Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 547 - 554 Metin Dili: Türkçe

Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı

Öz:
İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu tehlikeler bireyin sağlığını doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarını içermektedir. Tüm sağlık personeli hastane ortamında biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-sosyal ve biyomekanik risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle çalışma ortamının sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, bir takım tehlike olasılıklarının ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanması temel amaç olmalıdır.
Anahtar Kelime: İş yeri Sağlık personeli Çevrel tasarım

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Esmek M, Demircan S, Oflaslı F, Baybek H. Yatağan Termik Santrali Çalışanlarında 1995- 1999 Yılları Arasında Görülen Sistem Hastalıklarının İncelenmesi. III. Uluslar arası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu. Zonguldak. 2003, p: 164-171.
 • 2. Buğdaycı R, Kurt AÖ, Tezcan H, Şaşmaz T, Kuruloğlu N, Yüceer NT, Küçük B. İçel İlinde Görev Yapan Hekimlerde Ruhsal Tükenmişlik Durumu ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p: 141.
 • 3. Ünal D, Aycan N. Manisa MAY Tekstil San. A.Ş.’de Çalışan İşçilerin İşyeri Sağlık Birimi’ne Başvuru Nedenlerinin Ve Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2003, 6(1): 49-57.
 • 4. Aygün R. İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hizmetlerinde_Ekip_Yaklaşımı._http://isggm.calis ma.gov/tr/docs/sunumlar. 07.02.2007.
 • 5. Bilir N, Yıldız AN. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, p. 602-633.
 • 6. Dindar İ, İşsever H, Özen M. Edirne Merkezindeki Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerde İş İle İlgili Rahatsızlıklar ve Konulan Tanılar. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2004, 7(1): 59-63.
 • 7. Nahçıvan N. Bir İşyeri Ortamının Sağlık Riskleri Yönünden İncelenmesi. V. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi. 1997, p. 10-13.
 • 8. Bilir N. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çağdaş Bir Yaklaşım: Risk Değerlendirilmesi ve Risk Yönetimi. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Başak Matbaacılık. 2005; 25(5): 9-12.
 • 9. Janowitz IL, Gille M, Ryan G, Rempel D, Trupin L, Swig L, Mullen K, Regulies R, Blane PD. Measuring the Physical Demands of Work in Hospital Setting: Design and İmplementation of an Ergonomics Assessment. Applied Ergonomcs 2005.
 • 10. Dokuzoğuz B. Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri. Hastane Enfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi. 2004. p. 403-417.
 • 11. Abbasoğlu S, Emiroğlu C, İlhan NM, Koşar L, Kesedar S, Müezzinoğlu A. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kime Emanet. Toplum ve Hekim. 2006; 21(3): 173-179.
 • 12. Karwowski W, Jang RL, Rodrick D, Peter MQ. Self-Evaluation of Biomechaniccal Task Demans, Work Environment and Perceived Risk of İnjury by Nurses: A Field Study. Occupational Ergonomics. 2005, 5: 13-27.
 • 13. Alçelik A, Deniz F, Yeşildal N, Mayda AS, Şerifi BA. AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Sağlık Sorunları ve Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2005, 4(2): 55-65.
 • 14. Karadağ M, Yıldırım N. Hemşirelerde Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Bel Ağrıları ve Risk Faktörleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2004, 7(2): 48-54.
 • 15. Berk M. İş Sağlığında Biyolojik Monitoring (Biyolojik İzleme). İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Başak Matbaacılık, 2005, p. 23-26.
 • 16. Berk M. Fiziksel Faktörlerde Sağlık Gözetimi. http://isggm.calisma.gov.tr/haberler/taiex. [Erişim tarihi 14.05.2007]
 • 17. Bayık A. Çalışma Alanı Boyutlarının Belirlenmesinde Antropometrik Bir Yaklaşım. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara. Yüksek Öğretim Kurulu Dökümantasyon Merkezi, 1992.
 • 18. Munro N. Sleep Deprivation in Critically İll Patients, www.adnancefornurses.com 2002.
 • 19._Yüceer_N._Gürültü._http://www.metalurji.org.tr/de rgi127. (Erişim Tarihi:06.02.2007).
 • 20. Baykam N. Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolünde Havalandırmanın Önemi. Hastane İnfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004, p. 373-381.
 • 21. Oğulata N. Hastane Yapıları. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi, 2003, p. 43- 54.
 • 22. Akbulut T. İşçi Sağlığında Özel Patoloji. İşçi Sağlığı, Prensip ve Uygulamaları. Sistem Yayıncılık. Örünç Ofset, 1994.
 • 23. Akman G, Yıldırım A. Hastane Temizliği. Hastane İnfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004, p. 365-372.
 • 24. Yıldırım G. Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma. Hastane İnfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004, p. 419-423.
 • 25. Köktürk M, Kurşun Ş, Yavuz M, Dramalı A. Hastanede Çalışan Sağlık Personelinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. İzmir. 2003, p. 305-315.
 • 26. Özkan Ö. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı/Güvenliği İçin İşyeri Örgütlenme Birimi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 50-56.
 • 27. Korkmaz M. Delici Kesici Alet Yaralanmaları. VI. Ege Dahili Tıp Günleri Özet Kitabı. İzmir. 2007, p. 196-198.
 • 28. Aygün P. Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü: Çevre Temizliği. Hastane Enfeksiyonları Dergisi. 2004, 8(2): 176-178.
 • 29. Uysal Ü. Hastane Atıkları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi. 2004, 8(2): 122-126.
 • 30. Kitiş A, Cavlak U. Sağlık Çalışanlarında Ağrı Analizi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 173, Ankara.
 • 31. Owen BD, Keene K, Olson S. An Ergonomic Approach to Reducing Back/ Shoulder Stress in Hospital Nursing Personnel: A Five Year Follow Up. İnternational Journal of Nursing Studies. 2002; 39(3): 295- 302.
 • 32. Karwowski W, Jang RL, Rodrick D, Peter MQ. Self-Evaluation of Biomechaniccal Task Demans, Work Environment and Perceived Risk of İnjury by Nurses: A Field Study. Occupational Ergonomics. 2005; 5: 13- 27.
 • 33. Söyük S, Ören BG. İstanbul’daki Değişik Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Risklere Maruz Kalma Durumlarına Yönelik Bir Araştırma. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 154.
 • 34. Güven R. Çalışanların Beslenmesi. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2005; 24(5): 8-12.
 • 35. Aktaş N, Çekal N. İş Verimliliğinin artırılmasında beslenmenin rolü, II. Ulusal iş sağlığı ve işyeri hemşireliği sempozyumu. 2001, p. 119-123.
 • 36. Pekcan G. Türkiye’de Beslenme Politikaları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası. 2001, p. 62-75.
 • 37. Uzun Ö. Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetini Önlemek İçin Öneriler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 188.
 • 38. Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002, 3: 147-154.
 • 39. Tokmak Yüksel F. Sağlık Çalışanlarının Sorunları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Ankara. Genel-İş Matbaası, 2001, p. 105-108,
 • 40. Işıl Ö, Barlas GÜ, Onan N, Karaca SÇ, Çoşkun S. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Gereksinimleri. Hemşirelik Forumu. 2002; 5(1): 1- 6.
 • 41. Tel H, Karadağ M., Sağlık Personelinin Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları ve baş etme Durumlarının Belirlenmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi. Genel-İş Matbaası. Ankara. 2001, p. 144,
 • 42. Pınar R, Arıkan S. Hemşirelerin İş Doyumu: Etkileyen Faktörler, İş Doyumu İle Benlik Saygısı ve Asertivite İlişkisi. VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. İzmir. 1998, p. 159-170.
 • 43. Karadağ G, Sertbaş G, Güner İÇ, Taşdemir HS, Özdemir N. Hemşirelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri İle Bunları Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2002, 5(6): 8-15.
 • 44. Mollaoğlu M, Fertelli TK, Tuncay FÖ. Hemşirelerde Tükenme ve Otonomi Düzeylerinin İncelenmesi. Toplum ve Hekim. 2005, 20(4): 259- 266.
APA PARLAR S (2008). Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(6), 547 - 554.
Chicago PARLAR Serap Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7, no.6 (2008): 547 - 554.
MLA PARLAR Serap Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.6, 2008, ss.547 - 554.
AMA PARLAR S Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(6): 547 - 554.
Vancouver PARLAR S Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(6): 547 - 554.
IEEE PARLAR S "Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7, ss.547 - 554, 2008.
ISNAD PARLAR, Serap. "Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: Sağlıklı çalışma ortamı". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7/6 (2008), 547-554.