Yıl: 2008 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıf öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ilinde tesadüfî yöntemle seçilmiş 5 lisede yapılmış olup, normal ve yabancı dille eğitim yapan süper lisede okumakta olan 199’ü kız, 126’i erkek toplam 325 (9. 10. ve 11. sınıf) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak için Problem Çözme Envanteri ve Mantıksal Düşünme Grup Testi kullanılmış, veriler, MANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak cinsiyet değişkenine göre 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problem çözme becerisi ve mantıksal düşünme düzeyleri açısından daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Ayrıca seçilen alan değişkeni açısından fen bilimleri alanını tercih edenlerin mantıksal düşünme düzeyleri, sosyal bilimler ve yabancı dil alanlarına göre anlamlı derecede farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Aksu, Meral ve G. Berberoğlu (1991) Mantıksak Düşünmenin Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Bildiri Metinleri, İstanbul: Kültür Yayınları, s. 291–294.
 • 2. Altunçekiç, A, Yaman, S, Koray,Ö (2005).Öğretmen Daylarının Özyeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği), Katamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),93-102.
 • 3. Arslan, Coşkun (2001). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • 4. Barr, B.B. (1994). Research on problem solving: Elemantary school, (Ed: Gabel, D. L.), Handbook of Resarch on Science Teaching and Learning, Simon & Schuster MacMillan, New York.
 • 5. Basadur, Mın, Mark A. Runco ve Luis A. Vega (2000) Understanding How Creative Thinking Skills, Attitudes and Behaviors Work Together: A Causal Process Model. Journal of Creative Behavior. 34(2)77–100.
 • 6. Custer, Rodney L. (1999). Design and Problem Solving in Technology Education, NASSP Bulletin, 83(608)24–33.
 • 7. Çepni, Salih (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş İinci Baskı.Trabzon.s.20.
 • 8. Ellis, Shari ve Robert S. Siegler (1994) Chapter 11: Development of Problem Solving Thinking and Problem Solving-Handbook of perception and cognition Edited by Robert J Sternberg, Academic Press, USA. p. 336–363.
 • 9. Kalaycı, Nurdan. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Ankara
 • 10. Katkat, D., Mızrak, Ö.(2003). Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Milli Eğim Dergisi, s.158
 • 11. Korkmaz, Hünkâr (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • 12. Korkmaz, Hünkar., Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 185–192.
 • 13. Korkut, F. (2004). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 177-184.
 • 14. Mayer, Richard E. (1992). Thinking Problem Solving Cognition, W.H. Freeman and Company Second Edicition, New York, USA. p.361–454.
 • 15. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). İlköğretim Programları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • 16. Orstein, Allan C., Thomas J. Lasley (2000). Strategies For Effective Teaching, Mcgraw-Hill Higher Education Companies, USA.
 • 17. Prawat, Richard S. (2000). The Two Faces Of Dewey an Pragmatism: Inductionism Versus Social Constructivism, Teachers College Record, 102(4) 805–841.
 • 18. Sarı, Hilal (1998). Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • 19. Serin, Oğuz. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • 20. Yaman, Suleyman. (2003) Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Ankara Gazi Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • 21. Yaman, Süleyman. (2005) Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Ankara Gazi Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • 22. Zaroiıadou, Erifyli., Tsaparlis, Georgios.(2000) Teaching Lower-Secondary Chemistry With A Piagetian Constructivist And An Ausbelian Meaningful-Receptive Method: A Longitudinal Comparis, Chemistry Education: Research And Practice in Europe 2000, 1( 1)37–50
APA KORAY Ö, AZAR A (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. , 125 - 136.
Chicago KORAY Özlem,AZAR Ali Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. (2008): 125 - 136.
MLA KORAY Özlem,AZAR Ali Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. , 2008, ss.125 - 136.
AMA KORAY Ö,AZAR A Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. . 2008; 125 - 136.
Vancouver KORAY Ö,AZAR A Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. . 2008; 125 - 136.
IEEE KORAY Ö,AZAR A "Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi." , ss.125 - 136, 2008.
ISNAD KORAY, Özlem - AZAR, Ali. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi". (2008), 125-136.
APA KORAY Ö, AZAR A (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 125 - 136.
Chicago KORAY Özlem,AZAR Ali Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16, no.1 (2008): 125 - 136.
MLA KORAY Özlem,AZAR Ali Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, no.1, 2008, ss.125 - 136.
AMA KORAY Ö,AZAR A Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 125 - 136.
Vancouver KORAY Ö,AZAR A Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 125 - 136.
IEEE KORAY Ö,AZAR A "Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, ss.125 - 136, 2008.
ISNAD KORAY, Özlem - AZAR, Ali. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16/1 (2008), 125-136.