 229.
IEEE TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H "Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)." , ss.223 - 229, 2006.
ISNAD TURLA, Ahmet vd. "Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)". (2006), 223-229.
APA TURLA A, ŞİRİN KARAARSLAN E, KÖPRÜLÜ H (2006). Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7(3), 223 - 229.
Chicago TURLA Ahmet,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,KÖPRÜLÜ Hülya Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7, no.3 (2006): 223 - 229.
MLA TURLA Ahmet,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,KÖPRÜLÜ Hülya Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.7, no.3, 2006, ss.223 - 229.
AMA TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(3): 223 - 229.
Vancouver TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(3): 223 - 229.
IEEE TURLA A,ŞİRİN KARAARSLAN E,KÖPRÜLÜ H "Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7, ss.223 - 229, 2006.
ISNAD TURLA, Ahmet vd. "Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7/3 (2006), 223-229.