Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 17 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners

Öz:
Bilgisayar öğrenme ve öğretim sürecini destekleyen en etkin araçlardan birisidir. Bilgisayar ve Internet destekli dil eğitimi materyalleri günümüzde dil eğitiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Bilindiği üzere dil eğitiminde etkileşim çok önemlidir. Günümüzde çoklu ortam destekli dil eğitimi materyalleri öğrencilere hem işitsel ve hem de görsel çalışma yapabilme avantajı sunmaktadırlar. Dahası, hem işitsel hem de görsel kanallardan elde edilen bilginin daha iyi öğrenildiği ve kalıcı olduğuna dair çalışmalar literatürde mevcuttur. Bilgisayarlar öğrenmeyi daha etkili hale getirmek amacıyla çoklu ortam desteğini sunmakla kalmayıp özellikle Internet teknolojisi öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini tekrar yapabilmesi, ekstra çalışma ve araştırmalar yapabilmesi ve bireysel olarak çalışarak kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi gibi çağdaş yaklaşımlarla öğretim imkânları da sunmaktadır. Burada söz edilen öğrenme biçimleri klasik öğrenme yaklaşımından çok daha farklıdır ve bu tür çağdaş yaklaşımların öğrenme çıktılarının çok daha verimli olduğu eğitim uzmanlarınca kabul görmektedir. Problem Durumu: Daha önce de söz edildiği gibi bilgi iletişim teknolojileri farklı ortamlar ve özellikler sunarak dil öğrenmeye katkıda bulunmuştur. Teknoloji destekli dil öğrenmeye yönelik çalışmalar genellikle geleneksel ortam ile yeni teknolojilerin dil öğrenmeye yönelik katkısını araştıran karşılaştırmalı çalışmalar olmuştur. Dolayısıyla, teknoloji destekli dil öğrenme ve öğretme ortamlarında öğretim yöntemlerinin kullanılması üzerine çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu sayede, öğrenmenin teknoloji desteğiyle nasıl gelişeceği ve gerçek anlamda bir dil eğitimi yazılımın nasıl olması gerektiği ile neden yöntembilimi üzerine dayanması gerekliliği anlaşılabilir. Araştırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı web-tabanlı çoklu ortam destekli bağlam modelinde aralıklı tekrarlar ile orta düzeyde İngilizce sözcük öğrenen öğrencilerde öğrenilenlerin hatırda kalıcılığına etkisini ölçmektir. Sınıfta öğrenilen sözcüklerin tekrarları, Pimsleur’un aralıkların açılarak tekrar yapılması yaklaşımı temel alınarak farklı ve düzenli olarak artırılan aralıklarla gerçekleştirilmiş, böylelikle tekrarların öğrenilen kelimelerin hafızada kalıcılığına katkı sağlanması beklenmiştir. Web-tabanlı sözcük öğrenme materyalinde (WEBVOCLE) bağlam içerisinde sunulan sözcüklerin takdimi sesli çevrimiçi sözlük, resim ve animasyonlar ile zenginleştirilmiş, hedef sözcükler boşluk doldurma, çoktan seçmeli alıştırmalar, oyunlar, bulmacalar gibi etkileşimli alıştırmalarla öğrencilere tekrarlattırılmıştır. Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışma 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde başlangıç seviyesinde İngilizce eğitimi almakta olan 69 (39 kız, 30 erkek) öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Öğrenciler okulda öğrendikleri konulara paralel olarak hazırlanan içeriği web-tabanlı kelime öğretim sisteminde 9 hafta boyunca takip etmişlerdir. Öğrenciler haftalık uygulamalara her bir katılım için birer puan almışlar ve bu sayıların toplamı tüm uygulamalara katılım sayısı değişkeni olarak atanarak analizlerde kullanılmıştır. Uygulamaların tümü tamamlandıktan 2 hafta sonra 11. haftanın sonunda ise son-testler uygulanarak kelimelerin hatırda kalıcılığı ölçülmüştür. Araştırmacılar örneklem elverişliliği yöntemini uygulayarak veriyi kolaylıkla ulaşabildikleri sınıflardan toplamışlardır. Bu çalışmada sözcük hatırlama testleri ile niceliksel veri toplanmıştır. Testler ön-test ve son-test şeklinde uygulanmıştır. Ön-testler sözcükler sınıfta öğretildikten sonra uygulanan testlerdir. Son-testler ise tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra uygulanan testlerdir. Öğrencilerin sözcük hatırlama oranları web-tabanlı uygulama öncesi ve sonrası uygulanan ön-test ve sontestlerin sonuçları arasındaki farklara bakılarak belirlenmiştir. Verilerin analizi SPSS istatistik yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Her modül için uygulamaların analizleri ayrı ayrı yapılmış ve öğrencilerin katılım sayılarına göre grup ortalamalarının ikili karşılaştırılmalarının testi yapılmıştır. Araştırmanın Bulguları ve Sonuçlar: Öğrencilerden elde edilen veriler göstermiştir ki, öğrenciler hedef sözcüklerin hatırda kalıcılığı açısından ilerleme kaydetmişlerdir. Dahası, ikili karşılaştırma testi sonuçlarına göre öğrencilerin eğitim sistemine katılım sayıları ile hatırladıkları sözcüklerin sayısı arasında ilişki olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin sistemdeki haftalık uygulamaları takip sayıları ile hatırladıkları kelime sayısı doğru orantılı olarak yükselmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakılarak, WEBVOCLE sağladığı aralıklı tekrar imkânı ile öğrencilere daha önce sınıfta öğretilmiş sözcüklerin hatırda kalıcılığını sağlamada katkıda bulunmuştur. Öneriler: Araştırmada, medya sadece eğitimi öğrenciye ulaştıran bir araç olarak değerlendirilmiş, hedef sözcükler bağlam içerisinde kelime öğretimi metodu ile sunulmuş ve özellikle aralıklı tekrarın sözcük öğrenme üzerinde etkisi üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla, araştırmada web dil eğitim ve öğretiminde geçerli metot ve pedagojik prensiplere sahip içeriğin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlayan ortamdır. Bu araştırmanın sonuçlarına bakılarak, sonraki teknoloji destekli dil öğrenme ve öğretme araştırmalarında sadece kullanılan teknoloji üzerinde odaklanılması yerine metot, dil öğrenme ve öğretme tekniklerinin üzerinde önemle durulması önerilmektedir. Teknoloji destekli sözcük eğitimi üzerine yapılmış çalışmaların literatürde yer almasının birçok bakımdan faydalı olacağı düşünülmektedir. Dil öğretiminde teknoloji kullanımı yaygındır, ancak piyasada var olan ürünlerin öğretim ilke ve prensiplerine dayandırılarak hazırlanması, öğretimin verimliliğini artıracaktır. Bu araştırmada geliştirilen webtabanlı dil eğitimi sistemi dil eğitimcilerine kendi derslerinde benzer çalışmaları yapabilmeleri adına örnek olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu konu üzerinde çalışan araştırmacılar da bu ve benzeri sistemlerin verimliliğ
Anahtar Kelime: çoklu ortam uygulamaları etkileşimli dil öğrenme kalıcılık internet destekli öğretim kelimelerin hafızada kalıcılığı çoklu ortamlı öğrenme aralıklı tekrar yabancı dil öğrenimi web tabanlı eğitim

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Web-Tabanlı Aralıklı Tekrarın Yabancı Dil Öğrencilerinin Kelime Hatırda Kalıcılığına Etkisi

Öz:
Problem Statement: Computers are considered to be powerful tools supporting the process of teaching and learning, and it has been declared that ICT has particularly changed the language-learning environment and settings. The studies on technology with language learning have usually been comparative studies on the effectiveness of a new technology with more traditional ways of learning. Thus, there is a need for studies evaluating the instructional methodology of technology-supported language learning and teaching environments so that one can determine the nature of learning through technology and why there is a need for method-based educational software. Purpose of Study: The aim of this study was to examine the effects of webbased supplementary material on intermediate level English language learners’ vocabulary retention by presenting the vocabulary items to them through spaced repetitions. WEBVOCLE, a web-based vocabulary learning system in which the contextual presentation of the words was enriched with audio and visual multimedia resources and the retention of the words was enhanced with ‘spaced repetitions’, was used as a supplementary vocabulary development material. Methods: Three modules and their repetitions, consisting of texts and exercises such as multiple choice, gap-filling and cloze tests, were made accessible to learners on the web. The study consisted of 69 participants, and it was implemented during the spring semester of 2006-2007. Participants were given vocabulary retention tests to measure their vocabulary development. Findings and Results: Based on the results of the study, it could be concluded that WEBVOCLE proved to be effective in increasing the retention of participants’ vocabulary through spaced repetitions. Conclusions and Recommendations: In the study, media was just a mode for instruction to be delivered, and the applied method and pedagogical principles played prominent roles. It is recommended that future designs of computer-mediated language projects should utilize language teaching and learning strategies, methodologies and principles in their instructional design process with the necessary inquiry and precedence over simple technological learning.
Anahtar Kelime: multimedia learning spaced repetition foreign language learning web based education multimedia applications interactive language learning retention internet supported learning vocabulary retention

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Al-Seghayer, K. (2001). The effect of multimedia annotation modes on L2 vocabulary acquisition: a comparative study, Language Learning & Technology, 5 (1), 202-232.
 • Alshwairkh, S. A. N. (2004). Learning vocabulary through Internet reading: Approaches and attitudes of ESL MBA students. (Diss, Indiana University of Pennsylvania, 2004). Dissertation Abstracts International, DAI-A 65/10 (UMI No. AAT 3149715).
 • Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: a proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation (pp. 89-195). New York: Academic Press.
 • Bahrick, H., Bahrick, L., Bahrick, A. & Bahrick P. (1993). Maintenance of foreign language vocabulary and the spacing effect, Psychological Science, 4 (5), 316-321.
 • Borne, I. (1993). A visual programming environment for Smalltalk, Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages, (pp. 214-218). Bergen, Norway.
 • Clark, R.E. (1983). Reconsidering research on learning from media, Review of Educational Research, 53 (4), 445-459.
 • DeWinstanley, P. A., & Bjork, R. A. (2002). Successful lecturing: Presenting information in ways that engage effective processing. In E. F. Halpern & M. D. Hakel (Eds.), New Directions for Teaching and Learning (pp. 19-31). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dobinson, T. (2006). Investigating why learners recall certain items of vocabulary from lessons, 19th Annual EA Education Conference 2006, Australia.
 • Fidan, O. B. (2003). İngilizce sözcük öğrenmede farklı stratejilerin bilgisayarlı ve bilgisayarsız ortamda kullanımının öğrenilen sözcük miktarı, öğrenme için harcanan zaman ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkisi [The Effects of using different strategies in computerised media on the quantity of learned vocabulary, time spent to learn and retention of learning English vocabulary]. Unpublished master’s thesis, Ankara University, Ankara.
 • Groot, P. (2000). Computer assisted second language vocabulary acquisition, Language Learning & Technology, 4 (1), 60-81.
 • Hatch, E. & Brown, C. (1995). Vocabulary, semantics, and language education, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Herron, C., & Moos, M. (1993). Electronics media in the foreign language and literature classroom: A fusion between science and the humanities, Foreign Language Annals, 26 (4), 478-490.
 • Horst, M., Cobb, T. & Meara. P. (1998). Beyond a clockwork orange: Acquiring second language vocabulary through reading, Reading in a Foreign Language, 11 (2), 207– 223.
 • Jenkins, J. R., Stein, M. L. & Wysocki K. (1984). Learning vocabulary through reading, American Educational Research Journal, 21 (4), 767–787.
 • Johnson, A., & Heffernan, N. (2006). The short readings project: A CALL reading activity utilizing vocabulary recycling, Computer Assisted Language Learning, 19 (1), 63-77.
 • Jones, R. G. (1999). Web course design and creation for language learning, CALICO Journal, 17 (1), 43-58.
 • Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs: the four levels, San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
 • Kung, S.C & Chuo, T.W (2002). Students' perceptions of English learning through ESL/EFL websites, Teaching English as a Second or Foreign Language, 6 (1), x-x.
 • Labrie, G. (2000). A French vocabulary tutor for the web, CALICO Journal, 17 (3), 475-500.
 • Laufer, B. & Hulstijn, J. (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: the construct of task-induced involvement, Journal of Applied Linguistics, 22 (1), 1-26.
 • Lewis, M. (2000). Learning in the lexical approach. In M. Lewis (Ed.), Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach (pp. 155-184). London: Language Teaching Publications.
 • Ma, Q. & Kelly, P. (2006). Computer assisted vocabulary learning: design and evaluation, Computer Assisted Language Learning, 19 (1), 15-45.
 • Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning, New York: Cambridge University Press.
 • Nation, I.S.P. (1990). Teaching and learning vocabulary, New York: Newbury House Publishers.
 • Nation, P. & Wang, K. (1999). Graded readers and vocabulary, Reading in a Foreign Language, 12 (2), 355-380.
 • Nation, I.S.P. (2002). Learning vocabulary in another language, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Milton Keynes: Open University Press.
 • Pekel, N. (2002). Students’ attitudes towards web-based independent learning at Bilkent University school of English language. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Ankara.
 • Rott, S. (1999). The effect of exposure frequency on intermediate language learners’ incidental vocabulary acquisition through reading, Studies in Second Language Acquisition, 21, 589–619.
 • Saragi, T., Nation, P., & Meister, G. (1978). Vocabulary learning and reading, System, 6 (2), 72-80.
 • Waring, R. (2004). How to successfully use flashcards: In defense of learning words in word pairs. The Internet TESL Journal, February, Retrieved May 9, 2008, from http://iteslj.org/links/TESL/Articles/Vocabulary/
 • Waring, R. & Takaki M. (2003). At what rate do learners learn and retain new vocabulary from reading a graded reader?, Reading in a Foreign Language, 15 (2), 1–27.
 • Webb, S. (2007). The effects of repetition on vocabulary knowledge, Applied Linguistics, 28 (1), 46-65.
 • Wozniak, P. A. (1995). Spaced repetition in the practice of learning, Retrieved June 30, 2008, from http://www.supermemo.com/english/ol/background.htm
 • Yang, S. C., & Chen, Y. (2007). Technology-enhanced language learning: A case study, Computers in Human Behavior, 23 (1), 860-879.
 • Zemsky, R. & Massy, W.F. (2003). Thwarted Innovation: What Happened to E-learning and Why (A Final Report for The Weather Station Project of The Learning Alliance) University of Pennsylvania in cooperation with the Thomson Cooperation.
APA BATURAY M, YILDIRIM İ, DALOĞLU A (2009). Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. , 17 - 36.
Chicago BATURAY MELTEM HURİ,YILDIRIM İBRAHİM SONER,DALOĞLU Ayşegül Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. (2009): 17 - 36.
MLA BATURAY MELTEM HURİ,YILDIRIM İBRAHİM SONER,DALOĞLU Ayşegül Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. , 2009, ss.17 - 36.
AMA BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. . 2009; 17 - 36.
Vancouver BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. . 2009; 17 - 36.
IEEE BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A "Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners." , ss.17 - 36, 2009.
ISNAD BATURAY, MELTEM HURİ vd. "Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners". (2009), 17-36.
APA BATURAY M, YILDIRIM İ, DALOĞLU A (2009). Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. Eurasian Journal of Educational Research, 9(34), 17 - 36.
Chicago BATURAY MELTEM HURİ,YILDIRIM İBRAHİM SONER,DALOĞLU Ayşegül Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. Eurasian Journal of Educational Research 9, no.34 (2009): 17 - 36.
MLA BATURAY MELTEM HURİ,YILDIRIM İBRAHİM SONER,DALOĞLU Ayşegül Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. Eurasian Journal of Educational Research, vol.9, no.34, 2009, ss.17 - 36.
AMA BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. Eurasian Journal of Educational Research. 2009; 9(34): 17 - 36.
Vancouver BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners. Eurasian Journal of Educational Research. 2009; 9(34): 17 - 36.
IEEE BATURAY M,YILDIRIM İ,DALOĞLU A "Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners." Eurasian Journal of Educational Research, 9, ss.17 - 36, 2009.
ISNAD BATURAY, MELTEM HURİ vd. "Effects of Web-Based Spaced Repetition on Vocabulary Retention of Foreign Language Learners". Eurasian Journal of Educational Research 9/34 (2009), 17-36.