Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students

Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 167 - 184 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students

Öz:
Problem Durumu: İnternet ve online teknolojiler günümüz dünyasının en populer iletişim araçları olarak günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır. Bu teknolojik araçlar özellikle gençler ve üniversite öğrencileri arasında daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternetin eğitim-öğretim başta olmak üzere pek çok alanda sağladığı yararlar tartışılmazdır. Bununla birlikte her teknolojik gelişmede yaşandığı gibi görünen yararların yanı sıra teknolojinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkmaktadır. İnternet, cep telefonu, kısa mesaj servisi gibi iletişim araçları günlük yaşamı kolaylaştırmalarının yanında kötü niyetli kullanıcıların ellerinde diğer insanlara zarar veren araçlara dönüşmektedir. İsimsiz çağrılar, gizli kimlikle gönderilen yararsız (spam) e-postalar, hakaret ve tehdit içeren, bir kişi ya da grubu karalamak için e-posta ya da kısa mesajlar ile yayılan ses, görüntü ve metinler, virüslü e-postalar, tüm bu zararlı eylemlerin ortak bir isim altında tanımlanmasına neden olmuştur: Siber zorbalık. Siber zorbalık, uluslararası literatürde genel olarak “diğer kişilere zarar vermek amacıyla, bir birey ya da grup tarafından, elektronik posta, cep telefonu, çağrı cihazı, kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; kasten, tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Siber zorbalık, son 10 yılda başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere, internet ve online teknolojileri yoğun olarak kullanan ülkelerde başgöstermiş ve hızla yayılan ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle gençler arasında daha fazla görülmesi ve sonuçlarının tahmin edilenden de yıkıcı olması, dikkatlerin kısa sürede bu sorun üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde siber zorbalık eylemleri okul başarısızlığından intihara dek uzanan pek çok sorunun nedenleri arasında sayılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de de hissedilen bu problem eğitim ve psikoloji alanında çalışan bazı uzmanların bu konuya eğilmesine neden olmuştur. Gerçekten de bu konuda gerçekleştirilen birkaç çalışma siber zorbalığın Türkiye’de de yaşanan bir sorun olduğunu göstermiştir. Uluslararası literatür incelendiğinde, siber zorbalığın yaygınlığı, cinsiyete göre farklılıkları, görülme şekilleri ve geleneksel zorbalıkla ilişkisi başlıca araştırma problemleri olarak göze çarpmaktadır. Bu kadar önemli olmasına rağmen siber zorbalığı bir akıl sağlığı problemi olarak ele alan ve bu davranışları yordamaya çalışan araştırmalar oldukça azınlıktadır. Halbuki geleneksel zorbalıkla ilgili olarak çok sayıda yordamsal çalışmaya rastlamak mümkündür. Özellikle akıl sağlığı ile geleneksel zorbalık arasındaki ilişkileri gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. İşte bu çalışma hem ülkemiz için yeni bir konu olan hem de uluslararası literatürde fazla değinilmeyen siber zorbalık ve psikiyatrik belirtiler ilişkisini ele almayı amaçlamıştır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, siber zorbalık ve psikiyatrik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Psikiyatrik belirtilerin siber zorbalığı yordayıp yordamadığı, yorduyorsa hangi değişkenlerin anlamlı düzeyde yordama gücüne sahip olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Yöntemi:Bu çalışma kesitsel ve ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Demografik bilgi formunun yanı sıra siber zorbalıkla ilgili sorular ve Belirti Tarama Listesi-90-R (SCL-90-R), 695 kişilik (247 erkek ve 448 kadın) bir üniversite öğrencisi grubuna uygulanmıştır. Veriler SPSS 15 ve AMOS 7.0 programlarında değerlendirilmiş, siber zorbalığı yordayan psikiyatrik belirtilerin bulunmasında yapısal eşitlik modeli bağlamında yol analizi kullanılmıştır. Araştırmanın Bulguları :Öğrencilerin %19.7’si hayatında en az bir kez siber zorbalık yaptığını, %54.4’ü ise en az bir kez siber kurban olduklarını belirtmişlerdir. Bu yüzdeler içinden hesaplanan saf-siber zorbaların oranı %2 iken, %36.7’si saf-siber kurban, %17.7’si ise siber zorba-kurban olarak tanımlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların yaklaşık yarısı internet üzerinde ya da cep telefonu ile daha önceden (en az bir kez) bir başkasıymış gibi davrandıklarını ifade etmişlerdir. İnternet ya da cep telefonu üzerinde kimliğini gizleme davranışı ile siber zorbalık arasında da anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre siber kurban olma durumu arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın, erkeklerin kadınlara göre daha fazla siber zorbalık eylemlerine karıştıkları bulunmuştur. Aynı zamanda erkekler, gelecekteki olası siber zorbalık davranışlarında bulunmaya daha yatkın olarak belirlenmiştir. Araştırmada göze çarpan en önemli bulgulardan ilki, siber zorba-kurban olmayan, saf-siber kurban, saf-siber zorba ve siber zorba-kurbanlar arasında psikiyatrik belirtiler açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmış olmasıdır. Herhangi bir zorbalık yapmamış ve zorbalığa maruz kalmamış kişiler, saf-kurbanlardan ve zorba-kurbanlardan anlamlı düzeyde daha düşük psikiyatrik belirti göstermişlerdir. Diğer önemli bulgu ise düşmanca duygular ve psikotik belirtiler siber zorbalığı anlamlı olarak yordayan iki temel değişkendir. Aynı zamanda kişiler arası duyarlılık ve psikotik belirtiler siber zorbalığa uğrama yani siber zorba olma olasılığını da anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Bu bulgulara ek olarak daha önceden siber zorbalık yapmış olmak gelecekte de bu tür eylemlerde bulunma olasılığını artırmaktadır. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Daha önceki pek çok araştırmada görüldüğü gibi bu çalışmada da ortaya çıkan sonuç, siber kurbanların sayısının siber zorbalara göre daha fazla olduğudur. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla siber zorbalık eylemlerinde bulunmuş olması da diğer ülkelerde elde edilen bulgularla uyum göstermektedir. Bu araştırmadan ortaya çıkan en önemli sonuç, düşmanca duygular ve psikotik belirtilerin siber zorbalığı yordayan iki temel değişken olmasıdır. Bu açıdan gelecekte yapılacak çalışm
Anahtar Kelime: selcuk university cyber bullying cyber victim psychiatric symptoms university students

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agatston, P.W., Kowalski R. & Limber, S. (2007). Students’ perspectives on cyber bullying. Journal of Adolescent Health, 41, S59-S60.
 • ANCOMM. (2008). The prevalence of cyberbullying. Retrieved March 12 2008 from http://www.ancomm.com/igeneration/the_prevalence_of_cyberbullying.html
 • Anderson, T. & Sturm, B. (2007). Cyberbullying from playground to computer. Young Adult Library Services, Winter, 24-27.
 • Arbuckle, J.L. (2006). Amos (Version 7.0) [Computer Program]. Chicago: SPSS.
 • Arıcak, T. (2007). ‘Siber zorbalık’ın tehlikesi (Danger of cyberbullying). Retrieved on March 12,
 • 2008, from http://teknoloji.superonline.com/2007_10_16/haber__EDT22890_27.html
 • Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A. et al. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
 • Belsey, B. (2008). Cyberbullying. Retrieved March 07 2008 from www.cyberbullying.org
 • Beran, T. & Li, Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265-277.
 • Bonicatto, S., Dew, M.A., Soria, J.J. & Seghezzo, M.E. (1997). Validity and reliability of
 • Symptom Checklist ‘90 (SCL90) in an Argentine population sample. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 32, 332-338.
 • Buhler, K.E., Haltenhof, H., Geyer, S. & Bardeleben, H. (1999). Reliability of biographical data, their relations to personality variables and their influence on life-events. Journal of Affective Disorders, 53, 67-76.
 • Camodeca, M. & Goossens, F.A. (2005). Aggression, social cognitions, anger and sadness in bullies and victims. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(2), 186–197.
 • Campbell, M.A. (2005). Cyberbullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of Guidance and Counseling, 15(1), 68-76.
 • Campbell, M.L.C. & Morrison, A.P. (2007). The relationship between bullying, psychotic-like experiences and appraisals in 14–16-year olds. Behaviour Research and Therapy, 45, 1579– 1591.
 • Connolly, I. & O’Moore, M. (2003). Personality and family relations of children who bully. Personality and Individual Differences, 35, 559-567.
 • Dağ, İ. (1991). Belirti tarama listesi (SCL-90-R)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği [The reliability and validity of the SCL-90-R for university students]. Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 5-12.
 • David-Ferdon, C. & Hertz, M.F. (2007). Electronic media, violence, and adolescents: An emerging public health problem. Journal of Adolescent Health, 41, S1–S5.
 • Derogatis, L.R. (1975). Symptom Checklist-90-Revised. Mental Measurements Yearbook 1975- 1979, 9.
 • Derogatis, L.R. & Cleary, P.A. (1977a). Factorial invariance across gender for the primary symptom dimensions of the SCL-90. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16, 347- 356.
 • Derogatis, L.R. & Cleary, P.A. (1977b). Confirmation of the dimensional structure of the SCL90: a study in construct validation. Journal of Clinical Psychology, 33(4), 981-989.
 • Derogatis, L.R., Lipman, R.S. & Covi, L. (1973). SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale: Preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9, 13-28.
 • Derogatis, L.R., Rickels, K. & Rock, A.F. (1976). The SCL-90 and the MMPI: A step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 128, 280-289.
 • Erdur-Baker, Ö. & Kavsut, F. (2007). Cyber bullying: A new face of peer bullying. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.
 • Finn, J. & Banach, M. (2000). Victimization online: The downside of seeking human services for women on the Internet. CyberPsychology & Behavior, 3(5), 785-797.
 • Gibb, B.E. & Alloy, L.B. (2006). A prospective test of the hopelessness theory of depression in children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(2), 264–274.
 • Gladstone, G.L., Parker, G.B. & Malhi, G.S. (2006). Do bullied children become anxious and depressed adults? The Journal of Nervous and Mental Disease, 194(3), 201-208.
 • Harman, J.P., Hansen, C.E., Cochran, M.E. & Lindsey, C.R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use affects social skills, self-esteem, social anxiety, and aggression. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 1-6.
 • Hong, Y., Li, X., Mao, R. & Stanton B. (2007). Internet use among Chinese college students: Implications for sex education and HIV prevention. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 161- 169.
 • Houbre, B., Tarquinio, C., Thuillier, I. & Hergott, E. (2006). Bullying among students and its consequences on health. European Journal of Psychology of Education, 21(2), 183-208.
 • Hu, L. & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Kılıç, M. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL-90R)’in gecerlik ve güvenirligi (The validity and reliability of the SCL-90-R). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 45-52.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
 • Klomek, A.B., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, Is. & Gould, Ms. (2007). Bullying, depression, and suicidality in adolescents. Journal of American Academy Child Adolescent Psychiatry, 46(1), 40-49.
 • Kowalski, R.M. & Limber, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health, 41(Supply), S22–S30.
 • Kyriakides, L., Kaloyirou, C. & Lindsay, G. (2006). An analysis of the Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire using the Rasch measurement model. British Journal of Educational Psychology, 76(4), 781–801.
 • Lataster, T., Os, J.V., Drukker, M. et al. (2006). Childhood victimization and developmental expression of non-clinical delusional ideation and hallucinatory experiences. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 41, 423–428.
 • Li, Q. (2005). Gender and CMC: A review on conflict and harassment. Australasian Journal of Educational Technology, 21(3), 382-406.
 • Li, Q. (2006). Cyberbullying in schools: A research of gender differences. School Psychology International, 27(2), 157-170.
 • Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23(4), 1777-1791.
 • Lipsedge, M. & Samuel, A.M. (2002). Anxiety, depression, suicide risk, bullying and occupational health interventions. In: D.M. Miller, M. Lipsedge, & P. Litchfield (Eds.), Work and mental health. London: RCPsych Publications.
 • Loehlin, J.C. (2004). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural equation analysis (4th ed.). Mahwah/NJ: Erlbaum Associates.
 • Luty, S.E., Joyce, P.R., Mulder, R.T., Sullivan, P.F. & McKenzie, J.M. (2002). The interpersonal sensitivity measure in depression: Associations with temperament and character. Journal of Affective Disorders, 70, 307-312.
 • McKenna, K.Y.A. & Bargh, J.A. (2000). Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology. Personality and Social Psychology Review, 4(1), 57-75.
 • National Children's Home. (2008). Textbullying: Putting U in the picture. Retrieved March 14 2008 from http://www.nch.org.uk/stories/index.php?i=305
 • Patchin, J.W. & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.
 • Raskauskas, J. & Stoltz, A.D. (2007). Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents. Developmental Psychology, 43(3), 564-575.
 • Rigby, K., Slee, P.T. & Martin, G. (2007). Implications of inadequate parental bonding and peer victimization for adolescent mental health. Journal of Adolescence, 30(5), 801–812.
 • Rizzo, C.J., Daley, S.E. & Gunderson, B.H. (2006). Interpersonal sensitivity, romantic stress, and the prediction of depression: A study of inner-city, minority adolescent girls. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 469–478.
 • Seigne, E., Coyne, L., Randall, P. & Parker, J. (2007). Personality traits of bullies as a contributory factor in workplace bullying: An exploratory study. International Journal of Organization Theory and Behavior, 10(1), 118-132.
 • SPSS for Windows, Rel. 15. (2006). Chicago: SPSS Inc.
 • Strandmark, M. & Hallberg, L. (2007). The origin of workplace bullying: Experiences from the perspective of bully victims in the public service sector. Journal of Nursing Management, 15, 332–341.
 • Strom P.S. & Strom, R.D. (2005). Cyberbullying by Adolescents: A Preliminary Assessment. The Educational Forum, 70(1), 21-36.
 • Swearer, S.M., Song, S.Y., Cary, P.T., Eagle, J.W. & Mickelson, W.T. (2001). Psychosocial correlates in bullying and victimization: The relationship between depression, anxiety, and bully/victim status. Journal of Emotional Abuse, 2(2/3), 95-121.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). NY: Allyn and Bacon. Thomas, S.P. (2006). The phenomenon of cyberbullying. Issues in Mental Health Nursing, 27, 1015–1016.
 • Türkbay, T., Erman, H., Cöngöloğlu, A. & Söhmen, T. (2003). Evaluation of psychiatric characteristics in parents of children and adolescents in attention-deficit hyperactivity disorder with and without oppositional defiant disorder. Gülhane Tıp Dergisi, 45(1), 4-9.
 • Willard, N. (2007). Educator’s guide to cyberbullying and cyberthreats. Retrieved March 12 2008 from http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf
 • Ybarra, M.L. (2004). Linkages between depressive symptomatology and internet harassment among young regular internet users. CyberPsychology & Behavior, 7(2), 247 -257.
 • Ybarra, M.L. & Mitchell, K.J. (2007). Prevalence and frequency of internet harassment instigation: Implications for adolescent health. Journal of Adolescent Health, 41, 189-195.
 • Ybarra, M.L., Espelage, D.L. & Mitchell, K.J. (2007). The co-occurrence of internet harassment and unwanted sexual solicitation victimization and perpetration: associations with psychosocial indicators. Journal of Adolescent Health, 41, S31–S41.
APA ARICAK O (2009). Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. , 167 - 184.
Chicago ARICAK Osman Tolga Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. (2009): 167 - 184.
MLA ARICAK Osman Tolga Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. , 2009, ss.167 - 184.
AMA ARICAK O Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. . 2009; 167 - 184.
Vancouver ARICAK O Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. . 2009; 167 - 184.
IEEE ARICAK O "Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students." , ss.167 - 184, 2009.
ISNAD ARICAK, Osman Tolga. "Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students". (2009), 167-184.
APA ARICAK O (2009). Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. Eurasian Journal of Educational Research, 9(34), 167 - 184.
Chicago ARICAK Osman Tolga Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. Eurasian Journal of Educational Research 9, no.34 (2009): 167 - 184.
MLA ARICAK Osman Tolga Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. Eurasian Journal of Educational Research, vol.9, no.34, 2009, ss.167 - 184.
AMA ARICAK O Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2009; 9(34): 167 - 184.
Vancouver ARICAK O Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2009; 9(34): 167 - 184.
IEEE ARICAK O "Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students." Eurasian Journal of Educational Research, 9, ss.167 - 184, 2009.
ISNAD ARICAK, Osman Tolga. "Psychiatric Symptomatology as a Predictor of Cyberbullying among University Students". Eurasian Journal of Educational Research 9/34 (2009), 167-184.