Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 279 - 289 Metin Dili: Türkçe

Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, mesek yüksek okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yaşam doyumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemek. Araştırmanın çalışma grubu 385’i erkek 177’si kız olmak üzere toplam 562 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri benlik saygısı ölçeği (Arıcak, 1999), yaşam doyum ölçeği (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) Araştırma sonucunda yaşam doyumu ile benlik saygısı arasında bir ilişkiye rastlanmıştır. Öğrencilerin benlik saygıları öğrenim görmüş sınıflara göre de anlamlı bir farklılık gösterme ktedir. Ayrıca analiz sonuçları incelendiğinde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin, yaşam doyumunun anlamlı bir açıklayıcısı olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arıcak, O. T. ve Onur, V. (1997). Sınıf Öğretmeni Adayı Üniversite Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimler Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 10-12 Eylül.
 • Arıcak, O.T. (1999). “Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısı ve Mesleki BenlikSaygısının Geliştirilmesi”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arıcak, O. T. ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı İle Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3 No1, s.1–7.
 • Armsden, G., Greenberg, M.T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differnces and Their Relationship to Psychological Wellbeing in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 16. 5, 427-454.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerin Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115–129.
 • Avşaroğlu, S. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
 • Bacanlı, H. (1997). Sosyal İlişkilerde Benlik: Kendini Ayarlamanın Psikolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bogenç A. ve Kuzgun Y. (1994). Kendisine Saygısı Düşük ve Yüksek Olan Bireylerin Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Karşılaştırılması: Adana.
 • Calhoun, J.F., Acocella, J.R. (1990). “Psychology of Adjustment and Human Relationships”. New York: McGraw- Hill Publishing Company.
 • Coopersmith, S. (1967). “The Antecedents of Self-Esteem”. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
 • Coopersmith, S. (1974). “The Antecedents of Self-Esteem”. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
 • Çeçen, A.R. (2008). Üniversite Örgencilerinde Yasam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu Ve Benlik Saygısı, Eğitimde Kuram ve Uygulama ,4 (1):19–30.
 • Diener, E; Emmons, R.A; Larsen, R.J; Griffin, S. (1985). “The Satisfaction With Life Scale”. Journal of Personality Assessment. 49 (1), 71-75.
 • Gün, Z. ve Bayraktar, F. (2007). Türkiye’de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (4), 2-11.
 • Hamarta, E. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerindeki Bazı Değişkenlerin (Benlik Saygısı, Depresyon ve Saplantılı Düşünme) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jones, S. (1973). “Self and Interpersonel Evaluations. Esteem Theories Versus Consistency Theories”. Psychological Bulletin. Vol: 79. 185-199.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara : Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kulaksızoğlu, A. (1998). “Ergenlik Psikolojisi”. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Laing, R.D. (1993). “Bölünmüş benlik”. (Çev: Selçuk Çelik). İstanbul: Kabakçı Yayınevi.
 • Maşrabacı, T.S. (1994). “Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özer, M. Ve Karabulut, Özsoy, Ö. (2003). Yaşlılarda Yaşam Doyumu. Turkish Journal Of Geriatrics, 6 (2), 72-74.
 • Özkan, M. (1994). Güdümlü ve Güdümsüz Grupla Psikolojik Danışmanın Özsaygı ve Kendini-Kabul Değerleri Üzerindeki Etkisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi.
 • Öztürk, O. (1997). “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. SAGE Publications. Newbury Park London New Delhi.
 • Rogers, C.R. (1951). “Client-Centered Therapy”. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Rosenberg, M. (1965). “Society and the Adolescent Self-Image”. New Jersey: Princeton University Press.
 • Vara, Ş. (1999). Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş doyumu ve Genel Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Yavuzer, H. (1991). “Ana Baba ve Çocuk”. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (1978). “Çocuk Ruh Sağlığı”. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yörükoğlu, A. (1986). “Gençlik Çağı”. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi. No: 26.
 • Yörükoğlu, A. (1989). “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk”. Ankara: Özgür Yayın ve Dağıtım.
APA DİLMAÇ B, EKŞİ H (2008). Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. , 279 - 289.
Chicago DİLMAÇ Bülent,EKŞİ Halil Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. (2008): 279 - 289.
MLA DİLMAÇ Bülent,EKŞİ Halil Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. , 2008, ss.279 - 289.
AMA DİLMAÇ B,EKŞİ H Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. . 2008; 279 - 289.
Vancouver DİLMAÇ B,EKŞİ H Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. . 2008; 279 - 289.
IEEE DİLMAÇ B,EKŞİ H "Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi." , ss.279 - 289, 2008.
ISNAD DİLMAÇ, Bülent - EKŞİ, Halil. "Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi". (2008), 279-289.
APA DİLMAÇ B, EKŞİ H (2008). Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(20), 279 - 289.
Chicago DİLMAÇ Bülent,EKŞİ Halil Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.20 (2008): 279 - 289.
MLA DİLMAÇ Bülent,EKŞİ Halil Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.20, 2008, ss.279 - 289.
AMA DİLMAÇ B,EKŞİ H Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 0(20): 279 - 289.
Vancouver DİLMAÇ B,EKŞİ H Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 0(20): 279 - 289.
IEEE DİLMAÇ B,EKŞİ H "Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.279 - 289, 2008.
ISNAD DİLMAÇ, Bülent - EKŞİ, Halil. "Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2008), 279-289.