Yıl: 2008 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 303 - 312 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış

Öz:
Yem bitkileri yetiştiriciliği hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamada, önemli bir role sahiptir. Çayır ve meralarımız, aşırı ve erken otlatma, geç otlatma ve bakım işlerinin yapılamaması nedeni ile önemli ölçüde tahrip olmuştur. Bununla birlikte son zamanlarda entansif ve yarı entansif tarıma daha fazla uyum gösteren melez ve kültür hayvanlarımızın sayısında da yerli ırklara kıyasla önemli artışlar meydana gelmiştir. Dolayısı ile gittikçe entansif tarıma daha yatkın hale gelen mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılması zorunluluk haline gelmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2000/467 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yem bitkileri tarımının desteklenmesi sonucu, yem bitkileri üretim alanlarımızda önemli artışlar meydana gelmiştir. Fakat bu artışlar, mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. Sonuç olarak yem bitkileri üretim alanlarımızın ve verimliliklerinin artırılması için yapılan desteklemeler, arttırılarak ve çeşitlendirilerek devam etmelidir. Yem bitkilerinde tohumluk sorunu mutlaka çözülmelidir. Ayrıca çiftçilerimiz hayvan beslemede yem bitkilerinin önemi ve yem bitkileri yetiştiriciliği, hakkında bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelime: ürün verimi bitki üretimi yem ürünleri Türkiye kaba yem kanunlar

Konular: Ziraat Mühendisliği

General view to Turkey forage crops cultivation

Öz:
Forage crops cultivation in meeting roughage requirement of our animal existence has an important role. Our pastures and rangelands have been destroyed because of excessive and early grazing and not making attention works. Notwithstanding in amount of crossbred and import breed animals compared native breed have been nowadays important increases. Consequently, in order to meet hay requirement of our animal existence apt gradually intensive agriculture, it is necessary increase of forage crops field and yields. With decision 2000/467 numbered council of ministers of Ministry of Agriculture and Rural affairs, in supported forage crops cultivation has occurred important increase. But in these increases is not sufficient to meet requirement hay of available animal existence. Consequently, making supports to increase field and yield of forage crops cultivation have been continued increasing and diversifying. Absolutely seed problem must be solved in forage crops. Farmers must informed about forage crops cultivation and important of forage crops for animal feedin
Anahtar Kelime: fodder crops Turkey roughage legislation crop yield crop production

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri (3. Baskı) Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa.
 • Açıkgöz, E., R. Hatipoğlu, S. Altınok, C. Sancak, A. Tan ve D. Uraz. 2005. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.
 • Ak, İ. ve R. Doğan. 1997. Bursa bölgesinde yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim özellikleri ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi 16-19 Eylül, Bursa, s: 83-92,
 • Akman, N., F. Aksoy, O. Şahin, Ç. Y. Kaya ve G. Erdoğdu. 2007. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'nin Hayvansal Üretimi. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Yayınları No: 4, 116 s.
 • Anonim 1990. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 2005. Bitkisel Üretim İstatistikleri-2005. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim 2006a. Hayvansal Üretim İstatistikleri-2006. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim 2006b. Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım Müdürlüğü (Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü) Broşürü, 42 s.
 • Anonim 2006c. Bitkisel Üretim İstatistikleri-2006. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim 2007. Tarımsal Desteklemeler, Hayvancılık Desteklemeleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Broşürü., 4 s.
 • Anonymous 2002. FAO Statistics, Production Yearbook. Food and Agriculture Organization of the United States.
 • Ayan, İ., Z. Acar, U. Başaran, Ö. Önal Aşçı ve H. Mut. 2006. Samsun ekolojik koşullarında bazı burçak (Vicia ervilia L.) hatlarının ot ve tohum verimlerinin belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fakültesi Der., 21: 318-322.
 • Eker, M. M. 2006. Türk Tarımının Dünü Bugünü ve Geleceği Hakkında Genel Değerlendirme, Tarım ve Köyişleri Bakanı 2007 Yılı Mali Bütçe Konuşması Metni, 40 s.
 • Manga, L, Z. Acar ve İ. Ayan. 1995. Baklagil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu No: 7, 342 s.
 • Semerci, A. ve C. Kurt. 2006. Türkiye'de Yem Bitkileri Tarımının Önemi. Hasad Hayvancılık Der., 21: 42-49.
 • Serin, Y., M. Tan ve H. B. Çelebi. 1997. Erzurum yöresine uygun burçak (Vicia ervilia (L.) Wild.) hatlarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Der., 6: 13-22.
 • Serin, Y. ve M. Tan. 2001a. Yem Bitkileri Kültürüne Giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 206, 217 s.
 • Serin, Y. ve M. Tan. 2001b. Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 190, 177 s.
 • Soya, H., R. Avcıoğlu ve H. Geren. 2004. Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s.
 • Tosun, F. 1996. Türkiye'de kaba yem üretiminde çayır-mer'a ve yem bitkileri yetiştiriciliğinin dünü, bugünü ve yarını. Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, s: 1-15.
 • İletişim adresi: Dr.Halil YÇLCU Erzincan Univ., Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Kelkit-GÜMÜŞHANE E-posta: halilyolcu@atauni.edu.tr
APA YOLCU H, Tan M (2008). Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. , 303 - 312.
Chicago YOLCU Halil,Tan Mustafa Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. (2008): 303 - 312.
MLA YOLCU Halil,Tan Mustafa Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. , 2008, ss.303 - 312.
AMA YOLCU H,Tan M Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. . 2008; 303 - 312.
Vancouver YOLCU H,Tan M Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. . 2008; 303 - 312.
IEEE YOLCU H,Tan M "Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış." , ss.303 - 312, 2008.
ISNAD YOLCU, Halil - Tan, Mustafa. "Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış". (2008), 303-312.
APA YOLCU H, Tan M (2008). Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(3), 303 - 312.
Chicago YOLCU Halil,Tan Mustafa Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi 14, no.3 (2008): 303 - 312.
MLA YOLCU Halil,Tan Mustafa Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.14, no.3, 2008, ss.303 - 312.
AMA YOLCU H,Tan M Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi. 2008; 14(3): 303 - 312.
Vancouver YOLCU H,Tan M Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi. 2008; 14(3): 303 - 312.
IEEE YOLCU H,Tan M "Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış." Tarım Bilimleri Dergisi, 14, ss.303 - 312, 2008.
ISNAD YOLCU, Halil - Tan, Mustafa. "Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış". Tarım Bilimleri Dergisi 14/3 (2008), 303-312.