Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 48 Metin Dili: Türkçe

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Araştırma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme beceri düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu'nda okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 335 öğrenci alınmıştır (katılım oranı %82). Veriler, kişisel bilgi formu ve "Problem Çözme Ölçeği" kullanılarak 15-31 Mart 2007 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için kurumdan ve öğrencilerden onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, tekyölü varyans, Kruskall Wallis, Mann Whitney Uve Student t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre: öğrencilerin problem çözme becerilerinden aldıkları toplam puan ortalaması 94.35±16.98'dir. Okunan bölüm, yaş, cins, anne-baba eğitim jdüzeyi ve problem çözme ile ilgili eğitim alma durumu ile problem çözme becerisi açısından gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Problem çözme becerisi ile öğrencilerin sınıfları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). 2. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri diğer sınıflardan yüksek bulunmuştur (p<0.05).Araştırma sonucunda; öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Eğitim müfredatında problem çözme bilgi ve becerilerinin öğretilmesine daha fazla yer verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Examining the problem solving skills and some related factors of the health colloge students

Öz:
This descriptive research was carried out to determine problem solving skills of school of health students. The sample of this research included 335 students who currently attending the Manisa Health College at Celal Bay ar University and who accepted to participate to study (participation rate 82%).Data were collected by using a questionnaire and "Problem Solving Inventory" between March 15-March 31, 2007. Before the study, permission was taken from the school and students. Descriptive statistical, Kruskal Wallis, AN OVA, Mann Whitney U and Student t test were used in evaluating the data. According to data; mean point of problem solving of students was 94.35±16.98. Although there were no statistically significant differences between the age groups, departments of the students, sex, level of parents education, education of problem solving in terms of problem solving skills. The difference between the classes of the students and problem solving abilities scores was found significant (p<0.05).It was determined that problem solving abilities scores of the second class students were higher than other class. The study indicated that, the level problem solving abilities of students were medium. It was suggested that the students should receive training regarding problem solving skills in curriculum.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abaan S, Altmtoprak A (2005). Hemşirelerde problem çözme becerileri: öz değerlendirme sonuçlarının analizi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12(1): 62-76.
 • Aksan N (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Altun 1 (2003). The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today 23(8): 575-584.
 • Altunçekiç A, Yaman S, Koray Ö (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi 13 (1): 93-102.
 • Bahar M (2006). Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yönetici hemşirelerin problem çözme becerileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birol L (2000). Hemşirelik süreci. Bozyaka matbaacılık, İzmir.
 • Botti M, Reeve R (2003). Role of knowledge and ability in student nurses' clinical decision-making. Nursing and Health Sciences 5: 39-49.
 • Cholowski KM, Chan LKS (2004). Cognitive factors in student nurses' clinical problem solving. Journal of Evaluation in Clinical Practice 10(1): 85-95.
 • Çam S, Tümkaya S (2006). Üniversite öğrencilerinde kişiler arası problem çözme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(2): 119-132.
 • Çiçek HS, Albayrak N (2004). Hemşireler ile diğer bayan sağlık çalışanlarının problem çözme becerileri arasındaki farkın incelenmesi. Hemşirelik Forumu 7(2): 55-59.
 • Çilingir A (2006). Fen lisesi ile genel lise öğrencilerinin sosyal becerileri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Demir R, Engin E, Açıkeî E ve ark. (2007). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başhemşirelerinin yönetim becerilerini algılamaları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. http://www.med.ege.edu.tr/~hemsirey/docum ents/c9.doc. (erişim;9 Ağustos 2007).
 • Gültekin A (2006). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kanbay A, Bozok D, Ünsar S ve ark. (2004). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi özet kitabı, 29-30 Nisan, Edirne.
 • Katkat D, Mızrak O (2003). Öğretmen adaylarının pedogojik eğitimlerinin problem çözme becerilerine etkisi. Milli Eğitim Dergisi 158. http://yayim.meb.gov.tr/-dergiler/15 8/katkat.htm (erişim: 14 Ağustos 2007).
 • Kaya E (2005). Hemşirelerin problem çözme becerilerinin ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kelleci M, Gölbaşı Z (2004). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8 (2): 1-8.
 • Korkut F (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 177-184.
 • Savaşır I, Şahin N (1997). Bilişsel -Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 9, Özyurt Matbaacılık, Ankara.
 • Taşçı S (2005). Hemşirelikte problem çözme süreci. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) (Ek Sayı:Hemşirelik Özel Sayısı) 14:73-78.
 • Taylan S (1997). Heppner'in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taylor C (2000). Clinical problem-solving in nursing: insights from the literature. Journal of Advanced Nursing 31 (4): 842-849.
 • Terzioglu F (2006). The perceived problem-solving ability of nurse managers. Journal of Nursing Management 14: 340-347.
 • Thomas NM, Newsome GC (1992). Factors affecting the use of nursing diagnosis. Nurs Outlook 40(4): 182-186.
 • Tümkaya S, İflazoğlu A (2000). Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği öğlencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo-demografık değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergisi 6(6): 143-158.
 • Yurttaş A, Yetkin A (2003). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6(1): 1-13.
APA YILMAZ E, KARACA F, YILMAZ COŞKUN E (2009). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 38 - 48.
Chicago YILMAZ EMEL,KARACA Fatoş,YILMAZ COŞKUN ELA Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (2009): 38 - 48.
MLA YILMAZ EMEL,KARACA Fatoş,YILMAZ COŞKUN ELA Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 2009, ss.38 - 48.
AMA YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2009; 38 - 48.
Vancouver YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2009; 38 - 48.
IEEE YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." , ss.38 - 48, 2009.
ISNAD YILMAZ, EMEL vd. "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". (2009), 38-48.
APA YILMAZ E, KARACA F, YILMAZ COŞKUN E (2009). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 38 - 48.
Chicago YILMAZ EMEL,KARACA Fatoş,YILMAZ COŞKUN ELA Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12, no.1 (2009): 38 - 48.
MLA YILMAZ EMEL,KARACA Fatoş,YILMAZ COŞKUN ELA Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, no.1, 2009, ss.38 - 48.
AMA YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(1): 38 - 48.
Vancouver YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(1): 38 - 48.
IEEE YILMAZ E,KARACA F,YILMAZ COŞKUN E "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, ss.38 - 48, 2009.
ISNAD YILMAZ, EMEL vd. "Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12/1 (2009), 38-48.