İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 133 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmada ilköğretim birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerine, 2007–2008 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak dağıtılan Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı; Haziran 2007 tarihli , “Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” de belirlenmiş olan ders kitaplarında bulunması gereken kriterlere göre geliştirilen ölçeğe göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programından yararlanılmış ve yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, öğretmenlerin genel olarak ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı hakkında “evet” ve “kısmen” düzeyinde olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. Ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim. (174), 232-249.
 • Baştürk, M. (2005). Ders kitaplarının tarihçesi. (ed. Ö. Demirel ve K. Kıroğlu). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem A Yayınları, sf. 13-36
 • Bedir, G. ve Demir S.(2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının içerik, dil ve anlatım, değerlendirme ölçütleri bakımından incelenmesi. Ulusal sınıf öğretmenliği kongresi bildiri kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. C.2, 214-223.
 • Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından değerlendirilmesi. Millî Eğitim. (173), 39-49.
 • Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2005). Eğitim ve ders kitapları. (Editörler: Ö. Demirel ve K. Kıroğlu) Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Öğreti Yayınları, sf. 1-11.
 • Gökkaya, K (2003). Sosyal bilgilere giriş. (Ed. C. Şahin). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu- Sosyal Bilgiler. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Güçlü vd. (2001). Dersk kitabı inceleme kılavuzu, Hayat Bilgisi 1-3. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2007). Türkçe dersi kitaplarında kelime çalışmaları. Millî Eğitim. (173), 55-66.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Egitim, Ankara: Pegem A. Yayıncılık
 • Kılıç, D. (2005). Ders kitabının öğretimdeki yeri. (Ed: Ö. Demirel ve K. Kıroğlu) Konu alanı ders kitabı incelemesi Ankara: Pegem A Yayınlanı sf. 37-53.
 • Kılıç, Z. vd. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu, Fen Bilgisi 4–8, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Uludağ Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi. XVII (1), 105-137.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (1995). Ders Kitapları Yönetmeliği. Ankara:
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 • Sezgin, G. (2000). „İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme‟, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, T. (1998). Amerika‟da ilkokul 5. sınıflarda okutulan ana dili ders kitabının değerlendirilmesi. Dünyada ve Türkiye‟de anadili eğitimi. Sempozyum Bildirileri, Ankara: Ankara Üniv. Tömer Yayınları.
 • Tertemiz, N. , Ercan, L. ve Kayabası, Y. (2004). Ders kitabı ve egitimdeki önemi.(Ed. L. Küçükahmet). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu, Ankara: Nobel Yayınevi sf. 34-66.
 • Toprak, T. (1993). „İlkokul ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluğunun değerlendirilmesi (Adana ilinde bir araştırma)‟, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Topses, G. (2001). Hayat Bilgisi ders kitabı inceleme kılavuzu hazırlama gerekçesi. (ed. L. Küçükahmet). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu- Hayat Bilgisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tor, H. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Education Technology Jojet, Volume 3. Issue1. Article16.
 • Ünsal, Y. ve Bilal G. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (3): 107-120
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime – cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram Ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education, 3(1): 87-101 http://eku.comu.edu.tr/index/3/1/kzorbaz.pdf adresinden 02. Nisan 2008 tarihinde indirilmiştir.
APA ŞAHİN A (2008). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. , 133 - 146.
Chicago ŞAHİN Ayfer İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. (2008): 133 - 146.
MLA ŞAHİN Ayfer İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. , 2008, ss.133 - 146.
AMA ŞAHİN A İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2008; 133 - 146.
Vancouver ŞAHİN A İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2008; 133 - 146.
IEEE ŞAHİN A "İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi." , ss.133 - 146, 2008.
ISNAD ŞAHİN, Ayfer. "İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". (2008), 133-146.
APA ŞAHİN A (2008). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133 - 146.
Chicago ŞAHİN Ayfer İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.3 (2008): 133 - 146.
MLA ŞAHİN Ayfer İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, 2008, ss.133 - 146.
AMA ŞAHİN A İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(3): 133 - 146.
Vancouver ŞAHİN A İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(3): 133 - 146.
IEEE ŞAHİN A "İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.133 - 146, 2008.
ISNAD ŞAHİN, Ayfer. "İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9/3 (2008), 133-146.