Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2008 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 461 - 486 Metin Dili: Türkçe

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları değerlendirilmiştir. Araştırmaya Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıflarından toplam 160 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” (ÖMYTÖ) kullanılmıştır. Ölçekte toplam 31 madde bulunmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerliğini sağlamak amacıyla güvenilirlik ve faktör analizine başvurulmuştur. Ayrıca verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgi duydukları, bu mesleği sevdikleri, meslekle ilgili bazı alanlarda kendilerini yetersiz hissettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: öğretmen tutumları türkçe öğretmenleri öğretmenlik gazi üniversitesi öğretmenlik mesleğine yönelik tutum öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: mol kavramı ve avogadro sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET Nisan, 2(2), Makale 9.
 • Akpınar, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET Temmuz, 3(3), Makale 15.
 • Alport, G. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.) A Handbook of Psychology. Mass: Clark University Pres. (pp. 798–844).
 • Aydın, E. (2005). Öğretmenlik uygulaması dersi nasıl daha verimli hâle getirilebilir? Eğitimde İyi Örnekler Konferansı.
 • Azar, A. (2003). Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Millî Eğitim Dergisi, (159).
 • Bohner, G. ve Wanke, M. (2002). Attitudes and attitude change, Routledge:1st Edition.
 • Büyükkaragöz, S. (1989). Ortaöğretimde demokrasi eğitimi, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin demokratik tutum ve davranışları. Konya.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, (162).
 • Doymuş K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2).
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirme (Tarihi Gelişim). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ekici, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar dersine yönelik tutum ölçeği. www.efdergi.hacettepe.edu.tr.
 • Gökçe, E. (1995). The role of the teacher in development of educational programs. World Conference on Teacher Education. İzmir: 9 Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. www.esosder. com. 3(7), 64–73.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7).
 • Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu, UNESCO, 45. Uluslararası Eğitim Kongresi, Milli Eğitim Dergisi, (150).
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.
 • Jeans, A. B. (1995). Teacher education: An international research agenda. World Conference on Teacher Education. İzmir: 9 Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Katkat, D. ve Mızrak, O. (2003). Öğretmen adaylarının pedagojik eğitimlerinin problem çözme becerilerine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, (158).
 • Kazancı, M. ve Katırcıoğlu, H. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar kullanımının öğrenci tutumuna etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Krech, D. ve Grutchfield, R. (1965). Sosyal psikoloji, (nazariyeler ve problemler) (Çev. E. Güngör). İstanbul: Baha Matbaası.
 • Küçükahmet, L. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Oktar, İ. ve Bulduk, S. (1999). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin davranışlarının değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, (142).
 • Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. (1998). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (14).
 • Saraç, C. (2002). Türk dili ve edebiyatı / Türkçe öğretmeni adaylarının yeterlilikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, F. Y. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2).
APA TEMİZKAN M (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. , 461 - 486.
Chicago TEMİZKAN Mehmet Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. (2008): 461 - 486.
MLA TEMİZKAN Mehmet Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. , 2008, ss.461 - 486.
AMA TEMİZKAN M Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 461 - 486.
Vancouver TEMİZKAN M Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 461 - 486.
IEEE TEMİZKAN M "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma." , ss.461 - 486, 2008.
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma". (2008), 461-486.
APA TEMİZKAN M (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461 - 486.
Chicago TEMİZKAN Mehmet Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6, no.3 (2008): 461 - 486.
MLA TEMİZKAN Mehmet Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, 2008, ss.461 - 486.
AMA TEMİZKAN M Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2008; 6(3): 461 - 486.
Vancouver TEMİZKAN M Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2008; 6(3): 461 - 486.
IEEE TEMİZKAN M "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, ss.461 - 486, 2008.
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6/3 (2008), 461-486.