Yıl: 2007 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 83 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri

Öz:
Sivas ilinin başlıca nüfus coğrafyası özellikleri konulu bu çalışma, 1927-2000 yılları arasındaki il nüfusunun niteliklerini coğrafi bir bakış açısıyla ele almıştır. İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde yer alan Sivas ili, bu bölümün nüfus, sosyo-ekonomik açıdan en büyük ilini oluşturur. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 755091’dir. Nüfus özelliklerinin belirlenmesinde Sivas’ın sosyo-ekonomik yapısı etkili olmaktadır. Şehir ve kır nüfusu arasında cinsiyet oranları açısından farklılıklar söz konusudur. Kırsal kesimde kadın, şehir kesiminde erkek nüfus fazladır. Yine yüzölçümü 28549 km² olan Sivas ilinin nüfus yoğunluğu 2000 yılında 26 km²/kişidir.
Anahtar Kelime:

The Main Features of Population Geography of The Province Sivas

Öz:
In this study, the main features of population geography of Sivas have been carried out to determine the population characteristics of the province between the years 1927-2000 from a geographical point of view. The province Sivas, located in the Yukarı Kızılırmak subregion of the Inter Anatolian, is the biggest province of the region in terms of population, socio- economic characteristics. According to the result of general population registration, its population is 755 091. Socio- economic structure of Sivas is affective in the designation of the variety of its population. There are differences in the rate of sexuality between the city and countryside. There are more women in the countryside, more men in the city. The province Sivas, which is 28549 km², has the population density of 26 km² per person in 2000.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABARJU, F. (1999), Sivas’ta İktisadî ve Sosyal Hayata Bir Bakış (1930- 1935), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Malatya.
 • AKBULUT, G. (2004), Divriği İlçesinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • BAŞEL, M.F. (1935), Sivas Bülteni, Kamil Yayınevi, Sivas.
 • BAŞIBÜYÜK, A. (1999), Suşehri Havzası’nın Coğrafî Etüdü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • BULUT, İ. (2000), “Yozgat’ın Nüfus Coğrafyası Özellikleri” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 4, s.19-54.
 • BULUT, İ. (2003), Yozgat İlinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 101, Araştırma Serisi No: 72, Erzurum.
 • DARKOT, B. (1961), “Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerine Yeni Gözlemler” Türk Coğrafya Dergisi, Cilt: XVII, Sayı : 21, s.1-14.
 • DARKOT, B. (1967), “Şehir Ayırımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri”, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı :16, s.1- 8.
 • DOĞANAY, H. (1991), Demografya, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
 • DOĞANAY, H. (1991a), “Türkiye’de İç Göçler ve Başlıca Sorunları” Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 2, s. 133-149.
 • DOĞANAY, H. (1994), Türkiye Beşerî Coğrafyası, Gazi Büro Kitapevi, Ankara.
 • DOĞANAY, H. (1997), Türkiye Beşerî Coğrafyası, MEB Yay. No: 2982, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi No:877, Eğitim Dizisi No: 10, İstanbul.
 • EMİROĞLU, M. (1981), “Türkiye’de Son Sayımlar ve Kentleşme Olayının Boyutları”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, s. 43-73.
 • EMİROĞLU, M. (1988), “ Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Artışı ve Coğrafi Dağılım Özellikleri”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, s.25-50.
 • ERTÜRK, M., Yazıcı, H. ve Başıbüyük, A. (2000), “ İskilip İlçesi’nin Demografik Özellikleri” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 4, s. 237-272.
 • FARIMAZ (GARİPAĞAOĞLU), N. (1990), Ulaş Ovası ve Çevresinin Fizikî Etüdü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • GARİPAĞAOĞLU, N. (1995), “Sivas İlinde Nüfus Hareketleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, Yıl:2, Cilt: 1, s. 79-92.
 • GÜNDÜZ, M., KUTLAR, A., GÜNDÜZ, F. ve ESGİN, A. (2004), Nüfus Sorunu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • GÜNGÖRDÜ, E. (2002), “Türkiye’de Nüfus Hareketleri ve Şehirleşme”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, s. 409-414.
 • IŞIK, Ş. (1999), “1997 Nüfus Tespiti ve Türkiye Nüfusu Üzerine Bazı Yeni Gözlemler” Ege Coğrafya Dergisi, 10, s. 149-172.
 • İÇDUYGU, A. Ve SİRKECİ, İ. (1999), Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye İş Bankası, İstanbul.
 • İZBIRAK, R. (1996), Türkiye I, MEB Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi: 196, İstanbul.
 • KARABAĞ, S. ve ŞAHİN, S. (2003), Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • MUTLUER, M. (2003), Uluslar arası Göçler ve Türkiye (Kuramsal ve Ampirik Bir Alan Araştırması Denizli- Tavas), Çantay Yayınları, İstanbul.
 • ÖNGÖR, S. (1961), “1950-1955 Devresinde Türkiye’de İç Göçler” Türk Coğrafya Dergisi, Cilt: XVII Sayı: 21, s. 63-74.
 • ÖZÇAĞLAR, A. (1997), “1995 Yılında Türkiye’deki Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafî Dağılışı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, s.243-272.
 • ÖZKALP, E. ( 2001), Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • ÖZGÜR, E.M. (1998), Türkiye Nüfus Coğrafyası, GMC Basın Yayın Ltd. Şti., Ankara.
 • ÖZGÜR, E.M. (2001), Türkiye Coğrafyası, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
 • ÖZGÜR, E.M. (2004), “Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekansal Dağılışı” Coğrafî Bilimler Dergisi, Sayı: 2, s.1-12.
 • TANDOĞAN, A. (1994), Türkiye Nüfusu, Eser Ofset Matbaacılık ve Yayınları Sanayi, Trabzon.
 • TANDOĞAN, A. (1998), Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Lega Yayınları, Trabzon.
 • TANOĞLU, A. (1966), Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1183, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Neşriyatı, No:45, İstanbul.
 • TÜİK, (2000), 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, Ankara.
 • TÜMERTEKİN, E. (1977), “Türkiye’de İç Göçler Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, s.29- 42.
 • TÜMERTEKİN, E. (1994), Beşerî Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3819, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2464, İstanbul.
 • TÜMERTEKİN, E. ve Özgüç, N. (2002), Beşerî Coğrafya İnsan-Kültür- Mekân, Çantay Kitapevi, İstanbul.
 • YALÇIN, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
APA AKBULUT OZPAY G (2007). Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. , 83 - 100.
Chicago AKBULUT OZPAY GÜLPINAR Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. (2007): 83 - 100.
MLA AKBULUT OZPAY GÜLPINAR Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. , 2007, ss.83 - 100.
AMA AKBULUT OZPAY G Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. . 2007; 83 - 100.
Vancouver AKBULUT OZPAY G Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. . 2007; 83 - 100.
IEEE AKBULUT OZPAY G "Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri." , ss.83 - 100, 2007.
ISNAD AKBULUT OZPAY, GÜLPINAR. "Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri". (2007), 83-100.
APA AKBULUT OZPAY G (2007). Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 83 - 100.
Chicago AKBULUT OZPAY GÜLPINAR Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 31, no.1 (2007): 83 - 100.
MLA AKBULUT OZPAY GÜLPINAR Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.1, 2007, ss.83 - 100.
AMA AKBULUT OZPAY G Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 31(1): 83 - 100.
Vancouver AKBULUT OZPAY G Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 31(1): 83 - 100.
IEEE AKBULUT OZPAY G "Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri." Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, ss.83 - 100, 2007.
ISNAD AKBULUT OZPAY, GÜLPINAR. "Sivas İlinin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 31/1 (2007), 83-100.