Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma

Yıl: 2008 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 151 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bu tutumların, sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunu, 2002-2003 Öğretim Yılında, H.Ü. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 468 kız, 124 erkek, toplam 592 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma sonucunda, adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yüksek ($overline {X}$=43,19) bulunmuştur. Adaylarda, annelerin % 52’si, babaların % 32’si ilkokul mezunu, annelerin % 78’i ev kadını, babaların %22’si serbest meslek sahibidir. Adayların % 36’sının aile geliri 250-500 milyon TL arasındadır. Çalışma sonuçlara göre, adaylarının tutum puanı ortalamaları kız adayların lehine anlamlı farklılık gösterirken, tercih sıralarına göre farklılık bulunamamıştır. Tutum puanları ortalamaları arasında annenin eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmezken, babanın eğitim durumunda ise farklılığın okur yazar ile okumaz-yazmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında okur-yazarın aleyhine olduğu anlaşılmıştır. Adayların anne ve babalarının meslekleri ve ailelerin gelir durumları açısından bakıldığında, tutum puanlarında farklılaşma görülmemiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbayır, K., (2003). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü, Milli Eğitim Dergisi, İnternet’ten 18 Şubat 2008’de elde edilmiştir: _____www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabı/PDF/ÖğretmenYetiştirme/Bildiri/t271d.pdf>.
 • Aşkar, P. ve Erden M. (1987). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim Dergisi, 121, 8-11.
 • Aşkar, P. ve Çelenk, S. (1989). İlkokula öğretmen yetiştiren eğitim yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları konusunda yapılan araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi, 14(140), 15-18.
 • Atalay, S. (1996). Bilgi toplumunun öğretmenlerinin sorunları. Sempozyum’96: Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler, 603-608.
 • Aydın, O. (1993). Sınıf öğretmeni adaylarının psikolojik ihtiyaçları ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Başaran, İ.E. (1990). Eğitim psikolojisi: Modern eğitimin psikolojik temelleri, Ankara: Gül Yayınevi.
 • Baydar, S.C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Baykara, K. (1999). İşbirliğine dayalı öğrenme teknikleri ve denetim odakları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-73.
 • Çınar, İ. (2007). İlköğretimin önemi. İnternet’ten 20 Şubat 2008’de elde edilmiştir. _____http://www. pdrciyiz.biz/archive/index.php/index.php?t-1526.html>
 • Çimen, M. (1988). Cinsiyet ve bazı sosyo-ekonomik değişkenlerin, lise öğrencilerinin mesleki ilgilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. İnternetten 20 Şubat 2008’de elde dilmiştir: _____http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t271d.pdf>.
 • Feldman, R.S. (1993). Understanding psychology. McGraw-Hill Inc, New York.
 • Gordon, T. (1993). Etkili öğretmenlik eğitimi. (Çev. Aksay, E. ve Özkan, B.) İstanbul: Eren Ofset.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve insanlar. İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Karahan, E. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Şen, B. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şenel, E.A. (1999). Öğretmenlik sertifikası programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına öğretim uygulamalarının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özel, A. (2006). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyo- ekonomik ve kültürel yapısı. İnternet’ten 18 Şubat 2008’de elde edilmiştir: _____http://sbe.dpu.edu.tr/16/317-336.pdf>.
 • Tay, B, ve Tay, A.B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. İnternet’ten 20 Şubat 2008’de elde edilmiştir: _____http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2006_cilt4/sayi_1/73-84.pdf>.
 • Uzer, A.S. (1987). Lise öğrencilerinin yükseköğretim programlarını tercihleriyle, kendi yetenek, ilgi ve mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). Öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği bölümüne ilişkin tutumlarının incelenmesine yönelik bir program değerlendirme çalışması. İnternet’ten 20 Şubat 2008’de elde edilmiştir: _____http://www.istekkart.com/edu7dergi2/edu7/makale5.doc>.
 • Üstün, E., Erkan S., ve B. Akman (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. İnternetten 20 Şubat 2008’de elde edilmiştir: _____http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd10/sbd-10-12.pdf>.
APA PEHLİVAN BAYKARA K (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. , 151 - 168.
Chicago PEHLİVAN BAYKARA Kevser Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. (2008): 151 - 168.
MLA PEHLİVAN BAYKARA Kevser Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. , 2008, ss.151 - 168.
AMA PEHLİVAN BAYKARA K Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. . 2008; 151 - 168.
Vancouver PEHLİVAN BAYKARA K Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. . 2008; 151 - 168.
IEEE PEHLİVAN BAYKARA K "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma." , ss.151 - 168, 2008.
ISNAD PEHLİVAN BAYKARA, Kevser. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma". (2008), 151-168.
APA PEHLİVAN BAYKARA K (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151 - 168.
Chicago PEHLİVAN BAYKARA Kevser Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4, no.2 (2008): 151 - 168.
MLA PEHLİVAN BAYKARA Kevser Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, 2008, ss.151 - 168.
AMA PEHLİVAN BAYKARA K Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 4(2): 151 - 168.
Vancouver PEHLİVAN BAYKARA K Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 4(2): 151 - 168.
IEEE PEHLİVAN BAYKARA K "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, ss.151 - 168, 2008.
ISNAD PEHLİVAN BAYKARA, Kevser. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/2 (2008), 151-168.