Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 0 - 0 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine ve yaşam doyumu düzeylerine göre duygusal ve sosyal yalnızlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırmaya toplam 347 öğrenci katılmıştır. Araştırmada bağımsız ve bağımlı değişkinlere ilişkin verilerin elde edilebilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine “Kişisel Bilgi Formu”, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Duygusal ve Sosyal Yalnızlık Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada cinsiyet (kadın/erkek) ve yaşam doyumu (düşük/ yüksek) bağımsız değişkenlerinin birden fazla bağımlı değişken (Sosyal ve duygusal yalnızlık) üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Wilks’in Lambda kriteri dikkate alınarak anlamlı bir farklılık ortaya çıktığında, etkinin kaynağını belirleyebilmek amacıyla her bir bağımlı değişken için ANOVA yapılmıştır. Araştırma sonuçları erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla duygusal yalnızlık yaşadıklarını bunun yanısıra düşük yaşam doyumuna sahip öğrencilerin yüksek yaşam doyumuna sahip öğrencilere göre daha fazla duygusal yalnızlık yaşadıklarını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson, C.A ve Harvey, R.J. (1988). Discriminating between problems in living: An examination of measures of depression, loneliness, shyness, and social anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 6, 482-491.
 • Arı R ve Hamarta, E. (2000). Investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their personal characteristics. Selçuk University Journal of Faculty of Education, 10, 121-134.
 • Campbell, A. (1981). The sense of well-being in America: Recent patterns and trends. New York: McGraw-Hill.
 • Cutrona, C.E. (1982). Transition to change: loneliness and the process of social adjustment. Peplau, L.A. and Perlman, D. (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (ss. 291-309). New York: Wiley.
 • Çeçen, A.R. (2007). The Turkish version of the social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S): Initial development and validation. Social Behaviour and Personality, 35(6), 717-734.
 • Çivitçi,A. (2007). Çok boyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(26), 51-60.
 • Deniz, M.E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision making styles and decision self esteem: An investigation with Turkish University Students. Social Behaviour and Personality, 34(9), 1161-1170.
 • Diener, E, ve Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653-663.
 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment,49, 71-75.
 • Deniz, M.E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision making styles and decision self esteem: An investigation with Turkish University Students. Social Behaviour and Personality, 34(9), 1161-1170.
 • DiTommaso, E. (1997). Assessing an attachment model of loneliness: The relationship between attachment style, chronic loneliness, and coping. Unpublished dissertation, Fredericton: University of New Brunswick.
 • DiTommaso E ve Spinner, B (1997). Social and emotional loneliness: a reexamination of Weiss’ typology of loneliness. Personality and Individual Differences, 22, 417-427.
 • DiTommasso, E., Brannen, C., ve Best, L.A. (2004). Measurement and validity characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults. Educational and Psychological Measurement, 64, 99-119.
 • Hsu,L.R., Hailey, B.J., ve Range, L.M. (1987). Cultural and emotional components of loneliness and depression. Journal of Psychology, 121(1), 61-70.
 • Jones, W.H. ve Carver, M.D (1991). Adjustment and coping implications of loneliness. Snyder, R. ve Forsyth, D.R. (Eds.), Handbook of social and clinical psychology: The healthy perspective (ss. 395-415) New York: Pergamon Press.
 • Jones, W.H., Freemon, J.E., ve Goswick, R.A (1981). The persistence of loneliness: Self and other determinants. Journal of Personality, 49, 27-28.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Leung, J.P. ve Leung, K. (1992). Life satisfaction, self-concept, and relationship with parents in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 653-665.
 • Myers, D.G. ve Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6, 10-19.
 • Olmstead, R.E., Guy, S.M., O’Malley, P.M., ve Bentler, P.M. (1991). Longitudinal assessment of the relationship between self-esteem, fatalism, loneliness and substance abuse. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 749-770.
 • Pavot,W. ve Diener, E. (1993). The affective and cognitive context of self reported measures of subjective well-being. Social Indicators Research, 28, 1-20.
 • Russell, D. (1982). The measurement of loneliness. In Peplau, L.A. ve Perlman D. (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp. 81-104). New York: Wiley.
 • Russell, D., Cutrona, C.E., Rose, J., ve Yurko. K. (1984). Social and emotional loneliness: An exploration of Weiss’s typology of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 46(6), 1313-1321.
 • Russell, D., Peplau, L.A., ve Cutrona, C.E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480.
 • Sadava, S.W. ve Pak, A.W. (1994). Problem drinking and close relationships during the third decade of life. Psychology of Addictive Behaviors, 8, 251-258.
 • Sadler, W.A. ve Johnson, T.B. (1980). From loneliness to anomia. In Hartog, J., Audy, R.J., ve Cohen, Y.A. (Eds.) , The anatomy of loneliness (ss. 34-64). New York: International.
 • Schumaker, J.F., Krejci, R.C., ve Small, L. (1985). Experience of loneliness by obese individuals. Psychological Reports, 57, 1147-1154.
 • Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins.
 • Weber, B., Mathe, A., ve Nolsen, E. (1997). Relationships among multiple suicide ideation risk factors in college students. Journal of College Student Psychotherapy, 11, 49-64.
 • Weiss, R.S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Weiss, R.S. (1987). Reflections on the present state of loneliness research. Journal of Social Behaviour and Personality, 2, 1-16.
 • Wittenberg, M.T. ve Reis, H.T. (1986). Loneliness, social skills, and social perception. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 121-130.
 • Veenhoven, R. (1996). Is happiness relative? Social Indicators Research, 24, 1-34.
 • Yetim, Ü. (1991). Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu. Yayınlanmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA EROĞUL Ç (2007). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. , 0 - 0.
Chicago EROĞUL Çeçen A. Rezan Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. (2007): 0 - 0.
MLA EROĞUL Çeçen A. Rezan Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. , 2007, ss.0 - 0.
AMA EROĞUL Ç Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. . 2007; 0 - 0.
Vancouver EROĞUL Ç Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. . 2007; 0 - 0.
IEEE EROĞUL Ç "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.0 - 0, 2007.
ISNAD EROĞUL, Çeçen A. Rezan. "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi". (2007), 0-0.
APA EROĞUL Ç (2007). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 0 - 0.
Chicago EROĞUL Çeçen A. Rezan Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, no.2 (2007): 0 - 0.
MLA EROĞUL Çeçen A. Rezan Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, 2007, ss.0 - 0.
AMA EROĞUL Ç Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 3(2): 0 - 0.
Vancouver EROĞUL Ç Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 3(2): 0 - 0.
IEEE EROĞUL Ç "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, ss.0 - 0, 2007.
ISNAD EROĞUL, Çeçen A. Rezan. "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3/2 (2007), 0-0.