Yıl: 2008 Cilt: 37 Sayı: 180 Sayfa Aralığı: 204 - 215 Metin Dili: Türkçe

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutum ve empatik beceri puanlarının cinsiyet, sınıf seviyesi, öğretim şekli, sınıf öğretmenliğini tercih sırası ve kabul derecesi, yaşanılan yer, ailede bulunan kardeş sayısı ve kaçıncı kardeş değişkenleri açısından incelenmesi konu edilmiştir. Bulgulara göre, sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutum ve empatik beceri puanları ile cinsiyet, sınıf öğretmenliğini tercih sırası, kabul derecesi, yaşanılan yer, ailede bulunan kardeş sayısı ve kaçıncı kardeş değişkenleri arasındaki farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutum puanları ile sınıf seviyesi ve öğretim şekli değişkenleri arasındaki farkın anlamlı; empatik beceri puanları ile sınıf seviyesi ve öğretim şekli değişkenleri arasındaki farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutum ve empatik beceri puanları arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: demokratik tutumlar empati becerisi sınıf öğretmenleri öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADA, Şükrü ve KOÇ, Mustafa (2000). “Üniversite Öğrencilerinin Lisans eğitimleri Süresince Demokratik Tutumlardaki Değişmelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 27–30 Eylül, Erzurum.
 • ALVER, Birol (2003). Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Empatik Becerileri Karar Stratejileri ve Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkiler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • BÜYÜKKARAGÖZ, Savaş ve ÇİVİ, Cuma (1999). Genel Öğretim Metotları Öğretimde Planlama Uygulama, Beta Basım Yayım, 10. Baskı, İstanbul.
 • DİLEKMEN, Mücahit (2000). “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 10–12 Mayıs, Çanakkale.
 • DOĞANAY, Ahmet ve SARI, Mediha (2004). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık ve Örtük Programın Etkilerinin Karşılaştırılması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,S.39, ss.356–383
 • DÖKMEN, Üstün (1988). “Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama İle Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 (1–2),ss.155–190.
 • DÖKMEN, Üstün (2003). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 22. Baskı, İstanbul,
 • ERCOŞKUN, M. Hanifi, DİLEKMEN, Mücahit, ADA, Şükrü ve NALÇACI, Ahmet (2006). “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Bireysel Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S.13, ss.207–217.
 • ERCOŞKUN, M. Hanifi (2005). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
 • GARTON, Alison F. and GRINGART Eyal. (2005) “The Development of a Scale to Measure Empathy in 8- and 9-Year Old Children”, Australian Journal of Education and Developmental Psychology, Vol.5: 17-25.
 • GENÇ, Salih Zeki (2006). “Demokratik Kazanımların Gerçekleştirilmesinde İlköğretim Öğretmenlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim, S.171, Yaz 2006 ss.43–53.
 • GÖMLEKSİZ, Müfit (1990). “Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Öğretim Elemanı ve Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, S.3, ss.79–97.
 • GÖZÜTOK, Dilek (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları,Ankara.
 • HUNTER, Kirsten R. (2003). Affective Empathy in Children: Measurement and Correlates, Griffith University (Unpublished PhD Thesis), Australia.
 • KAYA, Zeki (2006). Sınıf Yönetimi, Editör: Zeki Kaya, Pegema Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara.
 • KILIÇ, Durmuş, ERCOŞKUN, Hanifi ve NALÇACI, Ahmet (2004). “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, S.2–3,ss.9–19.
 • KINCAL, Remzi, Y. (2000). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Demokratiklik Düzeyi”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,10–12 Mayıs, Çanakkale.
 • MURAT, Mehmet, ÖZGAN, Habib ve ARSLANTAŞ, H. İsmail (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişki”, Milli Eğitim, Güz 2005, S.168, ss.214–227
 • ÖZMEN, Fatma (2000). “Etkili Eğitimin Gerçekleştirilmesinde Demokratik Bir Lider Olarak Öğretmen”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 10–12 Mayıs, Çanakkale.
 • PRINT, Murray, ØRNSTRØM, Susanne and NIELSEN, Henrik Skovgaard (2002). “Education for Democratic Processes in Schools and Classrooms”, European Journal of Education, 37, (2), (193-210).
 • YEŞİL, Rüştü (2001). İlköğretim Düzeyinde Okul ve Ailenin Demokratik Davranışlar Kazandırmadaki Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • YEŞİL, Rüştü (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
APA ERCOŞKUN M, NALÇACI A (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim, 37(180), 204 - 215.
Chicago ERCOŞKUN M. Hanifi,NALÇACI Ahmet Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim 37, no.180 (2008): 204 - 215.
MLA ERCOŞKUN M. Hanifi,NALÇACI Ahmet Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim, vol.37, no.180, 2008, ss.204 - 215.
AMA ERCOŞKUN M,NALÇACI A Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim. 2008; 37(180): 204 - 215.
Vancouver ERCOŞKUN M,NALÇACI A Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim. 2008; 37(180): 204 - 215.
IEEE ERCOŞKUN M,NALÇACI A "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi." Milli Eğitim, 37, ss.204 - 215, 2008.
ISNAD ERCOŞKUN, M. Hanifi - NALÇACI, Ahmet. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi". Milli Eğitim 37/180 (2008), 204-215.