Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 277 - 295 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Öz:
Küreselleşme ile birlikte işletmelerin yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmesi, üretilen ürünlerin dünyanın farklı yerlerindeki birbirlerinden farklı müşterilerin isteklerini karşılaması koşulunu sağlamalarına bağlıdır. Bu durum; tüm işletmecilik etkinliklerinde lojistik faaliyetlerinin önemini giderek artırmaktadır. Bu nedenle lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinin arttırılması gerekmektedir. Bu araştırmada; üretim işletmelerinde lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi, faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya koyularak örgütsel performansa etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

An Empirical Study on Evaluation of the Factors Effecting the Processive Impact of Logistical Activities

Öz:
The achievement of the firms within the milieu of the strict competition with the globalization process should provide the precondition to meet the necessities and orders of the customers from the different places of the world. This case increases the importance of the logistical activities in the business management. For this reason, the processive impact of logistical activities should be increased. In this study, the factors effecting the processive impact of logistical activities on the production and the its influence on the organizational performance by exposing the relations among the factors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atan, M. Tanriöven, C. Kayacan, M. Baştorun, D. (2004). “Dünya Borsalarının Göstergelerine Göre Dönemlerarası Karşılaştırmalı Analizi”, GÜ İİBF Dergisi, 6/2, Ankara.
 • Ayköse, M. Güçlü, B. “Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi-2” http://turkey.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=8889 (13.04.2007).
 • Baki, B., (2004), Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi, Volkan Matbaacılık, Trabzon.
 • Ballou, R.H. (1999). Business Logistics Management: Planning, Organizing and Controlling The Supply Chain, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Beth, Davis-Sramek, Brian, S.Fugate, Ayman, Omar, (2007). “Functional/Dysfunctional Supply Chain Exchanges”, International Journal Of Physical Distribution and Logistics Management, Vol:37, No:1.
 • Chandra,C. Kumar,S. (2000) “ Supply Chain Management in Theory and Practice: A Passing Fad or Fundamental Change?”, Industrial Management & Data Systems, Vol:100/1.
 • Çancı, M. Erdal, M. (2003). Lojistik Yönetimi, Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD.
 • Fulkerson, B., Shaw, Michael J., Gek Woo Tan (2000). “Web-based Supply Chain” Management, Information Systems Frontiers, 2,1.
 • Gimanez, C. ve Ventura, E. (2005), “Logistic-Production, Logistic-Marketing and External Integration”, International Journal of Operation & Production Management, Vol. 25, No. 1., ss.20-38.
 • Güleş, Hasan K. Bülbül, H. (2003). “İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik: 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama”, Journal of Faculty of Business, Vol:4, No:1.
 • http://tr.c-and-a.com/aboutUs/social Responsibility /environment/ Johnson, J. C. Wood, D. F. Wardlow, Daniel L. Murphy, Paul R. Jr. (1998). Contemprorary Logisitcs, Seventh Edition, Prentice Hall. New Jersey.
 • Keskin, M.H., (2006), Lojistik: Tedarik Zinciri Yönetimi (Geçmişi, Değişimi, Bugünü, Geleceği), Nobel, Ankara, Nisan.
 • Kırım, A., (2004). Mor İneğin Akıllısı, Sistem Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, s. 8.
 • Kotler, P. Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing, International Edition, Tenth Edition, Pearson, Prentice Hall., USA, p: 419.
 • Lambert, Douglas M. Stock, James R. (1993). Strategic Logistics Management, Irwin, Third Edition, USA, p. 5,6.
 • Loebbecke, C., Powell, P. (1998). “Competitive Advatage from IT in Logistics: The Integrated Tracking System”, International Journal of Information Management, Vol.18, No.1..
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar, Seçkin, Birinci Baskı, Ankara.
 • Ohbyung Kwon, Ghi Paul IM, Kun Chang Lee, (2007). “MACE-SCM: A Multi-Agent and Case_based Reasoning Collaboration Mechanism Fro Supply Chain Management Under Suplly and Demand Uncertainties”, Expert Systems with Applications, Volume 33, Issue 3, October.
 • Reid R.D. Sanders N.R. (2002). Operations Management, Jhon Willey& Sons Inc.
 • Reşat Karcıoğlu, Stratejik Maliyet Yönetimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000.
 • Rudaolf R. Sinkovics, Anthony S. Roath, (2004). “Strategic Orientation, Capabilities, and Performance in Manufacturer-3PL Relationships”, Journal Of Business Logistics, Vol:25, No:2.
 • Semerci, Ç. (2004). “İlköğretim, Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği”,Ç.Ü. SBF Dergisi, Mayıs, Cilt:28,No:1.
 • Sezen, Bülent, Gök, M.Şahin (2004). “Logistics Management and Just-In-Time Manufacturing Systems”, International Logistics Congress 2004, Conference Prooceedings Vol: II, Dokuz Eylül Pub., ILC İzmir, December 2-3,p: 719.
 • Shang, Kuo-C. Marlow, Peter B. (2004). “Logistics Capability and Performance in Taiwan’s Major Manufacturing Firms”, Transportation Research, Elsevier.com. March.
 • Shu-Shun Liu, Chang_Yung Wang, (2007) “Optimization Model For Resource Assignment Problems Of Linear Construction Projects”, Automation in Construction, Volume 16, Issue 4, July.
 • Şahin, Ç., Birdoğan B. (2004). “A Conceptual Framework: Critical Factors In Integrating Reverse Logistics Systems”, International Logistics Congress 2004, Conference Prooceedings Vol: I, Dokuz Eylül Pub., ILC İzmir, December 2-3, p: 488,489.
 • Taşkın, E. (2003). Öğrenen Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • Tek, Ö. Baybars, (1998). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, Beta, 8. Baskı, İstanbul, Ocak.
 • Tokmak, Ali, “Satın alma Tanımları ve Trendleri” http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=28662 (14.04.2007).
 • Walter J. Pienaar, (2004). “Logistics: It’s Origin, Conceptual Evolution And Meaning as a Contemporary Management Discipline” International Logistics Congress 2004, Conference Prooceedings Vol: I, Dokuz Eylül Pub., ILC İzmir, December 2-3.
 • Yenisey, M. M. Cep Telefonlarının Hücresel Yayın Bilgisi Destekli Lojistik Yönetimi,http://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/yenisey-tam.doc (Erişim:15.04.2007).
 • Yılmaz, Hilal “Yenilik (İnovasyon) Yeni Ekonomi ve Rekabet”, www.rekabet.gov.tr/word/hilalyilmaz.doc. (Erişim: 12.10.2004).
 • Yüksel, H., (2002), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Önemi”, D.E.Ü.S.B.E. Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss.261-279.
 • Z.H. Che, H.S. Wang, D.Y. Sha, (2007). “A Multi-Criterion Interaction –Oriented Model with Proportional Rule For Designing Supply Chain Networks”, Exper Systems with Applications, Vol:33, İssue: 4, November, p. 1043.
APA BİLGİNER N, Kayabasi A, SEZİCİ E (2008). Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. , 277 - 295.
Chicago BİLGİNER Nejat,Kayabasi Aydin,SEZİCİ EMRE Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. (2008): 277 - 295.
MLA BİLGİNER Nejat,Kayabasi Aydin,SEZİCİ EMRE Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. , 2008, ss.277 - 295.
AMA BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. . 2008; 277 - 295.
Vancouver BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. . 2008; 277 - 295.
IEEE BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E "Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma." , ss.277 - 295, 2008.
ISNAD BİLGİNER, Nejat vd. "Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma". (2008), 277-295.
APA BİLGİNER N, Kayabasi A, SEZİCİ E (2008). Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(22), 277 - 295.
Chicago BİLGİNER Nejat,Kayabasi Aydin,SEZİCİ EMRE Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.22 (2008): 277 - 295.
MLA BİLGİNER Nejat,Kayabasi Aydin,SEZİCİ EMRE Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.22, 2008, ss.277 - 295.
AMA BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 0(22): 277 - 295.
Vancouver BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 0(22): 277 - 295.
IEEE BİLGİNER N,Kayabasi A,SEZİCİ E "Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.277 - 295, 2008.
ISNAD BİLGİNER, Nejat vd. "Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2008), 277-295.