Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 6 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler

Öz:
Güvenceli esneklik kavramı 90’lı yıllarla birlikte küreselleşmenin zorunlu sonucu olarak iş hukukunda yer bulmuştur. Kavram, çalışma yaşamının katı kurallardan arındırılması, esnek bir hukuki yapının oluşturulması, ancak işçiler bakımından yeterli güvencenin sağlanmasını ifade eden bir strateji olarak tanımlanabilir. Güvenceli esneklik bugün için AB istihdam politikasının temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle AB Komisyonu’nun 2006 yılında yayınladığı Yeşil Kitap’ta güvenceli esneklik gereği açıkça vurgulanmakta ve adeta AB istihdam stratejisinin yönü belirlenmektedir. Güvenceli esneklik AB’ne üye ülkelerde yasal düzenlemelere de yansı mıştır. Bu bağlamda; iş güvencesine ilişkin yasal düzenlemelerin yumuşatılması çabaları dikkati çekmektedir. Yine standart dışı iş sözleşmeleri olarak belirli süreli sözleşme, geçici iş ilişkisi, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma esneklik boyutunda ele alınmıştır. İş sürelerinde esneklik ise, güvenceli esneklik bakımından bir başka boyutu oluşturmuştur. Türk Hukuku de ğerlendirildiğinde ikiye bölünmüş bir yapının varlığından söz edilebilmektedir. Bir yanda kuralsı zlığın hakim olduğu kayıtdışı çalışma, diğer yanda ise özellikle belirli konularda yeterli esneklikten yoksun bir hukuki yapı dikkati çekmektedir.
Anahtar Kelime:

Flexicurity in EU and Legal Arrangements in Turkey

Öz:
The concept of flexicurity found its way into labour law in the 1990s as consequence of globalization. The concept could be defined as a strategy that aims at eliminating rigid rules from working life and forming a flexible structure while at the same time ensuring an adequate protection for workers. Flexicurity today has become a cornerstone of EU employment policy. European Commission’s Green Paper published in 2006 clearly emphasizes the need for flexicurity and in a way, determines the direction of EU employment strategy. Flexicurity has been reflected onto member state legislative arrangements as well. Within this context, there have been remarkable efforts for softening the job protection legislation. Additionally, atypical forms of employment including fixed term contracts, temporary employment relationship, part time work and on call work have been handled in a flexicurity dimension. Flexibility in working time has also constituted another dimension of flexicurity. When looked at the Turkish Labour Law, it is possible to suggest the existence of a divided structure. On one hand there is unregistered work dominated by lack of rules, and on the other, a legal structure lacking necessary level of flexibility in especially certain areas.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alpagut, G. (2006), Karar İncelemesi, LEGAL İHSGHD, S. 10, 2006.
 • Alpagut, G. (1998), Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, İstanbul.
 • Alpagut, G. (2005), “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, İki Yıllık Uygulamanın Ardından İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Sistemine Genel Bakış”, III. Yılında İş Yasası, 21-25 Eylül 2005, Bodrum.
 • Alpagut, G. (2005), “Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi: Sınırlamadan Teşvike”, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul.
 • Alpagut, G. (2006), “AB’de İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışları ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler”, İşveren D. Özel Eki, Eylül 2006.
 • Alpagut, G. (2006), “İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut mudur?” Sicil D., Aralık 2006, S.4.
 • TİSK Yayını (2006), “Avrupa İstihdam Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri”
 • Barbier, J.C. (2005), “Learning from Denmark? Reşections on the ‘Danish Miracle’ from a French Angle”, EPC Working Paper No. 20, The Nordic Model: A recipe for European Success.
 • Bonin, H. (2004), “Lockerung des Kündigungsschutzes, Ein Weg zu Mehr Bechaeftigung?”, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Bonn.
 • Bredgard, T.; Larsen, F.; Madsen, P.K. (2005), The Şexible Danish Labour Market A Review, Carma Aaalborg University.
 • Çankaya, O.G.; Günay, C.İ.; Göktaş S. (2005), Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara.
 • “Flexicurity Pathways”, Expert Group on Flexicurity, Interim Report From Rapporteur, Presented at the Stakeholder Conference on Flexicurity (April 20 th., 2007), Brussels.
 • Flexicurity: The Response to Globalisation and Demographics by Combining Flexibility and Security.
 • http://ec.europa. eu/employment_social/ employment_strategy/şexmeaning en.htm
 • Grünbuch, Ein Moderneres Arbeitsrecht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (2006), Brüssel.
 • “Hintergrunddokument, Stakeholder Konferenz zum Thema Şexicurity” (2007), Brüssel, Europaische Kommission. Hromadka, W.; Maschmann, F. (2005),
 • “Arbeitsrecht” Band I, Individualarbeitsrecht, 3. Auşage.
 • “Today and Tomorrow”, Employment and Social Affairs, European Employment Strategy. http:// ev. europa. Eu/employ- m e n t _ s o c i a l / e m p l o y m e n t _ s t r a tegy/eestm_en.htm
 • “The Response to Globalisation and Demographics by Combining Şexibility and Security”, Employment and Social Affairs, European Employment Strategy. http://ec.Europa.eu /employment_social /employment_ strategy/şex_meaning_en. htm.
 • Jahn, E.J. (2002), “Brauchen Wir Einen Allgemeinen Kündigungsschutsz?”, Friedrich Alexander-Universitaet, Erlangen- Nürnberg, Diskussionspapiere, No.9, Februar 2002.
 • Koene, B.; Paauwe J.; Groenewegen, J. (2004), “Understanding the Development of Temprorary Agency Work in Europe” ERIM (Erasmus Research Institute of Management Report Series), October 2004.
 • Nectoux, F.; Maesen L van der, “From Unemployment to Şexicurity-Opportunities and Issues for Social Quality in the World of Work in Europe”, European Journal of Social Quality, Vol.4, 1/2.
 • Rebhahn, R. (2003), “Der Kündigungsschutz des Arbeitnehmers in den Staaten der EU”, ZfA
 • Schiek, D. (2004), “Agency Work-from Marginalisation towards Acceptance? Agency Work in EU Social and Employment Policy and the “Implementation” of the Draft Directive on Agency Work into German Law”, German Law Journal, Vol.05,No.10.
 • Tuncay, C. (2003), “İş Kanunu Tasarısındaki Ödünç İş İlişkisi ve Eleştirisi”, Mercek, Nisan, 2003.
 • Weyand, F.; Duewell, F.J. (2005), “Das Neue Arbeitsrecht”, Hartz Gesetze und Agenda 2010 in der Arbeits und Sozialrechtlichen Praxis, Baden-Baden .
 • Wilthagen, T.; Velzen, M.V (2004), “The Road Towards Adaptability, Şexibilty and Security”. http:/www. Peerreview-employment. org.
APA ALPAGUT G (2008). AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. , 6 - 37.
Chicago ALPAGUT Gülsevil AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. (2008): 6 - 37.
MLA ALPAGUT Gülsevil AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. , 2008, ss.6 - 37.
AMA ALPAGUT G AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. . 2008; 6 - 37.
Vancouver ALPAGUT G AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. . 2008; 6 - 37.
IEEE ALPAGUT G "AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler." , ss.6 - 37, 2008.
ISNAD ALPAGUT, Gülsevil. "AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler". (2008), 6-37.
APA ALPAGUT G (2008). AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. TİSK Akademi, 3(5), 6 - 37.
Chicago ALPAGUT Gülsevil AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. TİSK Akademi 3, no.5 (2008): 6 - 37.
MLA ALPAGUT Gülsevil AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. TİSK Akademi, vol.3, no.5, 2008, ss.6 - 37.
AMA ALPAGUT G AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. TİSK Akademi. 2008; 3(5): 6 - 37.
Vancouver ALPAGUT G AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler. TİSK Akademi. 2008; 3(5): 6 - 37.
IEEE ALPAGUT G "AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler." TİSK Akademi, 3, ss.6 - 37, 2008.
ISNAD ALPAGUT, Gülsevil. "AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler". TİSK Akademi 3/5 (2008), 6-37.