Yıl: 2008 Cilt: 16 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 165 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları

Öz:
Amaç: Bu çalışma hastanede yatan hastaların hemşirelik bakımını algılayışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu araştırma Mart-Haziran 2007 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi dahili ve cerrahi kliniklerinden taburcu olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 350 hasta ile yapılmıştır. Evrenin tümü aynı zamanda örneklem grubunu oluşturmaktadır. Veriler sosyo-demografik özellikleri belirleyen form ve Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Hastaların %46.6’sı hemşirelerin, kendileriyle hemen ilgilendiklerini, %65.1’i hemşirelerin bakım esnasında tüm dikkatlerini kendilerine verdiklerini, %41.1’i hemşirelerin hastalara hastalıkları ile ilgili doğruların farkında olmalarına yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Hastaların %38’i hemşirelerin çoğunun uygulamayı kendilerine sormadan yaptıklarını ve yine %38’i hastaneyle ilgili bilmedikleri konular hakkında hemşirelerin kendilerine bilgi vermediklerini söylemişlerdir. Sonuç: Çalışmaya katılan hastaların hemşirelik bakımından orta düzeyde memnun oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin hastalara uygulamalar ve tanı tedavi süreçleri ile ilgili bilmedikleri konular hakkında bilgi vermelerinin hastaların memnuniyetlerini etkilediği görülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Yoğun Bakım, Tıp Hemşirelik

Patients’ perceptions of nursing care

Öz:
Purpose: The aim of this study is to examine the patient’ perceptions of hospital experience with nursing care. Method: This descriptive study was performed on March- June 2007 with 350 patients who were discharged from medical and surgical clinical units of Research and Application Hospital of Ataturk University in Erzurum, Turkey. The study’s sampling group consisted of 350 patients who agreed to participate to the study. As the whole study contex was taken as sampling group, no sampling method was used. Data were collected using the scale of Patient Perception of Hospital Experience with Nursing Care (PPHEN) and socio-demographic form. Results: It was determined that %46.6 of patients said that their requests were promptly attended to by the nursing staff, %65.1 said that the nurses gave them their undivided attention while caring for them and %41.1 said that the nurses helped their outlook become more realistic. It was also determined that %38.1 of the patients said that everythings were done for them without their asking, %38 said that the nurses helped them better deal with the unknowns of this hospitalization. Conclusion: The patients were satisfied on the middle level with nursing care. It was seen that giving knowledge to the patients about the nursing practices and unknowns of hospitalization affect the patient satisfaction.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Yoğun Bakım, Tıp Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Babacan, B., Özgök, Y., Kabukçu, N., Alparslan, N. (2003). Ç.Ü.T.F. Balcalı Hastanesi dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerini algılayışı ve beklenti düzeylerinin belirlenmesi. 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Antalya, 297-301.
 • Birol, L. (2004). Hemşirelik Süreci. 6. basım, Etki Matbaacı- lık Yayıncılık Ltd. fiti., izmir, 51-92.
 • Chan, J. N., Chau, J. (2005). Patinet satisfaction with triage nursing care in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 50(5): 498–507.
 • Cihangiroğlu, N. (1996). Gata Eğitim Hastanesi’nde yatarak tedavi olan hastalara verilen sağlık bakım hizmet kalitesi ve hasta tatmininin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Genelkurmay Bşk., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
 • Coşkun, H., Akbayrak, N. (2001). Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2): 63-68.
 • Demir, Y., Eşer, i. (2005). Hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetlerine ilişkin bir ölçek çalışması. Hastane Yönetimi Dergisi. Ocak-fiubat-Mart: 31-42.
 • Dozier, A., Kitzman, H., Ingersoll, G., Holmberg, S., Schultz, A. (2001). Development of an instrument to measure patient perception of the quality of nursing care. Research in Nursing & Health, 24: 506-517.
 • Eroğlu, F., Özmen, S., Noyaner, A., Aydın, C. (2001). Yoğun bakımda hasta sağlık bakım kalitesini geliştirebilir miyiz? Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3): 9-11.
 • Fadıloğlu, Ç. ve ark. (1992). Hastaların hemşireleri değerlendirmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi, izmir, 659-670.
 • Görgen, Ö., Doğan, S. (2002). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastane’si çocuk servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 4(2): 49-59.
 • ipek Çoban, G., Kaşıkçı, M. (2007). Hastanın Hemşirelik Bakı mını Algılayışı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayı nlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Köşgeroğlu, N., Acat, M., Karatepe, Ö. (2005). Kemoterapi Hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6: 75-83.
 • Meisenheimer, C. G. (1998). Quality management: Process and outcome. 5. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, izmir, 4-25.
 • Merkouris, A., Ifantopoulos, J., Lanara, V., Lemonidou, C. (1999). Patient satisfaction: A key concept for evaluating and improving nursing services. Journal of Nursing Management, 7(1): 19–28.
 • Okumuş, H., Gürbüz, H. (1992). Hastaların hemşirelik bakım yeterliliğini değerlendirmeleri. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas, 386-391.
 • Özbaşaran, F. (2001). Hastanede yatan yetişkin hastaların verilen hemşirelik bakımına ilişkin memnun olma durumlarının incelenmesi. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Antalya, 382-388.
 • Ulusoy, M. F., Görgülü, R. S. (2001). Hemşirelik Esasları. 5. baskı, 72. TDFO Ltd. fiti, Ankara, 1-32.
 • Uzun, Ö. (2001). Patient satisfaction with nursing care at a University Hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 16(1): 24-33
 • Uzun, Ö. (2003). Hemşirelik bakım kalitesi ile ilgili Newcastle Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğ inin saptanması. Türk Hemşireler Dergisi, 54(2): 16-22.
 • Velioğlu, P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, istanbul, 53-77.
 • Yılmaz, M. (2001). Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2): 69-74.
APA ipek coban g, KAŞIKÇI M (2008). Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. , 165 - 171.
Chicago ipek coban gülay,KAŞIKÇI Mağrifet Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. (2008): 165 - 171.
MLA ipek coban gülay,KAŞIKÇI Mağrifet Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. , 2008, ss.165 - 171.
AMA ipek coban g,KAŞIKÇI M Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. . 2008; 165 - 171.
Vancouver ipek coban g,KAŞIKÇI M Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. . 2008; 165 - 171.
IEEE ipek coban g,KAŞIKÇI M "Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları." , ss.165 - 171, 2008.
ISNAD ipek coban, gülay - KAŞIKÇI, Mağrifet. "Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları". (2008), 165-171.
APA ipek coban g, KAŞIKÇI M (2008). Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16(63), 165 - 171.
Chicago ipek coban gülay,KAŞIKÇI Mağrifet Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 16, no.63 (2008): 165 - 171.
MLA ipek coban gülay,KAŞIKÇI Mağrifet Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.16, no.63, 2008, ss.165 - 171.
AMA ipek coban g,KAŞIKÇI M Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 16(63): 165 - 171.
Vancouver ipek coban g,KAŞIKÇI M Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 16(63): 165 - 171.
IEEE ipek coban g,KAŞIKÇI M "Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları." İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16, ss.165 - 171, 2008.
ISNAD ipek coban, gülay - KAŞIKÇI, Mağrifet. "Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları". İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 16/63 (2008), 165-171.