Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 15 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme

Öz:
Bir toplum nüfusunun yaklaşık %5’ini üstün zekâlı ve zekâ geriliği olan bireylerin oluşturduğu bilinmektedir. Bu %5’lik kısmının yaklaşık yarısını ise zekâ ve yetenek bakımından üstün bireyler oluşturmaktadır. Bugüne kadar ülkemizde üstün yetenekli bireylerin eğitimine gereken önem verilmemiştir. Fakat son yıllarda ülkemizde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla bağımsız özel eğitim kurumları olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin açılması, üstün yeteneklilerin eğitimine önem verilmeye başlandığının bir göstergesidir. Her boyutu ile yeni olan bu merkezler, birçok problemle karşı karşıyadır. Bu problemlerin en önemlilerinden biri, üstün yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en etkin biçimde kullanabilecekleri ve bu potansiyellerini geliştirebilecekleri şekilde örnek etkinliklerin yeterince mevcut olmamasıdır. Bu çalışmada, üstün yetenekli öğrencilerin matematik öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)’nin yeri ve öneminin gerekliliği, gerekçeleriyle birlikte ele alınıp, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nde matematik öğretiminde PDÖ ile yapılan etkinlik örnekleri verilmektedir.
Anahtar Kelime: probleme dayalı öğrenme Malatya bilim ve sanat merkezleri bilim merkezleri matematik öğretimi üstün yetenekli öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akarsu, F.(2001).Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Eduser Yayınları
 • Altun M. (2001). Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi (9.Baskı). Bursa: Alfa Yayınları
 • Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods, Medical Education, 20, 481–486.
 • Barrows, H. S. and Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based Learning and Approach to Medical Education. New York: Springer Publishing Co
 • Beşer A., Mete S., ve Sarı H. (2004). Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olamalı? Ç.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 32-38
 • Bilgili A.E., (2004). Bir Türk Eğitim geleneği olarak Enderun’un yeniden inşası. 1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64
 • Boud, D. Ve Feletti, G. (Eds.) (1991). The Challenge of Problem-based Learning, London: Kogan Page
 • Çamurlu Abdullah, (2001). Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar ve Bilim ve Sanat Merkezleri. Eğitim Dergisi, Sayı: 1.
 • Çakmak, M., (2000). Aktif Öğrenme teknikleri ve Matematik Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:20, Sayı: 2000/3, S.119-131.
 • Çakmak, M., (2004). Matematik Derslerinde Problem Çözme Yaklaşımının Değerlen- dirilmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.http://www.matder.org.tr
 • Çepni, S. ve Gökdere M. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik Bir çalışma: Bilim Sanat Merkezi Örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1–14.
 • Çepni, S., Gökdere M. ve Küçük M. (2003). Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Purdue Modeline dayalı Fen Alanında Örnek etkinlik geliştirme,www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t68d.pdf
 • Chi, M. T. H., & Glaser, R. (1985). Problem-solving ability. In R. J. Sternberg (Ed.) Human abilities: An information-processing approach (pp. 227-250). New York: W. H. Freeman & Co.
 • Conway, F. J. ve Little, P. (2000). Adopting PBL as the Prefered Instituonal Approach to Teaching an Learning, Considerations and Challenges. Journal on Excellence In College Teaching, U.S.A.: Web Edition, 11-26.
 • Erdem, E. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler (ss. 81-90). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dutch, B. (1995) Problems: A key Factor in PBL Center For Teaching Effectiveness. Web Edition 1.
 • Duch, B.(1995) What is Problem Based Lerning? Newsletter of the Center for Teaching Effectiveness. About Teaching No:47
 • Ensign J. (1997). Homeschooling Gifted Students: An Introductory Guide for Parents. (ERIC Digest No. 543) ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education reston VA.
 • Gökdere, M. ve Küçük, M.. (2003). Üstün Yetenekli Çocukların Fen Eğitimindeki Durum: Türkiye Örneklemi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 101–124.
 • Gökdere, M., Küçük, M., ve Çepni, S. (2003). Gifted science education in Turkey:gifted teachers' selection, perspectives and needs. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. Volume 4, Issuse 2, Article 5.
 • HÜTF (2003). Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları Uygulama Rehberi. Ankara: HÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.
 • IAG Executive Committee,(2002). A Gifted Education Resource Guide for Indiana Parents and Educators. 2. Edition, February 2002 (http://www.iag-online.org)
 • Jennifer, S. (1999). Meeting the Needs of Gifted Students: Differentiating Mathematics and Science Instruction. Mathematics and Science Education Center.
 • Jensen L.R.(1976). Stimulating mathematical creativity. Unpublished paper presented at the International Congress on Mathematics Education. Karlsruhe, West Germany.
 • Lambaros, (2002). A Problem Based Learning in K-8 Classrooms: A Teacher’s Guide to İmplementation. California, Corwin Press, Inc.
 • Miller R.C.(1990). Discovering Mathematical Talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
 • MEB, (2007). MEB Bilim Sanat Merkezi Yönergesi. 25.01.2007 tarih ve 4 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Madde 6.
 • Metin N., Dağlıoğlu E. (2003). Anaokuluna Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklar Arasında Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Matematik/ Bildiri/t220d.pdf
 • Norman GR, Schmidt HC (2000). Effectiveness of problembased learning curricula theory practice and paper darts, Medical Education, 34, 721-728.
 • Renzulli, J.S.& Reis, S. M. (1985). The schoolwide enrichhment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center,CT: Creative Learning Press.
 • Renzulli, J.S.(1999). What is thing called Giftedness, and How do we Develop it? A twenty-five year perspective. Journal fort he Education of Gifted, 23(1) 3-54.
 • Sara S., Robin H., Chrys M., Gretchen G., Yvonne K. ve Jim K. (2005). Gifted and Talented Resource Guide for Educators, Coordinators, and Administrators in Wisconsin Public Schools.
 • Schmidt H.C. (1993). Problem based learning: Rationale and description, Medical Education,17,11–16
 • Sisk, D.(1987). Creative teaching of the gifted. New York:McGraw-Hill Book Company
 • Sheffield L. J.(1994). The Development of Gifted and Talented Mathematics Students and the National Council of Teachers Mathematics Standarts. Mathematics Research-Based Decision Making Series 9404.
 • Stepien, W. J., Gallagher, S. A. ve Workman, D. (1993). Problem-based learning for traditional and interdisciplinary classrooms, Journal for the Educational of the Gifted, 16, 5–17.
 • Şenocak E., Taşkesenligil Y.(2005). Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Uygulana- bilirliği Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 359–366.
 • Uzun M.,(2004).Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı. 1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi 4, Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Tootle K, McGeorge D. (1998). An investigation of the use of problem based learning in Professional degrees, AARE Conference. (http://www.swin.edu.au /aare /98pap /too98077.htm)
 • VanTassel-Baska J.(1998). Planning Science Programs for High Ability Learners (ERIC Digest No. 546) ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education reston VA.
 • VanTassel-Baska J. (2003). Problem Based Learning. Center for Gifted Education, Williamsport, Pa.
APA BORAN A, Aslaner R (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. , 15 - 32.
Chicago BORAN Ali İhsan,Aslaner Recep Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. (2008): 15 - 32.
MLA BORAN Ali İhsan,Aslaner Recep Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. , 2008, ss.15 - 32.
AMA BORAN A,Aslaner R Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. . 2008; 15 - 32.
Vancouver BORAN A,Aslaner R Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. . 2008; 15 - 32.
IEEE BORAN A,Aslaner R "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme." , ss.15 - 32, 2008.
ISNAD BORAN, Ali İhsan - Aslaner, Recep. "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme". (2008), 15-32.
APA BORAN A, Aslaner R (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 15 - 32.
Chicago BORAN Ali İhsan,Aslaner Recep Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.15 (2008): 15 - 32.
MLA BORAN Ali İhsan,Aslaner Recep Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.15, 2008, ss.15 - 32.
AMA BORAN A,Aslaner R Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 15 - 32.
Vancouver BORAN A,Aslaner R Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 15 - 32.
IEEE BORAN A,Aslaner R "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.15 - 32, 2008.
ISNAD BORAN, Ali İhsan - Aslaner, Recep. "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/15 (2008), 15-32.