Yıl: 2009 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 85 - 96 Metin Dili: Türkçe

Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı, müzik öğretmen adaylarının akademik ve çalgı başarı düzeyleri ile “Bar’ON Duygusal zekâ” ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkileri sınamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 2006-2007 eğitim döneminde öğrenim gören toplam 80 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda çalışma grubunun akademik-çalgı başarı düzeyleri ve bazı demografik özellikleri ile Bar’ON Duygusal zekâ ölçeği puanları arasında da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmadaki çoklu analiz teknikleri SPSS paket programının 13.0 versiyonu ile sınanmıştır.
Anahtar Kelime:

Relations Between Levels of Music Teacher Candidates’ Emotional Quotient With Academic and Instrument Success

Öz:
The basic aim of this research is to define the relations between levels of music teacher candidates’ Bar’On Emotional Quotient with academic and instrument success. The working group of the research consists of 80 music teacher candidates who participated in the stage work Marmara University Ataturk Education Faculty in 2006-2007 education terms. At the end of the research, it has been statistically determined that there are significant differences between levels of academic and instrument success. .Besides, there are significant differences between some of the demographic features and Bar’On Emotional Quotient scale levels. The research data has been verified with the 13.0 version of SPSS program.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arseven, A. (2001). Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.
 • Austin, E. Evans, R. Goldwater ve Potte, V. (2005). A Preliminary Study of Emotional
 • Intelligence, Emphaty and Exam Performance in First Year Medical Students, Personality and Individual Differences, Vol. 39, 1395-1405.
 • Baltaş, A. (2000). Şirketlerin Duygusal Zekâsı Yüksek Enerji Doğurur. Beko Haber Dergisi, Sayı:21.
 • Beceren, E. (2002) Duygusal Zekâ, Personal Excellence, Nisan 2002, Erişim tarihi, Aralık 2007, http://www.duygusalzeka.com/
 • Beceren, E. (2004). Duygusal zeka nedir? Duygusal zekâ kavramının gelişimi, Aralık 2004, Erişim tarihi: Aralık, 2007, http://www.duygusalzeka.com/
 • Cooper, R. ve Sawaf, A. (1999). Liderlikte duygusal zekâ. (Çev. Z.B. Ayman ve B. Sancar) Sistem Yayıncılık. İstanbul.
 • Çuhadar, H. (2006). Müziksel Zeka, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, (486-497), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Erdoğdu, M.Y.(2006) Ana-Baba Tutumları ve Öğretmen Davranışları ile Öğrencilerin Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fak. Der. Sayı,13.s 23-33.
 • Erdoğdu, Y. (2008). Duygusal zekâ’nın bazı değişkenler açısından incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Kış, C.7 S.23 (62-76)
 • Goleman, D.P. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement, Bantam Books, New York.
 • Goleman, D.P. (1996). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir? İstanbul: Varlık Yayınları (Derleyen: Beceren, E./Aralık, 2004).
 • Goleman, D.P. (1998). Duygusal Zekâ. 3.Baskı. (Çev. B. S. Yüksel). Varlık Yayınları. İstanbul.
 • Goleman, D.P. (2001), Duygusal Zekâ, (Çev. Banu Seçkin Yüksel), Varlık Yayınları, İstanbul.
 • G. Otacıoğlu, S. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müzik eğitimi alan öğretmen adaylarının, müzikal algı ve özgüvenleri ile okul ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, (497-509), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Harrod, N.R., Scheer, S.D.(2005). An Exploration of Adolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics, Adolescence, Vol. 40, (159), 503.
 • Moller, Claus. (1999). Hearthwork. Hillerod: TMI. http://www.duygusalzeka.com/
 • Mumcuoğlu, Ö. (2002). Bar-On Duygusal Zeka Testi (Bar-On Emotional Quotient Iventory- Bar-On EQ-i)’nin Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Nikolaou, I. Tsaousis, I.(2002). Emotional Intelligence in the Workplace: Exploring Its Effects on Occupational Stress and Organizational Commitment, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 10 (4), 327-342.
 • Özgen, Ö. (2006). Başarı ve ilişkide duygusal zekânın rolü, w3.gazi.edu.tr/~mkaradag/tezler/ozgeozgen.pdf, Erişim tarihi: 21-05-2008.
 • Ural, A. (2001). Yöneticilerde duygusal zekânın üç boyutu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı:2.
APA GÜRŞEN OTACIOĞLU A (2009). Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 85 - 96.
Chicago GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. (2009): 85 - 96.
MLA GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 2009, ss.85 - 96.
AMA GÜRŞEN OTACIOĞLU A Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2009; 85 - 96.
Vancouver GÜRŞEN OTACIOĞLU A Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2009; 85 - 96.
IEEE GÜRŞEN OTACIOĞLU A "Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki." , ss.85 - 96, 2009.
ISNAD GÜRŞEN OTACIOĞLU, AYŞE SENA. "Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki". (2009), 85-96.
APA GÜRŞEN OTACIOĞLU A (2009). Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 85 - 96.
Chicago GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.1 (2009): 85 - 96.
MLA GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, 2009, ss.85 - 96.
AMA GÜRŞEN OTACIOĞLU A Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 19(1): 85 - 96.
Vancouver GÜRŞEN OTACIOĞLU A Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 19(1): 85 - 96.
IEEE GÜRŞEN OTACIOĞLU A "Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss.85 - 96, 2009.
ISNAD GÜRŞEN OTACIOĞLU, AYŞE SENA. "Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/1 (2009), 85-96.