Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 197 - 212 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Öz:
Çalışmanın amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) dördüncü sınıfta okuyan bilgisayar öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2006-2007 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi BÖTE Bölümü’ne devam eden son sınıftaki bilgisayar öğretmen adayları oluşturmaktadır ve araştırma kapsamında adayların tamamına ulaşılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (2006) tarafından ortaklaşa geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İlgili veri toplama aracı olarak kullanılan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” altı ana yeterlik alanını içermektedir. Araştırmanın sonunda: “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına göre; cinsiyet, bölümü isteyerek seçip seçmeme ve öğretmenlik yapmayı isteyip istememe durumlarına ilişkin bilgisayar öğretmen adaylarının, “Öğrenciyi Tanıma” ana yeterliği altındaki “Öğrenciye Değer Verme” alt yeterliğini kazanma durumlarının yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu, M. (2005). “Eğitim fakültelerinin değişen rolleri ve Avrupa boyutu”, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 22 - 23 - 24 Eylül 2005, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, s. 25 - 42.
 • Alkan, C. (1998). “Öğretmenlik mesleğinde istihdam”, Çağdaş Eğitim Dergisi, (241): 12 - 18.
 • Alkan, C. (2000). “Meslek ve öğretmenlik mesleği”, Öğretmenlik mesleğine giriş (Ed. Sönmez V.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Balcı, A. (1993). Etkili okul. Ankara: Yavuz Dağıtım.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Çeliköz, N. (2000). “Bir meslek olarak öğretmenlik ve etiği [331 - 388]”, Öğretmenlik mesleğine giriş (Ed. Özdemir, Ç.), Ankara: Asil.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara: Alkım Yayınları.
 • Ergezen, S. S. (2003). Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu, Eğitim - Sen Yayınları, Eylül 2003, [Online]: http://www.egitimsen.org.tr/belgeler/ogretmenyetistirme.doc adresinden 11 Temmuz 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Eşme, İ., ve diğerleri. (2003). “İstanbul Maltepe ve Kartal ilçeleri öğretmen profili araştırması”, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, [Online]: http://www.maltepe.edu.tr/haberler/ogr-ars.doc adresinden 11 Temmuz 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri, Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Gözütok, F. D. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2007). “Öğretmen yeterliliklerini belirleme ve öğretmen yeterlilikleri ölçeği”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2007, Bakü, s. 374 - 378.
 • Gündüz, H. B. (2003). “Bir meslek olarak öğretmenlik [29 - 48]”, Öğretmenlik mesleğine giriş (Ed. Karslı, M. D.). Ankara: Öğreti Yayınevi.
 • Gürkan, T. ve diğerleri. (2004). “Öğretmen yeterlikleri taslağında yer alan yeterlik alanları”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/ogretmen-taslagi.htm adresinden 6 Kasım 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • İlhan, A. Ç. (2004). “21. Yüzyılda öğretmen yeterlikleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/ilhan.htm adresinden 6 Kasım 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Kavcar, N. ve diğerleri. (2007). “Ortaöğretime öğretmen yetiştirme: Tezsiz yüksek lisans uygulamasının sorgulanması ve yeni bir model önerisi”, Türk Milli Eğitimi’nin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Öğretmenliler Derneği – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Sempozyumu Bildirisi, 5 - 6 Mayıs 2007, Bolu, [Online]: http://web.bahcesehir.edu.tr/yuksekogretmen/nevzat_kavcar.pdf adresinden 11 Temmuz 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Keser, H. ve Bayır, Ş. (2007). “Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar öğretmenliği özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2007, Bakü, s. 182 - 187.
 • Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş (Ed. Küçükahmet, L.), Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Mahiroğlu, A. (2004). “Öğretmenlik yeterlilikleri bakımından eğitim fakültelerinin öğrencilerini yetiştirme düzeyleri”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler (Cilt I), 2004, Ankara, s. 435 - 465.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2002). Öğretmen yeterlikleri, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). MEB mevzuat bankası, [Online]: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 6 Kasım 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Okçabol, R. (2005). Öğretmen yetiştirme sistemimiz. İstanbul: Ütopya Yayınevi.
 • Onural, H. (2005). “Öğretmen adaylarının ideal öğretmen niteliklerine ilişkin görüşleri”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28 - 30 Eylül 2005, Denizli, s. 452 - 455.
 • Özer, B. (2005). “Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişime ilgisi”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 4 (8): 209 - 219.
 • Özkan, R. (2005). “Birey ve toplum gelişiminde öğretmenlik mesleğinin önemi”, Milli Eğitim Dergisi, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/166/index3-ozkan.htm adresinden 6 Kasım 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Saylan, N. ve Yurdakul, B. (2005). “İlköğretim program tasarılarının gerektirdiği yapılandırmacı öğretmen özelliklerine sınıf öğretmenleri ile aday öğretmenlerin sahip olma düzeyleri”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Denizli, 459 - 467.
 • Sönmez, V. (2003). “Eğitimin tarihsel temelleri”, Öğretmenlik mesleğine giriş (Ed. Sönmez, V.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. E. (2004). “Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/sahin.htm adresinden 6 Kasım 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Taşdemir, M. (2007). “Sınıf öğretmenlerinin okul, meslektaşları ve kendi mesleki yeterliklerini algılamaları”, Milli Eğitim Dergisi, Bahar Sayısı, Yıl:36, Sayı:174: 171 - 191.
 • Ünsal, H. ve Ekşioğlu, S. (2007). “Ülkemizin dünkü ve bugünkü öğretmen yetiştirme programlarının analizi”, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Tokat, s. 447.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2007a). Programlar ve ders içerikleri, [Online]: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/bilgisayar_ogretim.doc adresinden 9 Ekim 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2007b). Programlar hakkında açıklama, [Online]: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_aciklama.doc adresinden 9 Ekim 2008 tarihinde indirilmiştir.
APA NUMANOĞLU G, BAYIR Ş (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. , 197 - 212.
Chicago NUMANOĞLU Gülcan,BAYIR Şafak Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. (2009): 197 - 212.
MLA NUMANOĞLU Gülcan,BAYIR Şafak Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. , 2009, ss.197 - 212.
AMA NUMANOĞLU G,BAYIR Ş Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. . 2009; 197 - 212.
Vancouver NUMANOĞLU G,BAYIR Ş Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. . 2009; 197 - 212.
IEEE NUMANOĞLU G,BAYIR Ş "Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri." , ss.197 - 212, 2009.
ISNAD NUMANOĞLU, Gülcan - BAYIR, Şafak. "Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". (2009), 197-212.
APA NUMANOĞLU G, BAYIR Ş (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 197 - 212.
Chicago NUMANOĞLU Gülcan,BAYIR Şafak Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2009): 197 - 212.
MLA NUMANOĞLU Gülcan,BAYIR Şafak Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2009, ss.197 - 212.
AMA NUMANOĞLU G,BAYIR Ş Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 197 - 212.
Vancouver NUMANOĞLU G,BAYIR Ş Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 197 - 212.
IEEE NUMANOĞLU G,BAYIR Ş "Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, ss.197 - 212, 2009.
ISNAD NUMANOĞLU, Gülcan - BAYIR, Şafak. "Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10/1 (2009), 197-212.