Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 199 - 237 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü

Öz:
Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanı akademisyenlerce tarafından değişik açılardan incelenmiştir. Bu incelemelerin yönetim ve organizasyon alanındaki yayınlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu makalenin konusu, şimdiye kadar ele alınmayan bir konu, yönetim ve organizasyon alanındaki akademisyenlerin kendileridir. Makalenin amacı, söz konusu akademisyenleri akademik özgeçmişleri ve eserleri bakımından incelemektir. Makalede devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 305 akademisyenin web ortamında yer alan özgeçmişleri ve eserleri incelenmiştir. Çalışma sonunda özgeçmişler ve eserler bazı değişkenlere göre sıralanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Kültürel Çalışmalar Müzik

Subject Becomes Object: Qualitative Outlook in Terms of Academic Background and Productions of Professors Working in Management and Organization Area in Turkish Universities

Öz:
Management and organization field have been examined from different angles by academicians in Turkey. These studies concentrate on publications about management and organization. The topic of the paper, not dealt with so far, is academicians in the field of management and organization. The aim of the paper is to study academic backgrounds and works of these people. Backgrounds and works of 305 academicians presented on web pages at public and private universities are considered. The backgrounds and works are ranked by some variables.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Kültürel Çalışmalar Müzik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, F. (1983), “Turkish Women in Academia: Roles and Careers”, METU Studies in Development, 10, 409-446.
 • Acar, F. (1990), “Role Priorities and Career Patterns: A Cross-Cultural Study of Turkish and Jordanian University Teachers”. Storming the Tower: Women in the Academic World, 129-143.
 • Acar, F. (1991), “Women in Academic Science Careers in Turkey”. Women in Science: Token Women or Gender Equality, 147-171.
 • Akdoğan, A. ve E. Aykan (2008), “İzlenim Yönetimi: E.Ü’de Görev Ya-pan Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Taktikleri”, İstanbul İşletme Fakültesi Yönetim Dergisi (Yayında).
 • Akgemci, T., A. Öğüt ve M. T. Demirsel (2007), “Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi İİBF Örneği”, 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Akyol, A. ve Y. Sucu (2002), “Higher Education in Business Management”, International Scientific Conference Globalization and Sustainable Development, Varna Free University, Varna.
 • Akkutay, Ü., M. Ç. Özdemir ve G. Yüksel (2003), Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili, Ankara: G.Ü İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Allison, P. D. ve J. A. Stewart (1974), “Productivity Differences Among Scientists: Evidence for Accumulative Advantage”, American Sociological Review, 39 (4), 596-606.
 • Ardıç, K. ve S. Polatçı (2008), “Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği)”, Gazi İİBF Dergisi, 10(2), 69-96.
 • Aytaç, M., S. Aytaç, Z. Fırat, N. Bayram ve A. Keser (2001), Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Baldwin, R. G. ve R. T. Blackburn (1981), “The Academic Career As A Developmental Process: Implications For Higher Education”, Journal of Higher Education, 52(6), 598-614.
 • Baş, T. ve K. Ardıç (2002), “Comparison of Job Satisfaction of Public and Private University Academicians in Turkey”, METU, Journal of Development, 29 (1-2).
 • Baş T.ve K. Ardıç (2002), “Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Eylül, Ek Sayı, 72-81.
 • Benligiray, S. (2007), "Türk Üniversitelerinde Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Alanına İlişkin Olarak Yapılmış Tezler Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 45-46.
 • Berkman, Ü. (1987), “Amme İdaresi Dergisi’nde Yayınlanan Makaleleler ve Türk Yönetim Bilimi”, Amme İdaresi Dergisi, 20(4), 19-42.
 • Blackburn, R. T. ve R. J. Havighurst (1979), “Career Patterns of U.S. Male Academic Social Scientists”, Higher Education, 8(5), 553-572.
 • Büyükbeşe, T. (2004), “Akademik Personelin Kararlara Katılması Üniversitelerdeki Yöneticilerin Başarısını Etkiler mi?”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,, Eskişehir.
 • Çakmak, A. F. ve O. Büyükyılmaz (2008), “Akademik Personelin Performans Değerleme Sistemine Dair Algıları Ve Yeni Bir Sistem Tasarımı İçin Öneriler,” Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, Ankara.
 • Çarıkçı, H. İ. (2002), “Üniversite Öğretim Elemanlarının İş ve Aile Rolleri Arasında Yaşadıkları Çatışmaların Şiddeti ve Çatışmaları Belirleyen İş ve Aile Alanı Değişkenleri”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 617-626.
 • Çarıkçı, H. İ. (2005), “Kariyerlerinin İlk Dönemlerindeki Akademisyen Adaylarında İş Güvensizliğinin İşten Alınan Tatmin ve Örgütsel Bağlılıkla Etkileşimi”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 109-112.
 • Çetin, A., N. İbrahimoğlu ve L. Sevim (2008), "A Comparative Study on the Academics of State and Private Universities in Terms of Their Academic Entrepreneurship Orientation", 16th National Management and Organization Congress, Antalya.
 • Coşkun, R. (2003), “Neoliberalizmin İşletme Yönetim Düşüncesine Yansıyışı: Yönetim Düşüncesindeki Çelişkilerin İzahı İçin Bazı İpuçları”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon.
 • Coşkun, R. (2008), “Akademik Çalışmalarda İdeoloji: Seçilmiş Yönetim-Organizasyon Ders Kitaplarının İçerik Çözümlemesi”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 870-874.
 • Doğan, S. ve M. Türk (2005), “Üniversitelerde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Ders ve İçeriklerinin Verilme Düzeyi ve Belirlenme Şeklinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 6(24), 61-70.
 • Dowd, K. O. ve D. M. Kaplan (2005), “The Career Life Of Academics: Boundaried or Boundaryless?”, Human Relations, 58, 699-721.
 • Döven, M. S., G. Bozkurt ve K. Ardıç, (2005) “360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Akademik Personel Üzerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Uygulama (GOP Üniversite Örneği)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs, İstanbul, 39-41.
 • Döven, S. ve R. Coşkun (2005), "Türk Bilim Cemaatinin Bilimsel Duruşu (Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Örneği)", 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 71-73.
 • Erdem, F. ve J. Özen (2003), “Akademik Örgütlerde Rehbere Duyulan Güvenin Boyutları ve Sonuçları”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, 873-876.
 • Ergeneli, A. ve M. Eryiğit (2001), "Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara'da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(19), 159-178.
 • Eroğlu F. ve A. İrmiş (2005), “Pragmatik Bilgi Teorisine Göre Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları”, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kong-resi Bildiri Kitabı, 913-928.
 • Eroğlu, F. (2006),”Bilgi-İktidar Ekseninde Yönetim Bilimlerinin İdeolojiye Alet Edilmesi”, Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli.
 • Gallivan, M. J. ve Benbunan-Fich, R., Examining the relationship between gender and the research productivity of IS faculty, Proceedings of the 2006 ACM SIGMIS CPR conference on computer personnel research: Forty four years of computer personnel research: achievements, challenges & the future, Pages: 103-113,2006
 • Ginther, D. K. ve S. Kahn (2004), “Women in Economics: Moving Up or Falling Off the Academic Career Ladder?”, Journal of Economic Perspectives 18 (3,) 193-214.
 • Havighurst, R. J., W. J. Mcdonal, L. Maeulen ve J. Mazel (1979), “Male Social Scientists: Lives After Sixty”, Gerontologist, 19(1), 55-60.
 • Heper, M. ve Ü. Berkman (1979), "Administrative Studies in Turkey: A General Perspective", International Social Science Journal , 31: 305-327.
 • Koçel, Tamer (2007), İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Arıkan Yayınlar.
 • Kutanis, R. Ö. ve Y. Özdemir (2005), “Kariyer Devreleri Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarında Etkili Bir Unsur Mudur?”, 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 157-160.
 • Küskü, F., (2001), “Dimensions of Employee Satisfaction: A State University Example”, METU Studies in Development, 28(3-4), 399-430.
 • Long, J. S. (1978), “Productivity and Academic Position in the Scientific Career”, American Sociological Review, 43 (6), 889-908.
 • Long, J. S., P. Allison ve R. McGinnis (1979), “Entrance Into The Academıc Career”, American Sociological Review, 44, 816-830
 • Newton, P. M. (1983), “Periods in the Adult Development of the Faculty Member”, Human Relations, 36, 441-457.
 • Oshagbami, T. (1997), “Job Satisfaction Profiles Of University Teachers”, Journal of Managerial Psychology, 12 (1), 27-39.
 • Özbilgin, M. F. ve G. Healy (2000), “Gendered aspects of career development experiences of university professors in Turkey”, Business School Working Papers UHBS, Employment Studies Paper 32.
 • Özel, A. (2007), “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Üniversitelerindeki Kadın Akademisyenlerin Statüsü”, Journal of Applied Sciences, 7 (23), 3678-3686.
 • Özen, Ş. (1999), “Türkiye’de Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Metodoloji Sorunları: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Sunulan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma”, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 9-10.
 • Özen, Ş. ve A. Kalemci (2006), "Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinin Türkiye'deki Görgül Araştırma Anlayışının Benimsenmesine Etkisi", 5. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 576-583.
 • Özen, Ş. ve Ş. A. Duman (2006), "Yönetim Bilgisinin Uluslararası Transferinde Çeviri Sorunu: Yabancı ve Yerli Guru Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", 5. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 566-573.
 • Özgener, Ş., “Akademisyenlerin Meslek Ahlakına Aykırı Karar Verme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 1.Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi İş ve Meslek Etiği Araştırma Merkezi (HÜEM), 17-19 Eylül, 135-147, Ankara, 2003.
 • Özkalp E., Ç. Kırel, Z. Sungur ve A.A.Cengiz (2006), "Örgütsel Toplumsallaşma Sürecinde Mentorluk ve Mentorün Yeri ve Önemi: Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 55-70.
 • Özkara, B. ve M. Kurt (2007), Yönetim Organizasyon Bibliyografyası, (Ed), Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayını.
 • Özkanlı, Ö. ve A. Korkmaz (2000), Kadın Akademisyenler, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
 • Özkanlı, Ö. ve A. Korkmaz (2002), “Türkiyede Kadın Akademisyenlerde Cinsiyet Ayrımcılığı Konusundaki Kanıların Rol Çatışmaları İle İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 20(1), 155-173.
 • Özkanlı, Ö. ve K. White (2008), “Leadership and Strategic Choice: Female Proffessors in Autralia and Turkey”, Journal of High Education Policy and Management, 30, 2.1.
 • Sabatier, M., M. Carrere ve V. Mangematin (2006), Profiles of Academic Activities and Careers: Does Gender Matter? An Analysis Based on French Life Scientists CVs”, The Journal of Technology Transfer, 31 (3), 311-324.
 • Semerciöz, F. (1997), “1982-1996 Yılları Arasında Yönetim Konularında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, 5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara.
 • Semerciöz, F. ve O. Dikmenli (2005), "Yönetim Alanında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Bir Araştırma: 1995-2004 Arasındaki Durum", 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 79-81.
 • Serinkan, C., A. Bardakçı, “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, Haziran, 2007.
 • Soyşekerci, S. (2007), “Profesyonellerin Yönetimi Sorunu: Türkiye’de Üniversitelerde Akademisyenler Üzerinde Araştırılması”, 15. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, Sakarya üniversitesi, Sakarya.
 • Sucu, Y. (2002), “Sosyal Bilimlerde ve Bir Alt Disiplin Olarak Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışmanın Zorluğu”, Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya.
 • Tettey, W. J. (2006), “Staff Retentıon In African Universities: Elements Of A Sustainable Strategy”, Commissioned By The World Bank.
 • Ulukan, C., Ö. Uzun ve N. Yelkikalkan (1997), “Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin Profili”, Açık Öğretim Fakültesi Dergisi, 2, 73-94
 • Uyguç, N. (2004), “Eğitimde Liderlik: DEÜ İİBF Öğretim Üyelerinin Algılanan Liderlik Davranışları”, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 113-115.
 • Üsdiken, B. (1996), "Importing Theories of Management and Organization: The Case of Turkish Academia", International Studies of Management & Organization , 26(3), 33-46.
 • Üsdiken, B. (2007), "Commentary: Management Education Between Logics And Locations", Scandinavian Journal of Management, 23 (1), 84-94.
 • Üsdiken, B. ve D. Çetin (1999), “Türkiye’de Akademik Dünyanın Yönetme İşine Yaklaşımında 1950’li Yıllarla Birlikte Ne Değişti?”, Amme İdaresi Dergisi, 32 (4), 47-65.
 • Üsdiken, B. ve Y. Pasadeos (1993), "Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Yazını", Amme İdaresi Dergisi , 26(2), 73-93.
 • Üsdiken, B. ve Z. Erden (2001), "Örnek Alma, Mecbur Tutulma ve Geçmişe Bağımlılık: Türkiye'deki Yönetim Yazınında Değişim", Amme İdaresi Dergisi, 34(4), 1-31.
 • Üsdiken, B. ve Z. Erden (2002), "1990‘lı Yıllarda Türkiye‘de Yönetim Alanı: Disiplinin Yapısı ve Yaklaşımlar", Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2(1), 91-112.
 • Üsdiken, B., N. Selekler ve D. Çetin (1998), “Türkiye'de Yönetim Yazınına Egemen Anlayışın Oluşumu: Sevk Ve İdare Dergisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, 31(1), 57-88.
 • Yıldırım, E. ve S. Bayraktaroğlu (2003), “Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği”, 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
APA Ardıç K, ERDOĞMUŞ N (2009). Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. , 199 - 237.
Chicago Ardıç Kadir,ERDOĞMUŞ NİHAT Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. (2009): 199 - 237.
MLA Ardıç Kadir,ERDOĞMUŞ NİHAT Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. , 2009, ss.199 - 237.
AMA Ardıç K,ERDOĞMUŞ N Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. . 2009; 199 - 237.
Vancouver Ardıç K,ERDOĞMUŞ N Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. . 2009; 199 - 237.
IEEE Ardıç K,ERDOĞMUŞ N "Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü." , ss.199 - 237, 2009.
ISNAD Ardıç, Kadir - ERDOĞMUŞ, NİHAT. "Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü". (2009), 199-237.
APA Ardıç K, ERDOĞMUŞ N (2009). Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 199 - 237.
Chicago Ardıç Kadir,ERDOĞMUŞ NİHAT Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4, no.1 (2009): 199 - 237.
MLA Ardıç Kadir,ERDOĞMUŞ NİHAT Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, 2009, ss.199 - 237.
AMA Ardıç K,ERDOĞMUŞ N Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009; 4(1): 199 - 237.
Vancouver Ardıç K,ERDOĞMUŞ N Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009; 4(1): 199 - 237.
IEEE Ardıç K,ERDOĞMUŞ N "Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, ss.199 - 237, 2009.
ISNAD Ardıç, Kadir - ERDOĞMUŞ, NİHAT. "Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4/1 (2009), 199-237.