Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 14 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Postnatal depression and effecting factors in Turkey

Öz:
Amaç: Postpartum depresyon tedavi edilmediği takdirde kronik, tekrarlayıcı ve ilerleyici bir hastalık olabilmekte, kadının yaşam kalitesini düşürmekte ve kadının intihar etme ve bebeğine zarar verme risklerini artırmaktadır. Postpartum depresyonun kadın ve ailesini olumsuz yönde etkilemesini önlemek için, erken dönemde tanılanması ve müdahale edilmesi gerekmektedir. Araştırma, kadınlarda doğumsonu depresyon sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evreni Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan kadınlardan oluşmuş ve örnekleminde 214 kadın yer almıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve Edinburg Postnatal Depresyon Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için yüzdelik ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların %65.9’u 25-34 yaş grubunda, %58.9’u üniversite ve üzeri mezunu ve %94.9’u çekirdek aileye sahiptir. Kadınların % 23.4’ü postnatal depresyon riskine sahiptir. Sosyodemografik özelliklerin (yaş, eğitim düzeyi, ekonomik durum, aile tipi, çalışma durumu, meslek) postnatal depresyon riskini etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Daha önce yapılan çalışmalarda postnatal depresyon riskini artırdığı belirtilen gebelik (parite, gebeliğin planlı olup olmama durumu, gebelikte sağlık sorunu yaşama durumu, gebelikte alınan sosyal destek durumu, anneliğe hazır hissetme durumu), doğum (doğum şekli) ve doğumsonu döneme (bebek bakımında destek alma durumu, bebeğin sağlık sorunu yaşama durumu) ait bazı değişkenlerin kadınlarda postnatal depresyon riskini etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Gebeliğinden vazgeçmek isteyen, gebeliği sırasında yeterli destek almayan, anne olarak kendini yeterli hissetmeyen ve postnatal meme sorunu yaşayan kadınların diğer kadınlara göre yüksek oranda depresyon riski taşıdıkları (p<0.05) saptanmıştır. Sonuç: Sağlık personeli tarafından istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, doğumsonu anne ve bebek sorunlarının erken dönemde farkedilip çözümlenmesi, doğumsonu döneme uyum için kadınlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve kadınların doğumsonu depresyon risk faktörleri açısından değerlendirilerek önleyici tedbirlerin alınması önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Türkiye’de postnatal depresyon ve etkileyen faktörler

Öz:
Objective: Postpartum depression could be a chronicle, repetitive and progressive disease if it doesn&#8217;t treated, it decreases woman&#8217;s life quality and it increases suicidal attempts of women and giving harm to own baby risks. Postpartum depression should be diagnosed in early period and should be interfered for prevent negative effects to woman and her family. This research was performed in a descriptive way to determine the frequency of postnatal depression on women and effecting factors of it. Material and Method: The universe of the study was consisted of women who gave birth in Gazi University Hospital and 214 women took place in the sampling. The data was collected with a questionnaire form prepared by researchers and Edinburgh Postnatal Depression Scale. Percentage and chi-square tests were applied for data analysis. Results: In the study, 65.9% of women are in 25-34 age group, 58.9% of them are university and upper graduated, 94.9% of them have nuclear family. 23.4% of women have postnatal depression risk. It was determined that socio-demographic characteristics (age, education level, economical status, family type, working status, job) didn&#8217;t effect postnatal depression risk (p>0.05). Also some variables, which were signified that effected postnatal depression risk at literature, in pregnancy ( parity, status of planned pregnancy or not, living a health problem in pregnancy period, feeling ready to motherhood or not), birth ( way of birth) and postnatal period (taking support for baby care or not, health problem of baby) didn&#8217;t found significant (p>0.05). It is established that; women who want to give up pregnancy, don&#8217;t take adequate support during pregnancy, don&#8217;t feel adequate ownself as a mother and experience breast problems at postpartum period had high risk postnatal depression than others (p<0.05). Conclusions: It is suggested that, preventing unwanted pregnancies, noticing and solving postnatal problems of mother and baby in early period, giving counsultancy and education for postnatal adaptation to women, determining women about postnatal depression risks and taking preventing cautions by health staff.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Kolko ELM, Roth EK. Antepartum and postpartum depression: Healty mom, healty baby. Womens Health 2004; 59: 181-191.
 • 2. Evins GG, Theofrastous JP. Postpartum Depression: A review of postpartum screening. Prim Care Update Ob/Gyns 1997; 4: 241-246.
 • 3. Hearn G, Iliff A, Jones I, Kirby A, Ormiston P, Parr P, Rout J et al. Postnatal Depression in the community. British Journal of General Practise. 1998; 48: 1064-1066.
 • 4. Miller RL, Pallast JF, Negri LM. Anxiety end stres in the postpartum: Is there more to postnatal distress than depression? BMC Psychiatry 2006; 6: 12-22.
 • 5. Moraes IGS, Pinheiro RT, Silva RA, Horta BL, Sousa PLR, Faria AD. Prevalence of postpartum depression and associated factors. Rev Saude Publica 2006; 40: 1-6.
 • 6. Patel V, Rodrigues M, DeSouza N. Gender, poverty and postnatal depression: A study of mothers in Goa, India. Am J Psychiatry 2002; 159: 43-47.
 • 7. Watt S, Sword W, Krueger P, Sheehan D. A cross-sectional study of early identification of postpartum depression: Implications for primary care providers from the Ontario Mother&Infant Survey. BMC Family Practice 2002; 3: 5-10.
 • 8. İnandi T, Elci AC, Ozturk A, Egri M, Polat A, Sahin TK. Risk factors for depression in postnatal first year, in eastern Turkey. Int J Epidemiol 2002; 31: 1201-1207.
 • 9. Nur N, Çetinkaya S, Bakır DA, Demirel Y. Sivas il merkezindeki kadınlarda postnatal depresyon prevalansı ve risk faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26: 55-59.
 • 10. Vural G, Akkuzu G. Normal vajinal yolla doğum yapan primipar annelerin doğum sonu 10. günde depresyon yaygınlıklarının incelenmesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1999; 3: 33-38.
 • 11. Lee DTS, Chung TKH. What should be done about postnatal depression in Hong Kong? HKMJ 1999; 5: 39-42.
 • 12. Fike A. A review of postpartum depression. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 1999; 1: 9-14.
 • 13. Cooper PJ, Murray L. Fortnightly review: Postnatal depression. BMJ 1998; 316: 1884-1886.
 • 14. Güra A, Çığ HÖ, Ongun H, Eryılmaz M, Oygür N. Postpartum maternal depresyon nedenleri ve preterm bebeklerde büyüme üzerine etkileri. Çocuk Dergisi. 2004; 4: 168-172.
 • 15. Minkovitz CS, Strobino D, Scharfstein D. ve ark. Maternal depressive symptoms and children’s receipt of health care in the first 3 years of life. Pediatrics 2005; 115: 306-315.
 • 16. Epperson CN. Postpartum major depression: Detection and treatment. Am Fam Physician 1999; 59: 2247-2257.
 • 17. Kennedy HP, Beck CT, Dricoll JW. A light in the fog: Caring for women with postpartum depression. JMWH 2002; 47: 318-330.
 • 18. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Örnekleme. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K, editörler Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 1988; 67-8.
 • 19. Lee DTS, Yip ASK, Leung TYS, Chung TKH. Identifying women at risk of postnatal depression:Prospective longitudinal study. HKMJ 2000; 6: 349-354.
 • 20. McCoy SJB, Beol JM, Shipman SBM, Payton ME, Watson GH. Risk factors for postpartum depression: A retrospective investigation at 4 weeks postnatal and a review of the literature. JAOA 2006; 106: 193-198.
 • 21. Wilson LM, Reid AJ, Kimde DK, Bringer A, Carroll JC, Stewart DE. Antenatal psychosocial risk factors associated with adverse postpartum family outcomes. Can Med Assoc J 1996; 154: 785-799.
 • 22. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782-786.
 • 23. Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’nin Türkçe Formu için Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. İlkbahar Sempozyumu Birinci Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayını; 2000; 51-52.
 • 24. Sevil Ü, Saruhan A, Ertem G, Kavlak O. Kadınların Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin ve Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 18: 67-76.
 • 25. Kara B, Çakmaklı P, Nacak E, Türeci F. Doğum Sonrası Depresyon. STED 2001; 10: 333-334.
APA EFE Ş, TAŞKIN L, EROĞLU K (2009). Postnatal depression and effecting factors in Turkey. , 14 - 20.
Chicago EFE Şengül Yaman,TAŞKIN Lale,EROĞLU Kafiye Postnatal depression and effecting factors in Turkey. (2009): 14 - 20.
MLA EFE Şengül Yaman,TAŞKIN Lale,EROĞLU Kafiye Postnatal depression and effecting factors in Turkey. , 2009, ss.14 - 20.
AMA EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K Postnatal depression and effecting factors in Turkey. . 2009; 14 - 20.
Vancouver EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K Postnatal depression and effecting factors in Turkey. . 2009; 14 - 20.
IEEE EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K "Postnatal depression and effecting factors in Turkey." , ss.14 - 20, 2009.
ISNAD EFE, Şengül Yaman vd. "Postnatal depression and effecting factors in Turkey". (2009), 14-20.
APA EFE Ş, TAŞKIN L, EROĞLU K (2009). Postnatal depression and effecting factors in Turkey. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 10(1), 14 - 20.
Chicago EFE Şengül Yaman,TAŞKIN Lale,EROĞLU Kafiye Postnatal depression and effecting factors in Turkey. Journal of the Turkish-German Gynecological Association 10, no.1 (2009): 14 - 20.
MLA EFE Şengül Yaman,TAŞKIN Lale,EROĞLU Kafiye Postnatal depression and effecting factors in Turkey. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, vol.10, no.1, 2009, ss.14 - 20.
AMA EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K Postnatal depression and effecting factors in Turkey. Journal of the Turkish-German Gynecological Association. 2009; 10(1): 14 - 20.
Vancouver EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K Postnatal depression and effecting factors in Turkey. Journal of the Turkish-German Gynecological Association. 2009; 10(1): 14 - 20.
IEEE EFE Ş,TAŞKIN L,EROĞLU K "Postnatal depression and effecting factors in Turkey." Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 10, ss.14 - 20, 2009.
ISNAD EFE, Şengül Yaman vd. "Postnatal depression and effecting factors in Turkey". Journal of the Turkish-German Gynecological Association 10/1 (2009), 14-20.