Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 13 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Öz:
Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin, hızla büyüyerek geliştiği dikkat çekmektedir. Öyle ki internet, bir medya aracı olmaktan öte, toplumu örgütleyen ve bireylerin gündelik hayatını çepeçevre saran bir olgu olmaya başlamıştır. İnternet, bireyin sosyal aktiviteleri ve gelişiminden devlet güvenliğine, akademik çalışmalardan azınlık toplulukların kendini ifade ettikleri bir platform olmaya kadar farklı alanlarda insanlığa hizmet etmektedir.Bu çalışma, kullanımlar ve doyumlar perspektifinden hareket ederek, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin, internet kullanım alışkanlıklarını ve motivasyon düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Dört farklı üniversiteden basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 308 denek üzerinde yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin internet kullanımında etkili olan dört faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler önem sırasına göre; bilgilenme/etkileşim, sosyal kaçış, ekonomik fayda ve eğlencedir. Bununla birlikte deneklerin internet kullanma becerisi, internet kullanım süreleri, internete duyulan güven, deneklerin okudukları üniversite, internete bağlanılan yer, deneklerin ulusu ve cinsiyeti, internet kullanım ve doyum motivasyonlarına verilen önem düzeyini etkileyen temel değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdulla, Rasha A. (2003). The Uses and Gratifications of the Internet Among Arab Students in Egypt. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Miami, UMI Dissertation Information Service.
 • Aktaş, Celalettin (2007). “Yeni Medyanın Geleneksel Medya İle Karşılaştırılması”. Gülbuğ Erol (Ed.). Medya Üzerine Çalışmalar, İstanbul: Beta Basım Ya-yım Dağıtım. 107-120.
 • Armstrong, Malcolm H. (1999). The Gratification Dimensions of the İnternet’s World Wide Web: An Exploratory Study. Unpublished Doctoral Dissertation, The Florida State University, UMI Dissertation Information Service.
 • Atabek, Ümit (2003). “İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar”, Sevda Alankuş (Der.). Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Habercinin El Kitabı Dizisi: 3, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. 55-84.
 • Balcı, Şükrü ve Bünyamin Ayhan (2007). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları Üzerine Bir Saha Araştırması”. Selçuk İletişim 5 (1). 174-197.
 • Balcı, Şükrü ve Ahmet Tarhan (2007). “Siyasal Bilgilenme ve İnternet: 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması”. Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu. Cilt 1. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi. 15–17 Kasım. İzmir. 322-335.
 • Büyüköztürk, Şener (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik. Araştırma Deseni. SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Charney, Tamar Rachel (1996). Uses and Gratifications of the Internet. Unpublished Master of Arts Dissertation. Michigan State University. UMI Dissertation Information Service.
 • Choi, Yong Jun (2001). Invertigating Koreans’ Internet Use Patterns and Motivations and Exploring Vulnerability of Internet Dependency. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Southern Mississippi. UMI Dissertation Information Service.
 • Çokgezen, Murat (2004). “Corruption in Kırgyzstan: The Facts, Causes and Consequences”. Central Asian Survey, 23 (1): 79-94.
 • Ebersole, Samuel (2000). "Uses and Gratifications of the Web among Students". Journal of Computer-Mediated Communication. 6 (1). [Online: http://www.ascusc.org/jcmc/vol6/issue1/ ebersole.html. Erişim: 05.07.2007]
 • Erdoğan, İrfan ve Korkmaz Alemdar (2002). Öteki Kuram: Kitle İletişime Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Fiske, John (1990). Introduction to Communication Studies. Second Edition. London: Routledge.
 • Geray, Haluk (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslar arası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Gibson, Rachel and Stephen Ward (2000). “A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Web Sites”. Social Science Computer Review. 18 (3): 301-319.
 • Işık, Umur (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Katz, Elihu, Jay G. Blumler and Michael Gurevitch (1974). “Uses and Gratifications Research”. Public Opinion Quarterly. 37 (4): 509-523.
 • Katz, Elihu,(1995). “Utilization of Mass Communication by the İndividual”. Oliver Boyd-Barrett and Chris Newbold (Eds.). Approaches to Media: A Reader. London: Arnold Published. 164-173.
 • Kaye, Barbara K. (1998). “Uses and Gratifications of the World Wide Web: From Couch Potato to Web Potato”. The New Jersey Journal of Communication. 6 (1): 21-40.
 • Kaye, Barbara K. and Thomas J. Johnson (2002). “Online and in the Know: Uses and Gratifications of the Web for Political Information”. Journal of Broadcasting & Electronic Media 46 (1): 54-71.
 • Koçak, Abdullah ve Yusuf Ziya Özcan (2002). “Information or Entertainment?: Use of Internet Among University Students in Turkey”. International Conference on Media and Communication in the E-Society of the Century: Access and Participation. Moscow. October 17-19.
 • Korgaonkar, Pradeep K. and Lori D. Wolin (1999). “A Multivariate Analysis of Web Usage. Journal of Advertising Research 39. March-April: 53-68.
 • Mcquail, Denis (1994). Mass Communicaion Theory: An Introduction. London: Sage Publications.
 • Mcquail, Denis ve Sven Windahl (1997). Kitle İletişim Modelleri. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Mcquail, Denis (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage Publications.
 • Papacharissi, Zizi and Alan M. Rubin (2000). “Predictors of Internet Use”. Journal of Broadcasting & Electronic Media 44 (2): 175-196.
 • Park, Inkon (2004). Internet Usage of Korean and American Students: A Uses and Gratifications Approach. Unpublished Doctoral Dissertation. The Faculty of Southern Mississippi. UMI Dissertation Information Service.
 • Parker, Betty J and Richard E. Plank (2000). “A Uses and Gratifications Perspective on the Internet As a New Information Source”. American Business Review 18 (2): 43-49.
 • Rosengren, Karl Erik (2003). Communication: An Introduction. London: Sage Publications.
 • Rubin, Alan M. (1986). “Uses, Gratifications and Media Effects Research”. Jennings Bryant and Dolf Zillmann (Eds.). Perspectives on Media Effects. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 281-301
 • Severin, Werner J. ve James W. Tankard (1984). Communication Theories: Origins, Methods and Uses. New York: Hastings House Publishers.
 • Siraj, Syed Abdul (2007). “Synthesis of the Structure and Functions of the Uses and Gratifications Model”. European Journal of Scientific Research 17 (3): 399-408.
 • Song, Indeok et al. (2004). “Internet Gratifications and Internet Addiction: On the Uses and Abuses of New Media”. CyberPsychology & Behavior 7 (4): 384-394.
 • Şeker, Tülay Bektaş (2005). İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Timisi, Nilüfer (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Watson, James (2003). Media Communication: An Introduction to Theory and Process. New York: Palgrave Macmillan.
 • Internet World Stats (2007, August). Usage and Population Statistics. Retrieved November 11 2007 from http://www.internetworldstats.com/asia/kg.htm
APA AYHAN B, Balcı Ş (2009). Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. , 13 - 40.
Chicago AYHAN Bünyamin,Balcı Şükrü Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. (2009): 13 - 40.
MLA AYHAN Bünyamin,Balcı Şükrü Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. , 2009, ss.13 - 40.
AMA AYHAN B,Balcı Ş Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. . 2009; 13 - 40.
Vancouver AYHAN B,Balcı Ş Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. . 2009; 13 - 40.
IEEE AYHAN B,Balcı Ş "Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması." , ss.13 - 40, 2009.
ISNAD AYHAN, Bünyamin - Balcı, Şükrü. "Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması". (2009), 13-40.
APA AYHAN B, Balcı Ş (2009). Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0(48), 13 - 40.
Chicago AYHAN Bünyamin,Balcı Şükrü Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.48 (2009): 13 - 40.
MLA AYHAN Bünyamin,Balcı Şükrü Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.48, 2009, ss.13 - 40.
AMA AYHAN B,Balcı Ş Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 0(48): 13 - 40.
Vancouver AYHAN B,Balcı Ş Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 0(48): 13 - 40.
IEEE AYHAN B,Balcı Ş "Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması." Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.13 - 40, 2009.
ISNAD AYHAN, Bünyamin - Balcı, Şükrü. "Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması". Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 48 (2009), 13-40.